Socialstyrelsens studie om läkemedel som kan ge hjärtrytmrubbning

Socialstyrelsen belyser i en ny studie förekomst och risker för en speciell typ av läkemedelsframkallad hjärtkammararytmi, Torsades de Pointes (TdP). Enligt kartläggningen är både förskrivningen av dessa läkemedel och förekomsten av TdP-hjärtarytmi betydligt högre än vad som varit känt tidigare. Nästan 500 000 personer 65 år och äldre använder läkemedel som förknippas med denna risk, varav hälften av användningen utgörs av antidepressiva preparat. Hög ålder, hjärtsjukdom och rubbningar i saltbalansen samt användning av flera olika läkemedel samtidigt bidrar också till ökad risk.
Majoriteten av de äldre personerna med TdP-diagnos använde mer än ett läkemedel som kan öka risken för att få rubbningar i hjärtrytmen.  Även förskrivningen av vätskedrivande medel och vissa andra läkemedel som kan påverka saltbalansen var hög. Enligt patientregistret registrerades drygt 600 fall av läkemedelsframkallad TdP-hjärtarytmi under perioden 2006-2014 och Socialstyrelsen tror att det dessutom kan finnas ett mörkertal. Användning av ny teknik och elektroniska förskrivarstöd lyfts fram som en viktig förebyggande åtgärd. Vidare menar Socialstyrelsen att det behövs mer kunskap och information om att hjärtsjukdom och rubbningar i saltbalansen också kan bidra till ökad risk att drabbas av rubbningar i hjärtrytmen. Nyheten från Socialstyrelsen och hela rapporten kan läsas på Socialstyrelsens hemsida.
https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2019/antidepressivatillaldrekanorsakarubbningarihjartrytmen