Dosekvivalenstabeller

Betablockerare

Starka opioider  vid peroral, transdermal och sublingual tillförsel, med uppskattning av nödvändig dosjustering vid olika grad av njur- och leverfunktionsnedsättning.

Starka opioider - förenklad tabell 

Angiotensinreceptor-blockerare i förhållande till losartan vid hypertoni.

ACE-hämmare

NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering