STI/hiv-prevention

2019-01-21 STI-dag 12 mars 2019
Utbildningen riktar sig främst till personal på barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar.
Se det preliminära programmet för mer information om innehållet under dagen.  
Lunch och fika ingår (dagen är kostnadsfri).
Tid: Tisdag den 12 mars 2019, klockan 08:30 – 16:30
Plats: Elite Hotel Academia, Bäverns gränd 17, Uppsala

2018-11-08 Den 25 oktober 2018 anordnade Smittskyddsenheten en konferens om Ungas sexualitet och hälsa - skolan som arena. Det var för personal inom  elevhälsa och skola i Uppsala län som berörs av sex- och samlevnadsfrågor och/eller undervisning. Här är presentationerna som  visades under dagen:
Internationella gymnasiet
Liv och hälsa ung - Henrik Andreasson
Pedagogik och metoder - RFSU Uppsala
Sexualitet och (o)hälsa - Mats Ericsson
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - Tommy Eriksson
Skolnätverket i Sörmland - Caroline Lundh

2018-09-07 Riktlinjer kring PrEP i Region Uppsala
Pre-expositions profylax (förkortat PrEP), är en förebyggande behandling mot hiv. PrEP är numera godkänt för förskrivning av läkare i Sverige och ingår i läkemedelsförmånen. Här i Uppsala har infektionskliniken och venereologmottagningen bildat en samverkansgrupp kring förskrivning av PrEP. En noggrann utredning görs innan PrEP skrivs ut till en patient och riktlinjer för detta har tagits fram av samverkansgruppen. Riktlinjerna är baserade på rekommendationer från RAV (Referensgruppen för Antiviral Terapi).
Utredningen görs på venereologmottagningen och behandling sker sedan på infektionsmottagningen. Följande patientgrupper har identifierats som aktuella för PrEP bedömning:
-Personer som själva söker med förfrågan om PrEP
-Personer som vårdpersonal identifierar vara i behov av PrEP
-Personer som själva har ordnat PrEP (t ex beställt via nätet) och som kan behöva information och uppföljning

Kontakta venereologmottagningen om ni har frågor kring PrEP eller har en patient som uppfyller någon av ovanstående kriterier.
Riktlinger kring förskrivning och uppföljning av hiv pre-expositions profylax 
Preexpositionsprofylax - Rekommendation om praktisk handläggning 2017 

2018-06-19 SRHR bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård
Nu presenteras reslutatet från studien "Sexualitet och hälsa bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård" genom en ny kunskapssammanställning från Folkhälsomyndigheten. Studien visar att unga och unga vuxna som besvarat enkäten har hög ohälsa inom SRHR-området. Du kan läsa och ladda ner rapporten här.

2018-05-03 Liv och Hälsa ung 2017 - rapport om sexuell hälsa bland unga i Uppsala län
Nu har resultaten över ungdomars sexuella hälsa publicerats i en rapport som går att ladda ner här:
http://www.lul.se/sv/Regional-utveckling/Folkhalsa/Liv-och-halsa-ung/ 

2018-04-20 Sexuellt riskbeteende i samband med utlandsresor
Folkhälsomyndigheten har publicerat en litteraturöversikt som syftar till att sammanställa kunskap om risk- och skyddsfaktorer i relation till hiv/STI i samband med utlandsresor, samt kunskap om hiv/STI-förebyggande interventioner för utlandsresenärer. Du hittar rapporten här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuellt-riskbeteende-i-samband-med-utlandsresor/ 

2018-02-14 Nationell granskning sex- och samlevnadsundervisning
Skolinspektionen genomförde under hösten 2017 en granskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor. Översynen visar bl.a. att många lärare saknar stöd och verktyg, att undervisningen brister i frågor om normer och HBTQ och saknar koppling till skolans värdegrundsarbete. Rapporten belyser även låg elevdelaktighet och att elevhälsans kompetens inte tillvaratas tillräckligt. Läs hela rapporten här.

