Region Uppsala 2017

2017 slogs Landstinget i Uppsala län och regionförbundet ihop till en och samma organisation som arbetar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling i Uppsala län.

Hej då landstinget, hej Region UppsalaFör de flesta medarbetare och invånare innebär den nya organisationen inga förändringar i vardagen. Hälso- och sjukvårdsbesök, bussresor med flera tjänster, löper på som vanligt.

Regionförbundet Uppsala läns uppdrag finns nu inom Region Uppsala:

  • Den regionala utvecklingsstrategin, RUS
  • Länsplan för regional transportinfrastruktur, LTP
  • Användningen av statliga medel för regionalt utvecklingsarbete
  • Hantering av EU:s strukturfondsmedel


Formellt blev landstinget region genom att Uppsala skrevs in i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i länet. Region Uppsala fortsätter dessutom som tidigare med uppdragen inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur.

Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i Uppsala län betecknas januari 2017 regionfullmäktige respektive regionstyrelse.

En regional utvecklingsnämnd inrättas

För att hantera det nya uppdraget inrättas en regional utvecklingsnämnd som ska besluta i frågor som rör bland annat regional utveckling och infrastruktur. Nämnden ska bestå av 13 ordinarie ledamöter och 8 ersättare.