Grundutbildning till kontakttolk 2020/21

Wiks folkhögskola erbjuder en ettårig grundutbildning till kontakttolk. Utbildningen sker på distans och halvfart (50 %) och är studiemedelsberättigad. 

Syftet med utbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov, och utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov. Utbildningen har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) som huvudman och följer myndighetens studieplaner samt står under dess tillsyn. Deltagare som erhållit utbildningsbevis kan ansöka om att få bli upptagna i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar. 

Distansstudier och närträffar
Studierna sker på halvfart (50 %) och på distans vilket innebär att du får räkna med att lägga ner minst 20 timmar per vecka på studiearbetet. Utbildningen upplevs av de flesta som krävande och det är viktigt att du avsätter tillräckligt med tid för att klara av utbildningen. För att du ska kunna klara av distansstudierna krävs att du har tillgång till en dator och en bra uppkoppling till internet samt att du är van vid att arbeta med dator. Du måste också klara av att samarbeta med andra via datorn eftersom en stor del av studierna bedrivs genom grupparbeten.

Under den största delen av studierna kan du befinna dig var du vill, till exempel hemma, men vid sex tillfällen under studieåret måste du komma till obligatoriska så kallade närträffar som hålls på Wiks folkhögskola. Under närträffarna bedrivs det undervisning på plats, du gör tolkningsövningar, prov och får tillfälle att träffa sina kurskamrater och lärare.

Utbildningen inleds med en fem dagar lång närträff, under vilken det hålls en Introduktionskurs på tre dagar, direkt följd av två dagar som utgör starten på nästa delkurs. Därefter hålls det närträffar i samband med avslut och start på varje delkurs. Utbildningen avslutas med ett muntligt slutprov. Närträffarna är placerade så att de infaller i veckosluten, men vid samtliga närträffar utom den sista måste även 2–3 veckodagar tas i anspråk (onsdag–fredag).

Utbildningens upplägg
Utbildningen består av totalt sju delkurser varav fem läses efter varandra och två läses över hela året parallellt med de övriga fem delkurserna.

Delkurser som läses efter varandra
Introduktionskurs
Samhällstolkning
Sjukvårdstolkning
Migrationstolkning
Juridik för tolkar

Delkurser som läses parallellt med ovanstående kurser
Språkfärdighet – svenska i tolkning
Tolketik och tolkteknik

Utbildnings- och kursbevis
Efter varje delkurs får deltagare som genomfört kursen med godkänt resultat ett kursbevis med detaljerade uppgifter om vad delkursen innehållit. Efter att hela utbildningen har avslutats tilldelas kursdeltagare som fått godkänt på samtliga ingående delkurser ett utbildningsbevis. Deltagare som inte klarat av delar av utbildningen erbjuds att göra omprov eller att gå om en eller flera delkurser, beroende på vad du missat och i vilken omfattning. Efter att du fått ditt utbildningsbevis kan du ansöka om att bli upptagen i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar. Du ansöker själv direkt till Kammarkollegiet.

Språk i utbildningen
Vilka språk som ska ingå i utbildningen är inte förutbestämt utan det bestäms bland annat av hur många som sökt utbildningen i respektive språk. Hänsyn tas även till det aktuella behovet av tolkar på arbetsmarknaden i respektive språk. Vanligtvis startar grundutbildningen med cirka sex olika språkgrupper. För att kunna bilda en språkgrupp krävs i regel minst fem deltagare, även om färre antal deltagare kan förekomma för "mindre frekventa" tolkspråk. Vi kan alltså inte i förväg säga om ett visst språk kommer att finnas med på utbildningen eller inte, utan det bestäms först efter sista ansökningsdatum. Därför uppmanas alla att söka.

Studieekonomi
För varje delkurs i utbildningen tas en avgift på 600 kronor ut. Det betyder att hela utbildningen med sju ingående delkurser kostar 4 200 kronor. Dessutom tas en depositionsavgift på 1 000 kronor ut innan utbildningen startar som du får tillbaka efter utbildningens slut om du fullföljt hela utbildningen. Återbetalning av dispositionsavgiften är inte villkorad till några studieresultat, utan det enda kravet är att du ska ha deltagit under hela utbildningen. Avbryter du utbildningen i förtid återbetalas inte dispositionsavgiften.

Förutom ovan nämnda kostnader tillkommer kostnader för kost och logi på Wik. Hur stor denna kostnad är varierar beroende på om man väljer att övernatta, samt på de priser vi vi får från den konferensanläggning som tillhandahåller denna service.

