Gemensamma riktlinjer inom Region Uppsala för läkemedelshantering

Begreppet läkemedelshantering rymmer ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Läkemedelshantering är en av de viktigaste arbetsuppgifterna inom sjukvården, och utgör samtidigt ett riskområde. Det är därför mycket viktigt att det finns tydliga riktlinjer för varje fas i hanteringskedjan. Därför har nu gemensamma riktlinjer inom Region Uppsala för läkemedelshantering antagits.

Läkemedelshanteringen ska tillgodose hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet. Detta är reglerat av lagar och föreskrifter, men eftersom dessa oftast är mycket översiktliga måste de kompletteras med mer detaljerade riktlinjer för olika nivåer inom vården.

I läkemedelshanteringsprocessen ingår många olika personer där vars och ens agerande är betydelsefullt för att patienten ska få rätt läkemedel och använda dem på rätt sätt. Många övergångar i vårdkedjan leder till brister i kommunikation och informationsöverföring. Om inte läkemedel hanteras på rätt sätt kan de ställa till med mer skada än nytta. Målet måste vara att patienten ska kunna känna sig trygg med att få rätt läkemedel vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

DocPlus: Läkemedelshantering Region Uppsala (översikt med länkar) 
Översikt läkemedelshantering

Varför behövs gemensamma riktlinjer?

Syftet med de gemensama riktlinjerna för läkemedelshantering är att öka patientsäkerheten
genom att bland annat:

  • främja samverkan mellan olika vårdnivåer
  • fungera som ett uppslagsverk och ett stöd i det dagliga arbetet samt vid utbildningar
  • underlätta vårdarbetet för hälso- och sjukvårdspersonal
  • underlätta för kvalitetsuppföljning.

Lokala instruktioner

Riktlinjerna ska kompletteras med lokala instruktioner. Dessa reglerar exempelvis egenkontroll, vem som får beställa läkemedel, åtkomst till läkemedelsförråd och hur narkotikakontrollen går till. Mallen för den lokala instruktionen finns också i det samlade dokumentet i DocPlus