Nya böcker och filmer i biblioteket

Här kan du se vilka nya böcker som kommit in till infotekets bibliotek.

April 2020


Bokomslag: Psykisk ohälsa i skolan

Psykisk ohälsa i skolan: upptäcka, bemöta och åtgärda

Författare: Magdalena Berger

Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad detta beror på. Men lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa i skolan är en bok som lyfter ungdomarnas egna röster, och låter dem komma till tals om sina olika erfarenheter. Gemensamt för ungdomarnas berättelser är att psykisk ohälsa är anledningen till att skolan inte blev som de hade tänkt sig. Boken består dels av kortare samtal mellan författaren och enskilda elever i gymnasieskolan, dels av längre intervjuer med unga vuxna som ser tillbaka på sin gymnasietid. Samtalen och intervjuerna följs av författarens sammanfattande observationer och reflektioner, vilka vägleder läsaren genom boken och gör den lättillgänglig. Genom pedagogiska beskrivningar om hur psykisk ohälsa kan yttra sig får läsaren verktyg för att upptäcka, bemöta och till viss del åtgärda psykisk ohälsa inom skolans organisation. Psykisk ohälsa i skolan riktar sig främst till blivande och verksamma lärare samt annan personal i grundskolan och gymnasieskolan. Skolledare och elevhälsoteam, liksom andra som kommer i kontakt med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, kan ha god nytta av boken. Dessutom kan Psykisk ohälsa i skolan ge intresserade vårdnadshavare ett lättillgängligt inifrånperspektiv om skolans elevhälsoarbete.

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2020

Finns boken Psykisk ohälsa i skolan inne för utlåning?

 

Bokomslag: Pratlust och talängslan

Pratlust och talängslan: om selektiv mutism

Utgivning: Studentlitteratur, Lund

I boken beskrivs diagnosen selektiv mutism och konsekvenserna av att inte klara av att kommunicera verbalt och aktuell forskning presenteras översiktligt. Fokus ligger på hur man genom sam¬verkan mellan barnets familjenätverk, förskola, skola samt vård¬givare kan identifiera, utreda och hjälpa. Den här boken vänder sig till personer som i sitt arbete möter barn som har svårigheter att utveckla sin verbala kommunikation och sitt språk på grund av ångestreaktion (logopeder, special-pedagoger, barnpsykologer) men även till andra inom vård, ¬förskola och skola samt inte minst till vårdnadshavare.

Område: Ångest
Utgivningsår: 2019

Finns boken Pratlust och talängslan inne för utlåning?

 

Bokomslag: Om någon du känner har ångest, fobier eller tvångstankar

Om någon du känner har ångest, fobier eller tvångstankar: en bok för anhöriga, vänner och drabbade, om ångestrelaterade problem och panik, oro och rädsla att inte vara som andra, tvångstankar, tvångshandlingar, ritualer och magiska tankar


Författare: Christina Gustavson

Den här boken vänder sig till dig som har problem med ångest, panikattacker, fobier eller tvångssyndrom. Den vänder sig även till anhöriga och vänner som ibland står handfallna när de så gärna vill hjälpa till. Boken inleds med fallbeskrivningar som skildrar hur vardagliga situationer kan ställa till bekymmer eller upplevas som jobbiga. Tvångshandlingar innebär till exempel att man har man behov av att göra eller undvika vissa saker för att känna sig lugn: räkna saker, tvätta sig noga eller inte gå på skarvar i gatubeläggningen. Det kan ta så mycket tid i anspråk att yrkesliv, vardagliga göromål och till och med nära relationer blir lidande.

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2017

Finns boken Om någon du känner har ångest, fobier eller tvångstankar inne för utlåning?

 

Bokomslag: Fri från stress med Mindfulness

Fri från stress med mindfulness: medveten närvaro och acceptans

Författare: Åsa Palmkron Ragnar

Mindfulness är en övning i att öka sin livskvalitet, minska stress och leva i harmoni med sig själv och andra. Med hjälp av boken är det lätt att träna på egen hand. Boken innehåller fakta, övningar, korta tankeväckande berättelser, intervjuer och lyrik som vävs samman till en helhet.

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2016

Finns boken Fri från stress med mindfulness inne för utlåning?

 

Bokomslag: Ätstörningar - kliniska riktlinjer för utreding och behandling

Ätstörningar: kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Författare: Ulf Wallin

Ätstörningar är vanligt förekommande tillstånd, framför allt bland yngre vuxna. Inte sällan leder dessa tillstånd till ett stort lidande hos de drabbade och deras närstående. Ätstörningar kan också medföra allvarliga somatiska och psykiatriska komplikationer. Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av ätstörningar är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2005. Det har tillkommit nya diagnoser sedan de förra riktlinjerna och kriterierna beskrivs utifrån DSM-5. Nytt i denna nya upplaga är en bilaga med diagnostiska kriterier enligt DSM-5.

