Indragningar och restsituationer

Spasmofen utgår

Meda AB meddelar att man pga produktionstekniska svårigheter kommer att sluta tillhandahålla Spasmofen, både som suppositorier och för injektion. Grossistens lager av suppositorier beräknas vara slut 200201 medan injektionsformen beräknas vara slut 200615.

Restsituation för Campral

Campral 333 mg och samtliga parallellimporter är restnoterade. Restsituationen beräknas vara löst tidigast i januari 2020. En individuell bedömning av alternativ behandling behöver göras av förskrivaren. Kapitlet om alkoholberoende i Rekommenderade läkemedel finns att läsa här. Det finns möjlighet att söka licens för utländska akamprosatprodukter, om valet att fortsätta behandla med akamprosat kvarstår.
Acamprosate 333 mg tablett (UK), Generics Limited t/a Mylan, 168 st. varunummer 699679, Ledtid ca 2 veckor. Länk produktresumé
Acamprosate calcium 333 mg tablett (US), Zydus Pharmaceuticals USA Inc. 180 st., Ledtid ca 3 veckor. Länk produktresumé

Restsituation för Stesolid

Tablett Stesolid 5 mg har sedan en tid tillbaka varit restnoterad. Preliminärt beräknas den vara åter i lager i mitten av oktober men det kan komma att ändras. Det har nu kommit uppgifter om att tillgången är oviss även för Stesolid 2 mg resp 10 mg samt generikaalternativet Diazepam Pilum och vi vet av erfarenhet att rest av en styrka ofta medför restsituationer för fler styrkor. Det finns alltså risk att det uppstår situationer där man inte kan lösa tillgången genom att byta styrka eller fabrikat utan måste byta till annan läkemedelssubstans. Det är svårt att ge generella rekommendationer när det gäller byte mellan olika bensodiazepiner. I många fall, särskilt till äldre, är det mer kortverkande oxazepam att föredra men en bedömning måste göras i varje enskilt fall. En tabell med uppskattade ekvivalenta doser finns i Rekommenderade läkemedel i avsnittet Abstinens vid utsättning av bensodiazepiner. 

Furix Retard tillverkas inte längre

Takeda meddelar att man slutar tillverka Furix Retard 30 resp 60 mg. Som alternativ finns Lasix Retard. Preparaten är inte utbytbara på apotek, utan nya recept måste skrivas. 

Restsituation för zopiklon

Uppdaterad information 190517: Imovane 5 mg, samtliga förpackningsstorlekar, finns nu åter tillgängligt på apotek. Imovane/Zopiklon 7,5 mg är fortsatt restnoterat.

Uppdaterad information feb-2019: Bristen har utökats till att nu också gälla förpackningar om 100 tabletter. Förpackning för dosdispensering och sjukhusbruk finns fortfarande tillgänglig. Företagen jobbar med olika dispenslösningar för utländska förpackningar men detta kommer sannolikt inte att kunna lösa hela restsituationen. För besked om tillgänglighet kontakta apotek.

En restsituation har uppstått som innebär att samtliga mindre förpackningar av zopiklon har tagit slut på apoteken. Det gäller både 5 mg och 7,5 mg från samtliga tillverkare. För närvarande finns endast förpackningar om 100 tabletter att tillgå. Det är i dagsläget ovisst när nya leveranser kan förväntas.  En generell rekommendation av ersättningspreparat är svår att göra varför behandlande läkare i varje enskilt fall måste bedöma vad som är mest lämpligt att använda. Tänkbara alternativ:    

Propiomazin kan övervägas till yngre patienter. Beakta längre tillslagstid samt lång halveringstid med risk för dagsedation.   

Zolpidem kan övervägas om snabbt tillslag och kort halveringstid är viktigt. Klinisk erfarenhet talar för en större beroendepotential än för zopiklon samt större risk för biverkningar såsom sömngång, minnesstörningar, förvirring etc. Zolpidem är mindre lämpligt till äldre eftersom de är känsligare för dessa biverkningar.  

Till äldre patienter: Oxazepam kan övervägas. Beakta något längre tillslagstid och halveringstid. Mirtazapin i dosen 7,5-15 mg kan vara aktuellt vid samtidig depression. Se också Rekommenderade läkemedel för vuxna: Sömnstörning respektive Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre: Sömnstörning

Alfadil och Alfadil BPH restnoterade

Alfadil och Alfadil BPH beräknas åter februari 2020. Depottabletter med generiskt doxazosin 4 mg finns att tillgå.

Brist på Hygropax

Hygropax (klortalidon)är restnoterat till april 2020. Ställningstagande till byte av läkemedel, exempelvis till ett tiaziddiuretikum, kan övervägas. Klortalidon kan även förskrivas på licens i form av Hygroton Mibe 25 mg, Tyskland (AUP 539 kr på Apotek Hjärtat). Produkten finns i dagsläget i lager hos Apotek Hjärtat.

Uppgifter för licensansökan:

  • Preparatets namn: Hygroton Mibe
  • Läkemedelsform: tabletter
  • Läkemedelsstyrka: 25 mg
  • Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Mibe GmbH Arzneimittel

Hygroton Mibe är sökbar i Cosmics läkemedelsmodul. Välj ”Sök efter icke godkända läkemedel”.