Restnoteringar - Läkemedelsverket får nytt regeringsuppdrag

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att vidareutveckla arbetet med restnoteringar. Myndigheten ska etablera en struktur för samordning för att snabbare kunna dela information om restnoteringar. Det förutsätter att det finns en process som möjliggör aktivt deltagande från de viktigaste aktörerna och en tydligare ansvarsfördelning. Läkemedelsverket ska även utveckla sin informationsspridning till de som berörs. Till exempel genom att i högre grad än i dag vägleda hälso- och sjukvården om eventuella alternativa behandlingsmöjligheter i samband med kritiska eller potentiellt kritiska bristsituationer. Uppdraget sträcker sig över fyra år. Den första delen av uppdraget rör samordning mellan berörda aktörer och ska redovisas senast den 31 januari 2020. Del två rör vidareutveckling av informationsgivning och ska redovisas senast den 30 juni 2020. Pressmeddelandet kan läsas via denna länk. Läkemedelsverket har även publicerat en nyhet om uppdraget på sin hemsida.