Område: Ätstörningar
Utgivningsår: 2019

Finns boken Ätstörningar inne för utlåning?

 

Bokomslag: Om någon du känner har en depression

Om någon du känner har en depression: en bok för anhöriga, vänner och drabbade


Författare: Christina Gustavson

Depression är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att mer än en fjärdedel av alla har en depression någon gång under sitt liv. Vem som helst kan drabbas, ung, gammal, frisk eller sjuk. Den som är utvilad efter semestern eller den som är trött och sliten av ett påfrestande arbete. Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen bara kom.

Område: Depression
Utgivningsår: 2017

Finns boken Om någon du känner har en depression inne för utlåning?

 

Bokomslag: Can I Tell You About Bipolar Disorder?

Can I Tell You About Bipolar Disorder? A Guide for Friends, Family and Professionals

Författare: Sonia Mainstone-Cotton

11-årige Josh berättar om sin pappas sjukdom, bipolär sjukdom. Vad är det, vad innebär det och hur påverkar det familjen?

Område: Bipolär sjukdom
Utgivningsår: 2018

Finns boken Can I Tell You About Bipolar Disorder inne för utlåning?

 

Bokomslag: KBT i utveckling

KBT i utveckling: en grundbok i kognitiv beteendeterapi


Författare: Anna Kåver (2 upplagan)

I denna uppdaterade utgåva beskrivs några av de nyare ansatserna som transdiagnostisk KBT, känslofokuserad KBT och imaginära tekniker för bearbetning av negativa bildminnen. Anna Kåver berättar i bokens första del om terapiformens utveckling, och i den andra delen beskriver hon dess teoretiska utgångspunkter: vetenskap,humanism, inlärningsteori, emotionsteori och kognitiv teori, samt filosofin bakom medveten närvaro, acceptans och validering. Den tredje delen är praktiskt inriktad med stort utrymme ägnat åt förhållningssättet och teknikerna i KBT. På bokens hemsida www.nok.se/kbtiutveckling finns instuderingsfrågor.

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2016

Finns boken KBT i utveckling inne för utlåning?

 

Bokomslag: KBT ur ett barnperspektiv

KBT ur ett barnperspektiv: förhållningsätt och anpassningar i psykiatriskt arbete


Författare: Anna Rosengren

Hur skapar du en god kontakt med barn och tonåringar inom psykiatrin? På vilka sätt kan du anpassa dina insatser till barnets mognad? Hur håller du fokus på barnets bästa? Psykologen Anna Rosengren beskriver ingående hur du utgår från barnets eller tonåringens perspektiv och behov, både vid bedömning och behandling. Hon fördjupar centrala aspekter, bland annat samarbetet med föräldrar, hur man frågar om våld, bedömer suicidrisk och gör neuropsykiatriska utredningar. Vanliga utmaningar tas upp, som när tonåringar ifrågasätter behandlaren eller inte vill prata. Många dialoger och exempel synliggör de kliniska färdigheter du behöver för att arbeta med barn. Boken riktar sig till dig som vill lära dig mer om bedömning och behandling av barn och tonåringar, och som har förkunskaper i kbt.

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2019

Finns boken KBT ur ett barnperspektiv inne för utlåning?

 

Bokomslag: Exploring depression and beating the blues

"Exploring depression, and beating the blues: a CBT self-help guide to understanding and coping with depression in Asperger's syndrome"


Författare: Tony Attwood

Område: Autism
Utgivningsår: 2016

Finns boken Exploring depression and beating the blues inne för utlåning?

 

Bokomslag: Ärr för livet

Ärr för livet

Författare: Sofia Åkerman

Det är sent 1990-tal. Den svenska psykiatrin har svårt att möta behoven hos en till synes snabbt växande grupp unga som skadar sig själva. På en barnpsykiatrisk akutavdelning i Lund fastnar 15-åriga Sofia, fast hon bara skulle ha varit inlagd i ett par dagar för att gå upp lite i vikt. Här finns redan Lina, Rebecca och Erla: för att de svälter, hetsäter och skär sig. Men ingen av flickorna blir bättre av vården, snarare tvärtom, och tillvaron på den låsta avdelningen utvecklas till en kamp mellan personal och patienter. Dagar blir till veckor och veckor till år. Tiden på avdelningen sätter outplånliga spår och lägger grunden för de fyra unga kvinnornas fortsatta livsöden.

Område: Ångest
Utgivningsår: 2020

Finns boken Ärr för livet inne för utlåning?

