Grundutbildning till kontakttolk 2018

I januari 2018 startar Wiks folkhögskola en ny ettårig grundutbildning till kontakttolk. Utbildningen sker på distans och halvfart (50 %) samt är studiemedelsberättigad hos CSN. Ansökan sker digitalt genom ett formulär som finns i högerspalten på denna sida. Ansökningstiden går ut 15 september.

Syftet med utbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov, och den innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh), och deltagare som genomgått utbildningen med godkänt resultat erbjuds att bli upptagna i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Distansstudier och närträffar

Studierna sker på halvfart (50 %) och distans, vilket innebär att du får räkna med att lägga ner minst 20 timmar per vecka på studiearbetet. Utbildningen upplevs av de flesta som krävande, och det är viktigt att man avsätter tillräckligt med tid för att klara av utbildningen. För att du ska kunna klara av distansstudierna krävs att du har tillgång till en dator och en bra uppkoppling till Internet, samt vana att arbeta med dator. Du måste också klara av att samarbeta med andra via datorn eftersom en stor del av studierna bedrivs genom grupparbeten.

Största delen av studierna gör du på valfri plats, t.ex. hemma, men vid sex tillfällen under studieåret måste du komma till obligatoriska s.k. närträffar som hålls på Wiks folkhögskola. Under närträffarna bedrivs det undervisning på plats, man genomför tolkningsövningar, man gör prov och man får tillfälle att träffa sina kurskamrater och lärare.

Utbildningen inleds i slutet på januari med en fem dagar lång närträff, under vilken det hålls en Introduktionskurs på tre dagar, direkt följt av två dagar som utgör starten på nästa delkurs. Därefter hålls det närträffar i samband med avslut och start på varje delkurs. Utbildningen avslutas med en kortare närträff i mitten av december. Närträffarna är placerade så att de infaller i veckosluten, men vid samtliga närträffar utom den sista måste även 2-3 veckodagar tas i anspråk (onsdag – fredag). 

Språk i utbildningen

Vilka språk som ska finnas med i utbildningen är inte förutbestämt, utan bestäms bl.a. av hur många som sökt utbildningen i respektive språk. Hänsyn tas även till det aktuella behovet av tolkar på arbetsmarknaden i respektive språk. Vanligtvis startar grundutbildningen med fem till sex olika språkgrupper. För att kunna bilda en språkgrupp krävs i regel minst fem deltagare, även om färre antal deltagare kan förekomma för "mindre frekventa" tolkspråk. Man kan alltså inte i förväg säga om ett visst språk kommer att finnas med på utbildningen eller inte, utan det bestäms först efter sista ansökningsdatum. Därför uppmanas alla att söka.

Förkunskaper

För grundläggande behörighet till utbildningen krävs 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessutom krävs godkända betyg i Svenska 2/Svenska B, eller Svenska som andra språk 2/B. Du måste även ha förmåga att läsa och förstå informations- och facktexter, samt kunna uttrycka dig skriftligen både på svenska och på tolkspråket. Vid förkunskapstestet (se nedan) prövas kunskaperna och färdigheterna genom prov och intervjuer.

Urval och förkunskapstest

Man kan söka till tolkutbildningen på vilket tolkspråk som helst. Vi har inte möjlighet att ge utbildningen i mer än 7 språk åt gången, vilket betyder att ett flertal språk kommer att väljas bort. Vilka språk som blir aktuella bestäms först efter sista ansökningsdatum, och de bestäms bland annat utifrån hur många behöriga som sökt i respektive språk, samt behovet på arbetsmarknaden. Vi kan alltså inte i förväg ge besked om vilka språk som blir aktuella på utbildningen, utan det får man besked om några veckor efter sista ansökningsdatum.

De som uppfyller grundläggande behörighet och har sökt i ett språk som valts ut att finnas med på utbildningen blir kallade till ett obligatoriskt förkunskapstest, vanligen i slutet av oktober eller början av november. På testet prövar man den sökandes språkkunskaper i både svenska och i tolkspråket. Antagningen görs sedan utifrån de resultat man erhållit på förkunskapstestet, och normalt har vi möjlighet att anta fem till åtta personer i varje språkgrupp. I vissa mindre frekventa tolkspråk kan antalet deltagare vara lägre.

Förkunskapstestet består av tre skriftliga prov och ett muntligt. Vid det första skriftliga provet testar vi förmågan till läsförståelse. Den sökande får en text på svenska som ska läsas igenom, och därefter följer ett antal frågor som relaterar till texten. Det andra provet är ett s.k. lucktest, där man får en text skriven på svenska men där vissa ord har plockats bort. Den som prövas ska sedan fylla i luckorna med ett korrekt ord som passar in i texten. Här kan flera alternativ vara korrekta, och det behöver inte nödvändigtvis vara exakt det ord som ursprungligen togs bort. Det sista skriftliga provet består av en översättning. En text skriven på svenska ska skriftligen översättas till det tolkspråk man sökt utbildningen på.

