Vad är kognitiva svårigheter och vad kan underlätta?

Kognitiv funktionsnedsättning kan uppstå på grund av olika funktionsstörningar, skador eller sjukdomar som påverkar hjärnan. Exempel på det kan vara neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller efter förvärvad hjärnskada.

Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. Svårigheter här kan föra med sig att det blir svårt att samspela, kommunicera och utföra praktiska handlingar. Detta kan i sin tur leda till inlärningsproblem, svårigheter att delta i aktiviteter och sämre möjlighet till delaktighet inom olika livsområden.

Kognitiva nedsättningar kan innebära begränsad förmåga att till exempel kunna:

  • Fokusera uppmärksamhet och följa en instruktion för hur något ska utföras.
  • Förstå tidsbegrepp, veta om det är dag eller natt och hur lång tid saker tar.
  • Komma ihåg vad som är planerat.
  • Hitta till en plats och veta var något är placerat.
  • Organisera sina saker eller en aktivitet.
  • Planera och överblicka tid, på kort och lång sikt, samt veta när något ska ske.
  • Lösa problem som plötsligt uppstår och fatta beslut för vad som bör göras och hur.

Kognitivt stöd

Kognitiva svårigheter kan begränsa förmågan att utföra vardagsaktiviteter. Kognitivt stöd och hjälpmedel kan underlätta och göra det möjligt att få vardagen att fungera.

Genom att presentera information på ett lättläst sätt kan den bli mer tillgänglig. Det handlar om att minska mängden text, undvika långa meningar och svåra ord. Man kan också tydliggöra och förstärka med rubriker, avgränsade stycken, punktlistor och bilder.

Ett bra stöd är att skapa en grundstruktur. Att ha rutiner för aktiviteter över dygnet och veckan till exempel genom att äta och sova på bestämda tider. Om man inte själv har förmåga att planera och överblicka tid kan man skapa en bild av vad som ska hända och när genom ett dag-, vecko- eller månadsschema.

Hjälpmedel kognition

Att anpassa miljön genom att sortera, märka upp med färgmarkeringar och använda bildstöd kan underlätta. Då är det lättare att veta var saker är placerade.

Nya miljöer och händelser kan upplevas som skrämmande och förändringar bör förberedas i god tid. För att skapa trygghet och därmed underlätta aktiviteter kan checklistor med text och bild användas som stöd. Att vara förberedd på vad som ska hända kan ge en ökad trygghet.

Hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som stöd för tidsuppfattning och planering. För att underlätta förståelsen av tidsbegrepp kan visuella timers, som visar hur tiden går och ger en känsla av hur länge något pågår, användas. Dygnsklockor kan visa om det är dag eller natt och ge stöd i att orientera sig i tiden. Talande klockor kan läsa upp aktuellt klockslag, veckodag, datum och år.

Hjälpmedel kognition

Vissa armbandsur har möjlighet till flera påminnelselarm under ett dygn. Som planeringsstöd finns digitala kalendrar med dag- och veckoöversikt samt möjlighet att ställa larm.

Det finns appar, till smartphones och surfplattor, som ger information om vad, när, hur och var något ska inträffa med hjälp av text, bild, video, ljud, talsyntes och gps.

Vart ska man vända sig?

Arbetsterapeuter inom olika hälso- och sjukvårdsverksamheter kan ge råd och stöd för att få vardagen att fungera. Det är även arbetsterapeuter som bedömer behov, förskriver kognitivt stöd och hjälpmedel och följer upp åtgärder. Utprovning och anpassning av hjälpmedel genomförs i samarbete med hjälpmedelsverksamhet. Hjälpmedel förskrivs individuellt och brukaren lånar det så länge behovet finns. Regler och eventuella avgifter för hjälpmedel kan se olika ut beroende på var man bor eller hur gammal man är.

Faktagranskat av:
Gunnel Janeslätt, Med dr., leg. arbetsterapeut och forskare, SUF Kunskapscentrum, Landstinget i Uppsala län.

Version: 2016-10-07

-------------------------

Faktatexten får skrivas ut, kopieras och spridas fritt till intresserade. De får däremot inte säljas eller publiceras i andra sammanhang utan tillstånd från Infoteket om funktionshinder.