 

Bokomslag: En skola som fungerar fungerar för alla

En skola som fungerar – för alla

Författare: Joanna Lundin

I dagens skola planeras ofta verksamheten för att möta majoritetens behov, och först när det visar sig inte fungera börjar man söka efter alternativa lösningar. I boken uppmuntras vi att vända på tankegångarna och istället utgå ifrån de elever som behöver olika former av stöd och anpassningar, till exempel elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf). Fördelen med att tänka så, tvärtemot hur man brukar, är att det gynnar alla elever – för ingen missgynnas av en tydlig struktur med korta genomgångar, planering på tavlan och möjlighet till alternativa redovisningsformer. Tänker vi med andra ord ”rätt” från början skulle många elever kunna må bättre, utvecklas mer och slippa känna att de misslyckas i skolan.

Område: Kognition
Utgivningsår: 2017

Finns boken En skola som fungerar inne för utlåning?

 

Bokomslag: Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom: kliniska riktlinjer för utredning och behandling 

Utgivning: Svenska psykiatriska föreningen, Sundsvall (2 upplagan)

Dessa riktlinjer har som målsättningen att ge vägledning och fördjupad kunskap för kliniker som kommer i kontakt med bipolär sjukdom på sjukhus, specialmottagningar eller allmänna vuxen- och barnpsykiatriska mottagningar.

Område: Bipolär sjukdom
Utgivningsår: 2018

Finns boken Bipolär sjukdom inne för utlåning?

 

Bildomslag: Personlighetssyndrom

Personlighetssyndrom: kliniska riktlinjer för utredning och behandling


Utgivning: Svenska psykiatriska föreningen, Stockholm

Personer med personlighetssyndrom hör till de mest sårbara inom psykiatrin. De uppvisar mellanmänskliga problem liksom lidande och svårigheter att klara vardagens utmaningar. De blir ofta en utmaning för vården, eftersom deras interaktion med omgivningen många gånger är problematisk och konfliktfylld. Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av personlighetssyndrom är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2006. Boken Personlighetssyndrom är i första hand skriven för alla som företräder den psykiatriska vården, men är även användbar för företrädare från andra specialiteter och för professioner utanför vården. Studenter och personer under fortbildning har utbyte av att läsa boken.

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2017

Finns boken Personligshetssyndrom inne för utlåning?

 

Bokomslag: Bättre samspel med socialt bildstöd

Bättre samspel med socialt bildstöd: handbok för förskola och skola

Författare: Eva-Lotta Heide

Större kunskap, bredare förståelse och fler verktyg hos de vuxna som träffar barnen varje dag optimerar möjligheterna för barnen att lyckas i sitt samspel. Eva-Lotta Heide lyfter på ett enkelt och tillgängligt sätt upp de oskrivna samtals- och samspelsreglerna till ytan. Hon ger exempel på strategier och bildstöd som pedagoger i förskola och skola kan använda i arbetet med att utveckla barnens samspel på både individ- och gruppnivå och beskriver även hur detta arbete får positiva effekter på inlärningen. I boken introducerar författaren begreppet socialt bildstöd som ett samlingsnamn för visuella verktyg vilka i kombination med samtal på metanivå synliggör och förklarar sociala situationer för barnen. Genom socialt bildstöd får barnen en helhetsbild av det sociala sammanhanget och strategier för att utveckla sin förståelse av de osyn­liga samspelsreglerna och sin förmåga att inta andras perspektiv. Boken bidrar till ett gemensamt språkbruk som underlättar i arbetet med samspel. Den innehåller många färdiga sociala bildstöd, strategier och förslag på övningar som man kan använda direkt i barnens vardagsmiljö. Arbetssättet ger helt enkelt förutsättningar för fler barn att lyckas i samspelet. Boken vänder sig till pedagoger i förskola och skola, grundsärskola och fritidshem, men alla som arbetar med eller runt barn och elever i behov av att utveckla samspelsförmågan har nytta av innehållet.

Område: Kognition
Utgivningsår: 2019

Finns boken Bättre samspel med socialt bildstöd inne för utlåning?

 

Bokomslag: Familjebaserad behandling - handbok för föräldrar vars barn behandlas för anorexia nervosa

Familjebaserad behandling: handbok för föräldrar vars barn behandlas för anorexia nervosa

Författare: Maria Ganzi

Familjebaserad behandling är den standardbehandling som används för barn och ungdomar som lider av anorexia nervosa. Det är också den behandlingsform som ger bäst evidensbaserade resultat. Men att hjälpa ett barn som insjuknat i anorexia kräver mycket av föräldrar och familj och det är svårt att förutse hur intensiv den familjebaserade behandlingen är. I den här handboken får läsaren hjälp att förstå sjukdomen. Boken är praktiskt inriktad och författaren redogör för alla aspekter av behandlingen. Här beskrivs hinder och anorektiska beteenden som motverkar tillfrisknandet men författaren ger också tydliga verktyg för att lösa olika situationer. Familjebaserad behandling är en värdefull resurs för föräldrar som ska påbörja eller redan deltar i en familjebaserad behandling. Boken är också ett ovärderligt verktyg för vårdteam som ska vägleda familjer.