Utbildningen sker på distans och med 50 % studietakt och är studiestödsberättigad hos CSN. Om deltagaren inte är berättigad till studiestöd från CSN kan deltagaren få ett extra bidrag som täcker kostnader för kost och logi på folkhögskolan. Alla deltagare, oavsett om man är studiemedelsberättigad eller inte, har rätt att söka reseersättning till och från varje närträff. Ersättningen är maximalt 2 000 kronor och gäller för en tur och returresa per närträff med billigaste kollektiva färdsätt. Även bilersättning kan sökas med 1,85 kronor/km. En egenavgift på 300 kronor tas ut för varje sökt reseersättningstillfälle.

Förkunskaper och grundläggande behörighet
För grundläggande behörighet till utbildningen krävs svensk 3-årig gymnasieutbildning som ger högskolebehörighet eller motsvarande utländsk utbildning. Dessutom krävs godkända betyg i Svenska 2/Svenska B, eller Svenska som andra språk 2/B. Du måste även ha förmåga att läsa och förstå informations- och facktexter samt kunna uttrycka dig skriftligen både på svenska och på tolkspråket. Vid förkunskapstestet (se nedan) prövas kunskaperna och färdigheterna genom prov och intervjuer. Eftersom utbildningen sker på distans krävs att du har tillgång till dator med internetuppkoppling, samt att du klarar av att använda den. 

Urval och förkunskapstest
Du kan söka till tolkutbildningen på vilket tolkspråk som helst. Vi har inte möjlighet att ge utbildningen i fler än 6 språk åt gången, vilket betyder att ett flertal språk kommer att väljas bort. Vilka språk som blir aktuella bestäms först efter sista ansökningsdatum, och de bestäms bland annat utifrån hur många behöriga som sökt i respektive språk samt behovet på arbetsmarknaden. Vi kan alltså inte i förväg ge besked om vilka språk som blir aktuella på utbildningen, utan det får du besked om några veckor efter sista ansökningsdatum.

De som uppfyller grundläggande behörighet och har sökt i ett språk som valts ut att finnas med på utbildningen blir kallade till ett obligatoriskt förkunskapstest. På testet prövar vi den sökandes språkkunskaper i både svenska och i tolkspråket. Antagningen görs sedan utifrån de resultat du fått på förkunskapstestet, och normalt har vi möjlighet att anta fem till åtta personer i varje språkgrupp. I vissa mindre frekventa tolkspråk kan antalet deltagare vara lägre.

Förkunskapstestet består av tre skriftliga prov och ett muntligt. Vid det första skriftliga provet testar vi läsförståelse. Den sökande får en text på svenska som ska läsas igenom och därefter följer ett antal frågor som relaterar till texten. Det andra provet är ett så kallat lucktest där den sökande får en text skriven på svenska men där vissa ord har plockats bort. Den sökande ska sedan fylla i luckorna med ett korrekt ord som passar in i texten. Här kan flera alternativ vara korrekta och det behöver inte nödvändigtvis vara exakt det ord som ursprungligen togs bort. Det sista skriftliga provet är en översättning. En text skriven på svenska ska skriftligen översättas till det tolkspråk du sökt utbildningen på.

Det muntliga provet består av en dialogtolkning mellan svenska och tolkspråket du sökt på. Två figuranter läser en i förväg skriven dialog, ett så kallat rollspel. Den ena figuranten spelar rollen som enbart svensktalande och den andra figuranten talar endast tolkspråket. Den sökande ska sedan göra en muntlig tolkning av dialogen mellan figuranterna. Dialogen är skriven som ett enkelt vardagssamtal och innehåller inga särskilda facktermer och kräver inga förkunskaper. Tolkningen behöver inte följa några rutiner som du som utbildad tolk behöver förhålla dig till utan vem som helst som inte har några förkunskaper ska kunna genomföra tolkningen. Vid bedömningen av tolkningen upprättas ett protokoll där vi tittar vi på förmågan att överföra korrekt information, kommunicera, och dessutom uttal, grammatik och ordförråd.

I samband med dialogtolkningen hålls också en kortare intervju. Detta görs för att vi ska lära känna den sökande lite bättre, men också för att vi ska kunna ge lite information kring utbildningen. Intervjun ligger inte till grund för bedömningen om den sökande ska antas eller inte.

Tider för utbildningen
Utbildningen startar 26/8 2020 och pågår till 13/6 2021, med vinteruppehåll 21/12 2020 - 11/1 2021.

Ansökan
Ansökan till grundutbildningen 2020/21 är nu öppen. Ansök digitalt via länken till höger på denna sida. Sista ansökningsdag är 30 april 2020.


Välkommen med din ansökan!

Följ oss