Region Uppsala som regional kollektivtrafikmyndighet

Kollektivtrafik är ett viktigt verktyg för hållbar regional utveckling. Målen och de övergripande strategierna för kollektivtrafiken, som definieras i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, beslutas därför av regionfullmäktige. De flesta övriga politiska beslut som rör kollektivtrafiken är delegerade till Kollektivtrafiknämnden. Till sin hjälp har politikerna i nämnden tjänstemännen på Kollektivtrafikförvaltningen UL. Invånarna i Uppsala län påverkar hur kollektivtrafiken ska utvecklas, dels genom att rösta i regionvalet men också genom att göra sin röst hörd vid medborgardialoger och samråd.

Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i samarbete med kommunerna i Uppsala län och Trafikverket. Kollektivtrafikförvaltningen UL deltar aktivt i samhällsplaneringen för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande och ansvarar även för viss infrastruktur kopplad till kollektivtrafiken.

 Alla trafikföretag som uppfyller Transportstyrelsens krav har rätt att bedriva kollektivtrafik förutsatt att detta anmäls till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

 Övrig kollektivtrafik som Region Uppsala bedömer behövs för att uppfylla trafikförsörjningsprogrammet organiseras av Kollektivtrafikförvaltningen UL och bedrivs under varumärket UL. Kollektivtrafikförvaltningen UL ansvarar för trafikplanering, försäljning, kommunikation och kundtjänst. Själva trafiken utförs av trafikföretag på uppdrag av Kollektivtrafikförvaltningen UL och finansieras till ungefär hälften av biljettintäkter och resterande av skattemedel. För mer information, se ul.se.