Område: Ätstörningar
Utgivningsår: 2020

Finns boken Familjebaserad behandling inne för utlåning?

 

Bildomslag: Myrsig - att vara förälder till en hemmasittare

Myrstig: att vara förälder till en hemmasittare

Författare: Sara Sjöblom

En diktberättelse om att vara förälder till barn ett barn med problematisk skolfrånvaro. Område: Anhöriga

Område: Anhöriga
Utgivningsår: 2018

Finns boken Myrstig inne för utlåning?

 

Bokomslag: Elever med svag teoretisk begåvning

Elever med svag teoretisk begåvning

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Alla har inte samma förutsättningar från början men måste få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt som påverkar hur lätt och snabbt man tar till sig kunskap. Den här variationen är vare sig ny eller ovanlig, den har alltid funnits. Enligt psykologen Gunilla Carlsson Kendall finns det i varje klass ett antal elever som har svårt med teoretiskt tänkande, och för att kunna stötta dessa elever på bästa sätt måste vi våga prata om det. För att kunna ge alla möjligheter att utvecklas är det viktigt att förstå elevens förutsättningar och kunna ge stöd utifrån behov.

Område: Intellektuell funktionsnedsättning
Utgivningsår: 2015

Finns boken Elever med svag teoretisk begåvning inne för utlåning?

 

Bokomslag: Jag vill inte leva

Jag vill inte leva: till dig som tappat lusten att leva och har tankar på självmord

Författare: Ludmilla Rosengren

Ungdomar mår allt sämre och självmordsförsöken ökar i de yngsta åldrarna. Självmord är fortfarande tabu och väcker skam- och skuldkänslor för de som har sådana tankar. För de som står bredvid finns det fortfarande mycket rädslor för att säga och göra fel saker, vilket ofta leder till tystnad. Tystnaden upplevs som ett avståndstagande och personer som mår dåligt känner sig alltmer ensamma med sina tunga och mörka tankar. Den här boken vill på ett tydligt sätt prata med ungdomar om just de tankar och känslor som känns förbjudet att tala om. Boken bekräftar det som man tänker och känner men få vågar möta. Samtidigt som den ger utrymme för allt det som är jobbigt att få vara där tar den också steget framåt till hoppfullheten. Boken är i första hand tänkt att läsas av ungdomar som mår dåligt. Den har därför inte för många ord och rikligt med bilder. Boken är samtidigt en modell för hur man kan prata om de tyngsta frågorna varför föräldrar, vänner och behandlare också hittar stöd i boken. Självmord går att prata om. Att prata om självmord är till och med det viktigaste sättet att förhindra självmord.

Område: Ångest
Utgivningsår: 2017

Finns boken Jag vill inte leva inne för utlåning?

 

Bokomslag: Från duktig flicka till utbränd kvinna

Adhd: från duktig flicka till utbränd kvinna

Författare: Lotta Borg Skoglund

Adhd kan ta sig mycket olika uttryck utifrån biologiska skillnader mellan könen och tyvärr är kunskapen fortfarande skrämmande låg när det gäller flickors och kvinnors unika utmaningar. Vi missar flickorna med adhd när vi letar efter symtom som är vanligare hos pojkar. Flickor och unga kvinnor får inte heller lika effektiv behandling eftersom de flesta läkemedelsstudier på preparat och doser är gjorda på pojkar och män. I den här boken går författaren genom de flickor och kvinnors särskilda förutsättningar och hur det kan påverka dem i sin vardag och familjeliv.

Område: Adhd
Utgivningsår: 2020

Finns boken Adhd: från duktig flicka till utbränd kvinna inne för utlåning?

 

 

Mars 2020


Bokomslag: Personer med medfödd dövblindhet: hur kan vi förstå varandra?

Personer med medfödd dövblindhet: hur kan vi förstå varandra?

2 reviderade upplagan
Utgivning: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Häftet ger en kortfattad översikt över vad medfödd/tidig dövblindhet innebär, hur sinnena används, vilka utgångspunkter de som skrivit det har, våra tankar om teori och praktik och vilket mål de har för sitt arbete.

Finns boken "Personer med medfödd dövblindhet" inne för utlåning?

Område: Hörselnedsättning
Utgivningsår: 2019

 

Bokomslag: Med kroppen som redskap. Samspel, kommunikation och umgänge med barn som har dövblindhet

Med kroppen som redskap: Samspel, kommunikation och umgänge med barn som har dövblindhet

Författare: Anna Jalakas

”Med kroppen som redskap” är ett försök att göra det komplicerade både begripligt och lättillgängligt. Alla människor kommunicerar. De flesta med hjälp av syn och hörsel, men en del måste göra det via kroppen och det taktila sinnet. Det betyder bland annat att man själv, som anhörig, lärare eller annan stödperson, måste vara fysiskt nära. Har man inte fysisk kontakt kan barnet uppleva att ingen är där.

