Indragningar och restsituationer

Fenemal Meda utgår

Läkemedelsföretaget Mylan kommer att sluta tillhandahålla samtliga tabletter av Fenemal Meda. Det innebär att Fenobarbital APL, oral lösning 5 mg/ml kommer att vara det enda återstående orala alternativet som inehåller fenobarbital på den svenska marknaden. Fenemal 15 mg spås räcka till augusti 2020 medan 50 mg och 100 mg tros räcka en bit in på 2021. Patienter med Fenemal ska hänvisas/remitteras till neurologen för ställningstagande till fortsatt behandling.

Adalat 10 mg utgår

På begäran av läkemedelsföretaget avregistreras tablett Adalat 10 mg 2020-10-01. Marknadsföring upphör från och med 2020-06-01. Läs mer här.

Aerius munsönderfallande tablett utgår

Läkemedelsföretaget MSD har meddelat att man kommer sluta tillhandahålla Aerius som munsönderfallande tablett. Enligt uppgift från företaget finns 2,5 mg fortfarande i lager och kommer preliminärt räcka till slutet av maj med nuvarande åtgång. Även Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett har utgått. Bland de systemiska antihistaminerna finns därmed inga munsönderfallande tabletter kvar som ingår i läkemedelsförmånen. Ebastin finns i några fabrikat (Ebastine ABECE och Ebastin Apofri) som munsönderfallande eller frystorkad tablett (Kestine), men dessa ingår ej i läkemedelsförmånen. De är godkända för användning hos vuxna och barn över 12 år. I övrigt finns några produkter godkända bland antihistaminerna i beredningsformen oral lösning (Zyrlex, Aerius, Desloratadin Sandoz), orala droppar (Zyrlex) eller sirap (Clarityn, ingår ej i läkemedelsförmånen). Då detta skrivs har vi fått uppgift om leveransproblem för sirapen, men uppgifter om tillgänglighet är en färskvara och det kan inte uteslutas att det kan uppstå för andra produkter.

Nitrazepam utgår

Idag finns tre registrerade produkter med nitrazepam: Mogadon och Apodorm tillhandahålls inte och kommer att avregistreras. Nitrazepam Recip har slutat tillverkas och kommer att avregistreras efter slutförsäljning. Därmed kommer substansen att utgå från den svenska marknaden. Nitrazepam Recip 2,5 mg är redan slut. Förskrivande enheter med patienter som har dosdispenserat Nitrazepam Recip 2,5 mg har fått brev från Apotekstjänst med uppmaning om ordinationsändring. Nitrazepam Recip 5 mg finns fortfarande kvar hos grossisten. Astimex Pharma som är ombud för produkten gör bedömningen att lagret, med nuvarande förskrivning, kommer att räcka ungefär till september/oktober. Detta måste naturligtvis ses som preliminärt och eftersom eventuell nedtrappning för vissa patienter kan ta lång tid gör man klokt i att redan nu göra en plan för fortsatt behandling för patienter som idag behandlas med nitrazepam. Observera att Nitrazepam Recip 5 mg inte är dispenserbar som halva tabletter i dospåse. Tabletten kan delas men vid behov av halv tablett till dospatient måste hel förpackning förskrivas. Regionen håller på att ta fram en rekommendation för hur nedtrappning/terapibyte lämpligast sker. 
Uppdaterad information 200506: Klinisk farmakologi har tillsammans med beroendepsykiatrin tagit fram en rekommendation för hur nedtrappning och byte av nitrazepam kan ske, länk till dokumentet finns här.

Durbis Retard utgår

Durbis Retard avregistreras 2020-04-01 och i och med det försvinner disopyramid från den svenska marknaden. Förskrivningen är liten och endast ett fåtal patienter har fått Durbis Retard förskrivet från vårdcentral senaste året. Durbis Retard är ett specialistpreparat och vid förfrågan om ersättningspreparat ska patienten hänvisas/remitteras till kardiologen.

Heracillin 125 mg tablett restnoterad

Heracillin tablett 125 mg 30 st varunummer 002691 är restnoterad och beräknas vara tillbaka i lager 25 mars. Mylan skriver i sin information att en tänkbar ersättningsprodukt där det ska finnas god tillgång kan vara Heracillin pulver till oral suspension 50 mg/ml 100 ml varunummer 442368.

Ergenyl 300 mg utländsk förpackning

Sanofi har meddelat att en bristsituation uppstått för Ergenyl 300 mg enterotablett vnr 008535 som beräknas kvarstå till mitten av mars 2020. Sanofi har beviljats dispens att tillhandahålla läkemedlet i dansk förpackning till och med mitten av april. Svensk och utländsk produkt är identiska bortsett från läkemedelsnamnet, märkningen och bipacksedeln. På den danska förpackningen finns en varningstriangel som inte anges i ordinarie svensk märkning. Namnet på den danska produkten är Deprakine 300 mg enterotabletter och den går bra att beställa på det svenska varunumret. En svensk bipacksedel kommer att fästas vid den danska förpackningen hos grossisten.

Spasmofen utgår

Meda AB meddelar att man pga produktionstekniska svårigheter kommer att sluta tillhandahålla Spasmofen, både som suppositorier och för injektion. Grossistens lager av suppositorier beräknas vara slut 200201 medan injektionsformen beräknas vara slut 200615.

