Naturprodukter

Naturprodukter är vanligt förekommande. Här får du en sammanfattning om de olika grupperna samt tips på var du kan söka mer information.

Växtbaserade läkemedel (VBL)

Ett växtbaserat läkemedel är ett läkemedel vars aktiva beståndsdel har sitt ursprung i växtriket. Det finns ett fåtal receptbelagda växtbaserade läkemedel, men de flesta är egenvårdspreparat. Det ställs samma krav på dokumentation kring effekt, säkerhet och kvalitet som för konventionella läkemedel. Dessa preparat bör legi­timerad personal behandla som ”vanliga” läke­medel och kan, inom ramen för sin yrkeskompe­tens, informera om, rekommendera eller ordi­nera.

Traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL)

Traditionella växtbaserade läkemedel är en undergrupp av växtbaserade läkemedel för produkter vars effekt inte har visats genom produktspecifika kliniska studier eller väletablerad medicinsk använding. Traditionella växtbaserade läkemedel är receptfria och avsedda för egenvård. Preparaten får endast vara avsedda för peroralt intag, utvärtes bruk och/eller inhalation. Att ett växtbaserat läkemedel räknas som traditionellt betyder att det har haft en medicinsk användning under en period av minst 30 år, varav minst 15 år inom den europeiska gemen­skapen. Det finns inga krav på visad effekt i kliniska studier för traditionella växt­baserade läkemedel och det vetenskapliga underlaget för effekt­dokumentationen lågt. Kravnivån för kvalitets­dokumentationen är densamma som för konventionella läkemedel. Traditionella växtbaserade läkemedel får säljas fritt i handeln.

Legitimerad hälso- och sjukvårds­personal bör därför inta en mer restriktiv hållning till dessa produkter. En förbehållslös rekommendation till en patient om ett traditionellt växtbaserat läkemedel kan komma att bedömas stå i strid med kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kan dock inte anses fel att informera om traditionella växt­baserade läkemedel vid samtal om olika egenvårds­alternativ.

Naturläkemedel

Begreppet naturläkemedel inbegriper idag endast läkemedel vars verksamma bestånds­delar har ett naturligt ursprung och består av en djurdel, bakterie­kultur, mineral, salt eller salt­lösning och inte är alltför bearbetade. Natur­läkemedel är receptfria och avsedda för egenvård. Natur­läkemedel måste vara godkända av Läkemedels­verket, men får därefter säljas fritt i handeln. Kraven på natur­läkemedel vad gäller tillverknings­kvalitet och säkerhet följer samma regelverk som konventionella läkemedel. Det ska dessutom finnas under­sökningar eller beprövad erfarenhet som stöder att natur­läkemedlet har avsedd effekt. Legitimerade läkare kan förskriva eller rekom­mendera naturläkemedel som godkänts efter prövning av Läkemedelsverket.

Vanligtvis godkänns natur­läkemedel och växt­baserade läkemedel för vuxna och barn över 12 år. På förpackningen står det tydligt från vilken ålder produkten är godkänd.

Kosttillskott

Kosttillskott är ett livsmedel riktat till friska individer och har inget medicinskt syfte. Europeiska livsmedelsmyndigheter godkänner och utvärderar hälsopåståenden (öppnas i nytt fönster) som är ett påstående att livsmedlet har en positiv effekt på hälsan. Produkten förhandsgranskas inte av myndighet, företaget ansvarar själv för säkerheten. Kommunerna har kontrollansvaret med stöd av Livsmedelsverket. Biverkningar från kosttillskott kan rapporteras till Livsmedelsverket. Det händer att det faktiska innehållet inte överensstämmer med innehållsdeklarationen. Information om eventuella interaktioner med läkemedel är också som regel mycket bristfällig.

Homeopatiska läkemedel

Enligt gällande regler inom EU räknas homeopatika som läkemedel. Homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige ska vara registrerade hos Läkemedelsverket. I praktiken innebär det att Läkemedelsverket granskar produkternas kvalitet och säkerhet, dvs att farmakologiskt verksamma mängder substans inte finns i produkterna. Däremot bedöms inte om ett homeopatiskt läkemedel har någon effekt. De råvaror som används i homeopatiska läkemedel är framförallt växt-, djur- och mineralextrakt. Andra råvaror som används är gifter, hormoner och mikroorganismer såsom exempelvis bakterier och svampar. I Sverige måste råvaror som används i homeopatiska läkemedel spädas ut minst tiotusen gånger innan slutprodukten är färdig. Registrerade preparat säljs inte på apotek och produkterna får inte anges ha ett visst medicinskt användningsområde.