Genom mängder av konkreta bilder och exempel visar boken hur det går till att skapa och bibehålla kontakt, umgås, leka och utveckla kommunikation. Inte minst genom att delta i vardagens alla aktiviteter. Det kan vara allt från att laga mat tillsammans till att kunna röra sig självständigt i omgivningen.

Finns boken "Med kroppen som redskap" inne för utlåning?

Område: Hörselnedsättning
Utgivningsår: 2019

 

Bokomslag: KBT - inom barn- och ungdomspsykiatrin

KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin

2 upplagan
Utgivning: Natur & kultur

Här beskrivs hur KBT kan tillämpas vid de vanligaste psykiatriska tillstånden hos barn och unga.

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2017

Finns boken "KBT - inom barn- och ungdomspsykiatrin" inne för utlåning?

 

 Bokomslag: Äldre som har problem med både syn och hörsel

Äldre som har problem med både syn och hörsel

Författare: Anna Jalakas

Den här boken handlar om äldre som har problem med både syn och hörsel. När båda sinnena är nedsatta påverkas viktiga områden i livet. Att kunna kommunicera, ta del av information och förflytta sig fritt och säkert i omgivningen är några exempel. Lyckligtvis finns det mycket att göra för att underlätta vardagen.

Område: Synnedsättning
Utgivningsår: 2018

Finns boken "Äldre som har problem med både syn och hörsel" inne för utlåning?

 

Bokomslag: Supermamsen

Supermamsen (pseudonym)

Utgivning: Kikkuli förlag

Sommaren 2015 startade jag, en uppgiven mamma, bloggen Supermamsen som egenterapi. Bloggnamnet var ironiskt eftersom jag just då kände mig som världens sämsta mamma. Familjelivet var tufft och mitt äldsta barn hade precis fått sin aspergerdiagnos efter att ha blivit utmattad och varit hemma från skolan i åtta månader. De senaste åren har alla mina tre barn fått NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och vi kämpar med barnens skolgång och vår vardag. Till yrket är jag lärare i fritidshem och i boken får du följa mina tankar både som förälder och pedagog. Du får ta del av bergochdalbanan mellan hopp och förtvivlan som förälder och de insikter jag har fått som pedagog samt min kärlek till mina barn.

Område: Anhöriga
Utgivningsår: 2020

Finns boken Supermamsen inne för utlåning?

 

Bokomslag: Den ofattbara hjärntröttheten

Den ofattbara hjärntröttheten

Författare: Birgitta Johansson

Den ofattbara hjärntröttheten handlar om det vi i dagligt tal kallar hjärntrötthet men som i själva verket är en energilöshet och en känsla av orkeslöshet orsakad av sjukdom eller skada. Boken ger en introduktion till vad hjärntrötthet egentligen är, hur hjärntrötthet uppkommer och hur tillståndet kan diagnostiseras och behandlas. Bokens många korta personliga berättelser är avsedda att ge en djupare förståelse för vad hjärntrötthet innebär och hur det faktiskt upplevs att vara hjärntrött. Boken vänder sig till studenter inom vården, till vårdpersonal i primärvården och inom kommunal verksamhet, som hemtjänst och boendestöd, samt till myndigheter såsom Försäkringskassa och försäkringsbolag. Självklart vänder vi oss även till drabbade och anhöriga och till alla andra som önskar fördjupad kunskap och förståelse. Vi hoppas att denna bok ska öka medvetenheten och kunskapen om hjärntrötthet och inspirera till vidare forskning.

Område: Förvärvade hjärnskador
Utgivningsår: 2019

Finns boken "Den ofattbara hjärntröttheten" inne för utlåning?

 

Februari 2020


Bokomslag: Kalle och hans drömmar 

Kalle och hans drömmar

Författare: Milena Bergquist och Kalle Mohammar

Boken handlar om Kalle speglar, som har Williams syndrom. Kalle berättar hur det kan vara att leva med en sällsynt diagnos, om att vara annorlunda i en tid då alla helst ska vara stöpta i samma form. Boken avslutas med en kort faktatext om Williams syndrom. Tanken är att det här kan vara den första boken i en serie där människor med andra ”udda diagnoser” får berätta om hur de ser på sig själva och livet.

Område: Intellektuell funktionsnedsättning
Utgivningsår: 2018

Finns boken Kalle och hans drömmar inne för utlåning?

 

Filmomslag: Kungen av Atlantis

Kungen av Atlantis

Distribution: Folkets bio

Sedan barndomen har den ansvarsfulle Samuel ensam fungerat som förälder åt sin egen pappa. När Samuel träffar Cleo väcks ett hopp om frigörelse och att få leva ett eget liv. Men kärleken och medberoendet till den excentriske pappan håller honom fast. En dramakomedi baserad på en sann historia. En kärleksfull film om schizofreni.