Det muntliga provet består av en dialogtolkning mellan svenska och tolkspråket man sökt på. Två figuranter läser en i förväg skriven dialog, ett s.k. rollspel. Den ena figuranten spelar rollen av enbart svensktalande, medan den andra figuranten endast talar tolkspråket. Den som testas ska sedan göra en muntlig tolkning av dialogen mellan figuranterna. Dialogen är skriven som en enkel vardagskommunikation och innehåller inga särskilda facktermer och kräver inga förkunskaper. Tolkningen behöver inte följa några rutiner som man som utbildad tolk behöver förhålla sig till, utan vem som helst utan förkunskaper ska kunna genomföra tolkningen. Vid bedömningen av tolkningen upprättas ett protokoll där vi tittar vi på förmågan att överföra korrekt information, förmåga till kommunikation, uttal, grammatik och ordförråd.

I samband med dialogtolkningen hålls också en kortare intervju. Detta görs för att vi ska lära känna den sökande lite bättre, men också för att vi ska kunna ge lite information kring utbildningen. Intervjun ligger inte till grund för bedömningen om den sökande ska antas eller inte.

Efter att förkunskapstesterna är genomförda så rättas de skriftliga proven och sammanställs tillsammans med dialogtolkningen. Sedan görs en helhetsbedömning av samtliga prov, vilket ligger till grund för om vi ska anta den sökande eller inte. Vid de skriftliga proven bör den sökande ha fått minst 70 % rätt på varje enskilt prov. Vid dialogtolkningen krävs att den sökande ska ha fått godkänt på provet för att vi ska anta sökanden till utbildningen.

Utbildningens upplägg 

Sedan 2015 är upplägget av utbildningen omgjort jämfört med tidigare år. Utbildningen består numera av totalt sju delkurser, varav fem läses efter varandra och två läses över hela året parallellt med de övriga fem delkurserna.

Delkurser som läses efter varandra

  Introduktionskurs
  Samhällstolkning
  Sjukvårdstolkning
  Migrationstolkning
  Juridik för tolkar
 

 Delkurser som läses parallellt med ovanstående kurser

  Språkfärdighet - svenska i tolkning
  Tolketik och tolkteknik

 Utbildnings- och kursbevis

Efter varje delkurs erhåller deltagare som genomfört kursen med godkänt resultat ett kursbevis med detaljerade uppgifter om vad delkursen innehållit. Efter att hela utbildningen har avslutats erhåller kursdeltagare som fått godkänt på samtliga ingående delkurser ett Utbildningsbevis. Deltagare som inte klarat av delar av utbildningen erbjuds att göra omprov eller att gå om en eller flera delkurser, beroende på vad man missat och i vilken omfattning. Efter att man erhållit sitt Utbildningsbevis erbjuds man också att bli upptagen i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Studieekonomi

För varje delkurs i utbildningen tas en avgift på 600:- ut. Det betyder att hela utbildningen med sju ingående delkurser kostar 4 200:-. Dessutom tas en depositionsavgift på 1 000:- kronor ut innan utbildningen startar, vilken återfås efter utbildningens slut om man fullföljt hela utbildningen. Återbetalning av dispositionsavgiften är inte villkorad till några studieresultat, utan enda kravet är att man ska ha deltagit under hela utbildningen. Avbryter man utbildningen i förtid återbetalas ej dispositionsavgiften.

Utbildningen sker på distans och 50 % studietakt och är studiestödsberättigad hos CSN. Om deltagaren inte är berättigad till studiestöd från CSN, kan deltagaren erhålla extra bidrag som ska täcka kostnader för kost och logi på folkhögskolan. Alla deltagare, oavsett om man är studiemedelsberättigad eller inte, har rätt att söka reseersättning till och från varje närträff. Ersättningen utgår med maximalt 2 000:- och gäller för en tur och returresa per närträff med billigaste kollektiva färdsätt. Även bilersättning kan sökas med 1,85:-/km. En egenavgift på 300:- tas ut för varje sökt reseersättningstillfälle.

Tider för utbildningen

Utbildningen startar 24/1 2018 och pågår till 16/12 2018, med sommaruppehåll 18/6-19/8. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Ansökan

Ansökan ska ske senast 3 december. Ansökan sker via särskilt formulär, vilket finns till höger på denna sida. 

Välkommen med din ansökan!

Följ oss