Uppdatering 191218: ULIC (Uppsala läkemedelsinformationscentral) har fått frågan om alternativ till Spasmofen vid gallsten och njursten. Länk till det fullständiga svaret finns här.

Campral åter tillgängligt 

Campral 333 mg har varit restnoterat under hösten. För närvarande (november 2019) finns dock parallellimporterat Campral tillgängligt på apoteken. 

Kapitlet om alkoholberoende i Rekommenderade läkemedel finns att läsa här. Det finns möjlighet att söka licens för utländska akamprosatprodukter, om valet att fortsätta behandla med akamprosat kvarstår.
Acamprosate 333 mg tablett (UK), Generics Limited t/a Mylan, 168 st. varunummer 699679, Ledtid ca 2 veckor. Länk produktresumé
Acamprosate calcium 333 mg tablett (US), Zydus Pharmaceuticals USA Inc. 180 st., Ledtid ca 3 veckor. Länk produktresumé

Restsituation för Stesolid

Tablett Stesolid 5 mg har sedan en tid tillbaka varit restnoterad. Preliminärt beräknas den vara åter i lager i mitten av oktober men det kan komma att ändras. Det har nu kommit uppgifter om att tillgången är oviss även för Stesolid 2 mg resp 10 mg samt generikaalternativet Diazepam Pilum och vi vet av erfarenhet att rest av en styrka ofta medför restsituationer för fler styrkor. Det finns alltså risk att det uppstår situationer där man inte kan lösa tillgången genom att byta styrka eller fabrikat utan måste byta till annan läkemedelssubstans. Det är svårt att ge generella rekommendationer när det gäller byte mellan olika bensodiazepiner. I många fall, särskilt till äldre, är det mer kortverkande oxazepam att föredra men en bedömning måste göras i varje enskilt fall. En tabell med uppskattade ekvivalenta doser finns i Rekommenderade läkemedel i avsnittet Abstinens vid utsättning av bensodiazepiner.  

Furix Retard tillverkas inte längre

Takeda meddelar att man slutar tillverka Furix Retard 30 resp 60 mg. Som alternativ finns Lasix Retard. Preparaten är inte utbytbara på apotek, utan nya recept måste skrivas. 

Restsituation för zopiklon

Uppdaterad information 190517: Imovane 5 mg, samtliga förpackningsstorlekar, finns nu åter tillgängligt på apotek. Imovane/Zopiklon 7,5 mg är fortsatt restnoterat.

Uppdaterad information feb-2019: Bristen har utökats till att nu också gälla förpackningar om 100 tabletter. Förpackning för dosdispensering och sjukhusbruk finns fortfarande tillgänglig. Företagen jobbar med olika dispenslösningar för utländska förpackningar men detta kommer sannolikt inte att kunna lösa hela restsituationen. För besked om tillgänglighet kontakta apotek.

En restsituation har uppstått som innebär att samtliga mindre förpackningar av zopiklon har tagit slut på apoteken. Det gäller både 5 mg och 7,5 mg från samtliga tillverkare. För närvarande finns endast förpackningar om 100 tabletter att tillgå. Det är i dagsläget ovisst när nya leveranser kan förväntas.  En generell rekommendation av ersättningspreparat är svår att göra varför behandlande läkare i varje enskilt fall måste bedöma vad som är mest lämpligt att använda. Tänkbara alternativ:    

Propiomazin kan övervägas till yngre patienter. Beakta längre tillslagstid samt lång halveringstid med risk för dagsedation.   

Zolpidem kan övervägas om snabbt tillslag och kort halveringstid är viktigt. Klinisk erfarenhet talar för en större beroendepotential än för zopiklon samt större risk för biverkningar såsom sömngång, minnesstörningar, förvirring etc. Zolpidem är mindre lämpligt till äldre eftersom de är känsligare för dessa biverkningar.  

Till äldre patienter: Oxazepam kan övervägas. Beakta något längre tillslagstid och halveringstid. Mirtazapin i dosen 7,5-15 mg kan vara aktuellt vid samtidig depression. Se också Rekommenderade läkemedel för vuxna: Sömnstörning respektive Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre: Sömnstörning

Alfadil och Alfadil BPH restnoterade

Alfadil och Alfadil BPH beräknas åter februari 2020. Depottabletter med generiskt doxazosin 4 mg finns att tillgå.

Brist på Hygropax

Hygropax (klortalidon)är restnoterat till april 2020. Ställningstagande till byte av läkemedel, exempelvis till ett tiaziddiuretikum, kan övervägas. Klortalidon kan även förskrivas på licens i form av Hygroton Mibe 25 mg, Tyskland (AUP 539 kr på Apotek Hjärtat). Produkten finns i dagsläget i lager hos Apotek Hjärtat.

Uppgifter för licensansökan:

  • Preparatets namn: Hygroton Mibe
  • Läkemedelsform: tabletter
  • Läkemedelsstyrka: 25 mg
  • Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Mibe GmbH Arzneimittel

Hygroton Mibe är sökbar i Cosmics läkemedelsmodul. Välj ”Sök efter icke godkända läkemedel”.