Område: Filmer
Utgivningsår: 2019

Finns filmen Kungen av Atlantis inne för utlåning?

 

Bokomslag: Lära för livet

Lära för livet: motiverande undervisning i särskolan

Författare: Marie Nilsson Nordfors

Boken Lära för livet bygger på grundläggande forskning samt pedagogisk praktik i en gymnasiesärskoleklass på det individuella programmet. Den visar hur ett medvetet arbetssätt kan utveckla elevens förmågor och aktivera tänkandet. Utifrån autentiska exempel inspireras du att utveckla din egen undervisning och skapa meningsfullt lärande som ger eleverna möjlighet att förstå och göra sig förstådda.

Område: Kognition
Utgivningsår: 2019

Finns boken Lära för livet: motiverande undervisning i särskolan inne för utlåning?

 

Bokomslag: Operation dödsviktigt

Operation dödsviktigt

Författare: Anna Pella

Funkisfamiljen är en barnboksserie för barn 6-9 år om hur det är att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning, vad som gör en människa till det hon är, vad som händer när man dör och om meningen med livet. Operation dödsviktigt är skriven av journalisten Anna Pella som har sin egen familj som förlaga till böckerna.

Område: Anhöriga
Utgivningsår: 2020

Finns boken Operation dödsviktigt inne för utlåning?

 

Bokomslag: Social fobi, social ångest

Social fobi - social ångest: effektiv hjälp med KBT

Författare: Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabet Sparthan, Per Carlbring, Gerhard Andersson. Tredje upplagan.

Social fobi (social ångest) är en stark rädsla för situationer där man känner sig värderad eller granskad av andra. Bokens självhjälpsprogram baseras på KBT och är vetenskapligt utprövat med mycket goda resultat. Programmet omfattar nio steg med både teoretisk kunskap och praktiska övningar. ; Den tredje omarbetade upplagan innehåller flera nyheter: Ett kunskapstest - Testa dig själv - har lagts till efter varje kapitel (med facit på Libers webbplats). Flera avsnitt har utvidgats och uppdaterats, bland annat med ett nytt avsnitt om forskningsläget kring självhjälpsbehandling där hjärnavbildningsstudier styrker behandlingens effekt.

Område: Ångest
Utgivningsår: 2019

Finns boken Social fobi - social ångest inne för utlåning?

 

Bokomslag: Sofia med knuff - på väg ut i livet

Sofia med knuff - på väg ut i livet

Författare: Annelie Strömberg

Sofia har blivit äldre sen de tidigare böckerna. Nu går hon på högstadiet och drömmer om att börja rida. Men Sofia vill sätta igång med nya saker hela tiden. Kanske är det Sofias adhd som gör att hon har energi till så mycket? Kanske är det adhd:n som gör att hon akut måste vara ifred och exploderar om hon blir störd? Sofia har ingen aning. Hon hinner inte fundera särskilt mycket över det heller. Hon är upptagen med att skynda fram genom livet. Något annat vore otänkbart!

Område: Adhd
Utgivningsår: 2019

Finns boken Sofia med knuff inne för utlåning?

 

Januari 2020

 

Autism inifrån: speglingar av ett autistiskt vi

Autism inifrån: speglingar av ett autistiskt vi

Författare: Serena Hasselblad, Dennis Hansson (red.)

Att vara annorlunda – så beskriver många autister vad autism innebär för dem. Samtidigt känns uppräkningen av bristande förmågor som finns i diagnosmanualer främmande. De beskriver en icke-autistisk majoritets utifrånperspektiv på autism. Våra egna berättelser handlar mer om hur vi upplever omvärlden och vad som fascinerar och intresserar oss. Problemen i vårt möte med den icke-autistiska världen beror inte nödvändigtvis på en nedsatt social förmåga – utan kanske mer på att det är stor skillnad mellan våra inre världar.

Texterna i boken är resultatet av att en grupp autistiska vuxna träffats för diskussioner och för att dela personliga erfarenheter. Genom att spegla sig i varandra, i rum där det autistiska är normen, skapas ett autistiskt vi och med detta uppstår en viktig gemenskap.

Område: Autism
Utgivningsår: 2019

Finns boken Autism inifrån: speglingar av ett autistiskt vi inne för utlåning?

 

Autism och adhd i gymnasiet: tydliggörande pedagogik

Autism och adhd i gymnasiet: tydliggörande pedagogic

Författare: David Edfeldt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren och Anna Sjölund

Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen. För många beror det på svårigheter i planeringen för att nå långsiktiga mål eller bristande koncentrationsförmåga. Boken Autism och ADHD i gymnasiet förklarar elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas och framför allt hur du kan anpassa undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever. Den praktiska handboken Autism och ADHD i gymnasiet tydliggörande pedagogik vänder sig till gymnasielärare, skolledare, specialpedagoger och elevhälsoteam.

