Möjlighet att beställa absolut GFR införs

Från 29 okt 2019 erbjuder klinisk kemi och farmakologi (KKF) att möjligheten att beställa absolut GFR (glomerulär filtrationshastighet) vid analys av P-Kreatinin eller P-Cystatin C. Även svaren på GFR vid beställning av iohexolbelastning (Pt-Glomerulär filtrat-ion [GFR] (Iohexolclearance) kommer att kompletteras med beräkning av absolut GFR. För iohexol behöver ingen särskild beställning göras av absolut GFR, men korrekt längd och vikt måste, liksom tidigare, anges på remissen.

Bakgrund

GFR är ett mått på njurfunktion och avser volymen blodplasma som per tidsenhet renas fullständigt genom glomerulär filtration (mL/min), absolut GFR. För att kunna jämföra njurfunktionen mellan individer med olika kroppsstorlek (och därmed olika njurstorlek) brukar värdet normeras till kroppsytan 1,73 m2, s.k. relativt GFR (mL/min/1,73 m2).

  • Relativt GFR används för att värdera och gradera njurfunktionen genom att jämföra med ett referensintervall
  • Absolut GFR är användbart vid dosering av läkemedel som utsöndras via glomerulär filtration.
 

Hos de flesta vuxna är skillnaden inte så stor mellan relativt och absolut eGFR, men vid avvikande kroppsstorlek och hos barn kan den vara betydande. För korrekt dosering av läkemedel ska absolut GFR i mL/min användas. Dosering av läkemedel som utsöndras via njurarna bör anpassas till njurfunktionen, för att undvika för hög läkemedelskoncentration och allvarliga biverkningar.

 Beställningskoder i Cosmic

  • Pt-eGFR,absolut,läkemedel (krea)
  • Pt-eGFR,absolut,läkemedel (CysC)

Aktuella korrekta värden för längd (cm) och vikt (kg) måste anges för att absolut GFR ska kunna beräknas.
Pris: Ingen debitering kommer att tas ut för svar på absolut GFR. För ytterligare information se Nyhetsbrev från klinisk kemi och farmakologi.