Region Uppsalas system för vårdgivare

 

Logga in i programportalen

Logga in på Privera

Region Uppsala använder en gemensam programportal för åtkomst till vårdrelaterade it-system för vårdgivare med avtal med Region Uppsala. Inloggningen till programportalen kräver att varje användare har ett personligt användarkonto hos Region Uppsala samt en e-legitimation. För mer information om av Region Uppsala godkänd e-legitimation, se vänstermenyn.

Krav gällande åtkomst till it-system med patientinformation

För att få tillgång till it-system med patientinformation finns ett antal krav och rutiner som gäller för alla användare och som måste vara uppfyllda. Nedan specificeras kort dessa förutsättningar.

Legala förutsättningar

Anslutande vårdgivare eller andra parter ansvarar för att samtlig personal, vid åtkomst till Region Uppsalas it-system, följer gällande lagstiftning. Tillämpbara lagrum är Patientdatalagen, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen. Även andra lagar och regler kan vara tillämpbara beroende på vilket system och verksamhet som avses.

All användning av Region Uppsalas system loggas och dessa loggar kan i efterhand kontrolleras vid misstanke om otillbörlig åtkomst.

En särskild överenskommelse måste tecknas mellan Region Uppsala och den privata vårdgivaren som reglerar själva åtkomsten och hur den får utnyttjas.

Utbildning

Landstinget kommer några gånger per år att ge möjlighet till kort utbildning i användning av aktuella it-system.

Behörighet

Alla som ska ha behörighet och åtkomst till Region Uppsalas it-system måste vara individuellt godkända och registrerade i Region Uppsalas behörighetssystem. Åtkomsten är personlig, vilket också medför att uppföljning (via loggning) kan ske på individuell nivå.

Tekniska förutsättningar

Lösningen kräver att en Citrix-klient är installerad i datorn samt att en anpassning av säkerhetsinställningarna i webbläsaren Internet Explorer är gjord. Se mer information om tekniska förutsättningar och instruktion här.