Område: Neuropsykiatri allmänt
Utgivningsår: 2019

Finns boken Autism och adhd i gymnasiet: tydliggörande pedagogic inne för utlåning?

 

Coola olikheter

Coola olikheter

Författare: Malin Roca Ahlgren

Coola olikheter handlar om några olika barn som går på förskolan. De är olika och har olika behov och bemötta av fröken på olika sätt. Morgonen börjar inte bra. Alice är sen och Julias krok är tagen av någon annan. Det nalkas sagostund och då ska man sitta still och vara tyst och lyssna. Lisa, Julia och Fia älskar de stunderna, men det är inte lika lätt för Alice och Tage.

Område: Neuropsykiatri allmänt
Utgivningsår: 2019

Finns boken Coola olikheter inne för utlåning?

 

Elsa går inte till skolan

Elsa går inte till skolan

Författare: Sara Sjöblom

Elsa kan inte gå till skolan, för varje morgon uppstår ett osynligt kraftfält så fort ytterdörren öppnas. En kraft som hindrar Elsa från att gå ut. Varken mamma eller pappa verkar förstå hur det kommer sig, och Elsa har svårt att beskriva något som inte syns.

Men en dag får Elsa besök av någon som kanske kan hjälpa henne att upptäcka var de mystiska krafterna kommer ifrån. En detektiv! Frågan är bara om hon är beredd att ge detektiven en chans...

Sara Sjöblom är utbildad samtalsterapeut, och arbetar framför allt med frågor som rör barn, skola och föräldraskap.

Målgrupp: Barn och ungdomar till ca 16 års ålder

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2019

Finns boken Elsa går inte till skolan inne för utlåning?

 

För din skull, för min skull eller för skams skull?: Om LSS och bemötande

För din skull, för min skull eller för skams skull?: Om LSS och bemötande

Författare: Barbro Lewin (andra upplagan)

För din skull, för min skull eller för skams skull? handlar om LSS värdegrund och hur man kan tänka kring den. Varje värde ges ett särskilt kapitel som avslutas med förslag på diskussionspunkter.

Boken ger en övergripande kunskap om vad man kan förvänta sig av LSS-verksamheten, vad man kan kräva och hur man gör när värdegrunden hotas, när de goda levnadsvillkoren inte längre uppfylls. Författaren ger dock inga slutgiltiga svar på hur svåra dilemman ska hanteras, utan överlämnar till dig som läsare att reflektera och diskutera tillsammans med andra för att komma fram till bästa möjliga lösning.

Boken vänder sig främst till utbildningar inom socialt arbete, social omsorg och omvårdnad samt till personal i LSS-verksamhet. Den kan även vara till nytta för personer med funktionsnedsättning och deras organisationer, närstående samt gode män och övriga intresserade.

Område: Övriga böcker
Utgivningsår: 2019

Finns boken För din skull, för min skull eller för skams skull? inne för utlåning?

 

Gender identity, sexuality and autism: voices from across the spectrum

Gender identity, sexuality and autism: voices from across the spectrum

Författare: Eva A Mendes & Meredith R Maroney

I den här boken lyfts berättelser från personer inom autismspektrumet som också definierar sig som HBTQ fram i intervjuer. Även föräldrars berättelser lyfts fram.

Område: Autism
Utgivningsår: 2019

Finns boken Gender identity, sexuality and autism: voices from across the spectrum inne för utlåning?

 

Hjälp, jag drunknar!: en förälders kamp för sitt barn och om vägen tillbaka

Hjälp, jag drunknar!: en förälders kamp för sitt barn och om vägen tillbaka

Författare: Maria Lindgren

Maria Lindgren, förälder och författare till denna bok beskriver en långdragen kamp för sitt barn med epilepsi, ADHD och som sedan fick diagnosen autism.Mobbing och psykisk ohälsa ledde till en evighetslång kamp för ett barns värde i skolan. Detta oändliga arbete med att få skolan att förstå och att agera resulterade i utmattningssyndrom (UMS) augusti 2017.

Område: Anhöriga
Utgivningsår: 2018

Finns boken Hjälp, jag drunknar! inne för utlåning?

 

Hur funkar hjärnan?: en bok för barn om hjärnan

Hur funkar hjärnan?: en bok för barn om hjärnan

Författare: Klas Kullander

Författaren till boken är Klas Kullander, professor vid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet, där han forskar och undervisar om hjärnan och nervceller. Den här boken blev till för att kunna förklara för mindre barn vad hjärnan är och hur den fungerar.

Övriga böcker
Utgivningsår: 2019

Finns boken Hur funkar hjärnan? inne för utlåning?