2018-02-08 Antirasistisk hivprevention
Projektet Antirasistisk hivprevention bedrivs sedan 2014 av RFSU Göteborg, Positiva Gruppen Väst, SRHR-teamet i Göteborgs Stad och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Nyligen lanserades tidningen med samma namn samt ett verktyg för organisationer som arbetar med sexuell hälsa och hivprevention och som vill förbättra tillgängligheten till sina verksamheter för icke-vita och personer som flyttat till Sverige. Ni hittar tidningen samt materialet här.

2018-01-16 Förebygga ohälsa bland hbtq-personer
Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport som beskriver resultatet från en kartläggande litteraturöversikt kring metoder för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland hbtq-personer. Rapporten finns tillgänglig här.

2017-12-04 Tio år med hivprevention 2006-2016
Det rapporterade antalet fall av hiv ligger på en låg och stabil nivå i Sverige. Men för att hivinfektioner ska upptäckas så snabbt som möjligt bör hälso- och sjukvården erbjuda fler personer att testa sig. Det är en av Folkhälsomyndighetens slutsatser i en aktuell översyn av den nationella strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar som antogs år 2005. Läs hela rapporten här.

2017-12-01 Ny nationell strategi mot hiv
På Världsaidsdagen presenterade regeringen en ny nationell strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. Det övergripande målet handlar om att minska spridningen av hiv, samtidigt som den som drabbas av hiv måste få ett bra stöd. Samtidigt behöver uppmärksamheten på hiv och erbjudande om testning öka, både inom primärvården och generellt inom hälso- och sjukvården. Läs hela strategin här.

2017-12-01 Rapport: Hiv i Sverige 2016
De flesta som lever med hiv och genomgår effektiv behandling har omätbara virusnivåer i blodet. Därmed är risken för överföring minimal. Men kunskaperna om hiv och hur hiv överförs varierar i befolkningen. Det visar Folkhälsomyndighetens nya undersökning om allmänhetens kunskap, attityder och förhållningssätt till hiv som besvarats av drygt 11 000 personer. Läs rapporten "Hiv i Sverige 2016" här.

2014-10-22 Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag för utformningen av en nationell strategi för arbetet inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige. Socialstyrelsen har varit huvudasnvarig för uppdraget
Underlag till SRHR strategi (PDF)

För frågor kontakta vik.STI-samordnare Cecilia Brenner, 
018-611 03 85 eller cecilia.brenner@regionuppsala.se

STI (Sexually Transmitted Infections) är ett samlingsnamn för sexuellt överförda infektioner. Det är infektioner som smittar vid alla typer av sexuella kontakter där slemhinna kommer i kontakt med slemhinna och i vissa fall via blod, exempelvis hiv och hepatit. Gemensamt för flera av dessa är att man kan vara infekterad utan att ha några symtom, en smittad person kan därför föra smittan vidare utan att vara medveten om det. En del infektioner är anmälningspliktiga enligt den svenska smittskyddslagen och klamydia är den vanligaste anmälningspliktiga sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige.

Enligt regeringens proposition (prop. 2005/06:60) Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar bör "Samhället begränsa spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde".

Kunskapsdokument om Smittsamhet vid behandlad hivinfektion:

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion (PDF)
 
Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion (PDF)

Det förebyggande arbetet kring hiv/STI i länet samordnas av en expertgrupp för SRHR-frågor som samlar verksamheter som arbetar med sexuell hälsa under leding av regionens smittskyddsläkare. Gruppen ska identifiera behov, initiera eventuella insatser, ge förslag till beslut samt fungera som en kanal till beslutande ledning.
SRHR-gruppens uppdragsbeskrivning 

Vägledande dokument:

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (PDF)  

Sexualitet och reproduktiv hälsa (PDF)

Samtal om sexualitet (PDF)

Kunskapsbaserad hivprevention (PDF)

Migration och sexuell hälsa (PDF)

Ungdomars sexuella hälsa (PDF)

Hiv STI Juridik (PDF)