 

 Bokomslag: Körkort för vardagen

Körkort för vardagen: för dig med adhd

Författare: Karl Berg & Caroline Jensen

Körkort för vardagen är en bok om adhd som är lätt att både läsa och förstå. Syftet med boken att du ska ta kommando över din adhd, istället för att den har kontrollen över dig. Boken är skriven till dig som vuxen och lever med adhd, samt dina anhöriga. Den riktar sig också till andra som vill lära sig mer om fungerande strategier för att hantera adhd. Metoderna i boken bygger på KBT. De är också insprirerade av ACT - Acceptance and Commitment Therapy, som syftar till att hjälpa människor att skapa ett rikt och meningsfullt liv.

Område: Adhd
Utgivningsår: 2019

Finns boken Körkort för vardagen: för dig med adhd inne för utlåning?

 

Metodhandbok: pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada

Metodhandbok: pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada

Författare: av Christina Eklund

Boken vill förmedla kunskap kring förvärvade hjärnskador och vänder sig i första hand till skolpersonal, men kan också fylla samma funktion för föräldrar till barn med förvärvade hjärnskador. Den är skriven av Cristina Eklund som har mångårig erfarenhet av detta genom sitt arbete vid Folke Bernadotte regionhabilitering.

Område: Förvärvade hjärnskador
Utgivningsår: 2019

Finns boken Pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada inne för utlåning?

 

Sju nycklar till livslångt lärande

Sju nycklar till livslångt lärande

Författare: av Ann Gomér

Att arbeta med personer som behöver hjälp och stöd på grund av funktionsnedsättningar är ofta både intressant och givande. Ändå är många arbetsplatser hårt drabbade av hög personalomsättning och långa sjukskrivningar. Här presenteras sju nycklar som ger möjligheter till att skapa en bättre miljö för både personalen och för personer med framför allt intellektuella funktionsnedsättningar. Sju nycklar innehåller både äldre kunskap och senaste forskningen om hur man kan påverka inlärningen och arbetsmiljön till det bättre för alla.

Område: Kognition
Utgivningsår: 2019

Finns boken Sju nycklar till livslångt lärande inne för utlåning?

 

Ska jag gasa eller bromsa?: en viktig fråga i skolan efter hjärnskakning!

Ska jag gasa eller bromsa?: en viktig fråga i skolan efter hjärnskakning!

Författare: Petra Boström - psykolog, Cristina Eklund - specialpedagog, Frida Berg - fysioteraput.

Hjärnskakning är en av de vanligaste skador barn råkar ut för. De flesta barn som får hjärnskakning återgår till skolan och fritidsaktiviteter efter någon dags vila. För vissa barn kvarstår dock symtom som till exempel trötthet och huvudvärk under lång tid. Detta leder ofta till svårigheter i skolan och på fritiden vilket kan få stora konsekvenser för inlärning och mående.

I texten beskrivs symtom och svårigheter samt konkreta förslag på åtgärder. Boken bygger på erfarenheter från psykolog, specialpedagog och fysioterapeut i mötet med barn som drabbats av hjärnskakning samt forskning. Informationen riktar sig till skolan, föräldrar och idrottsklubbar. Den kan också vara av värde för vårdcentraler och andra avdelningar som möter barn med hjärnskakning.

Område: Förvärvade hjärnskador
Utgivningsår: 2019

Finns boken Ska jag gasa eller bromsa? inne för utlåning?

 

Tvång

Tvång

Författare: Mats Johansson

Berättelsen Tvång är en ungdomsbok som handlar om tvångstankar/tvångshandlingar. Berättelsen handlar om Linas känslor inför samt själva besöket hos en kurator. Slutet ger hopp.Utdrag ur boken:– Du är så otroligt stark, Lina. Och du ska veta att du inte är ensam. Du skulle bli förvånad om jag sa hur många som kommer hit av samma skäl som du. Men de flesta blir hjälpta av behandling, även om det tar tid. Målgrupp: Barn och ungdomar till ca 16 års ålder.

Område: Tvångssyndrom
Utgivningsår: 2019

Finns boken Tvång inne för utlåning?

 

Vi borde vara lyckliga

Vi borde vara lyckliga

Författare: Ida Höckerstrand & Sofie Hallberg

Vi lever i ett av världens modernaste länder och möjligheterna beskrivs som oändliga. Ändå är vi inte lyckliga. Den psykiska ohälsan i Sverige ökar och depression, självmordstankar och ätstörningar tillhör vardagen för tusentals ungdomar. Dagens unga vuxna har kallats för ”Generation ångest” – hur kan det ha blivit så?

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg reflekterar här över de orosmoln som präglat samtalen med deras gäster i Ångestpodden – allt från kärlek och bekräftelsebehov till känslan av att vara en bluff och hur en hittar sig själv. Känslor som leder till ohälsa och som det måste pratas mer om. Inga snabba svar, utan känslor så som de kan vara. Fina eller fula, men mest på riktigt.

Område: Ångest
Utgivningsår: 2019

Finns boken Vi borde vara lyckliga inne för utlåning?