Pågående konstprojekt

Vård- och behandlingsbyggnad, Akademiska sjukhuset

En del av projektet Framtidens Akademiska är en helt ny vård- och behandlingsbyggnad, ingång 100, som även kommer att inrymma en aula för föreläsningar och konferenser. Konstprogrammet för ingång 100 är omfattande och inkluderar förutom aulaområdet även friskluftstorn, entré, hisshallar, ljusgårdar och stilla rum, samt dag-, vänt- och personalrum. Projektet planeras vara klart sommaren 2018.
Projektledare: Eva Rosengren
Konstkonsulter: Anders Boqvist, Marianne Jonsson

Sari Palosaari Cloud Cube skiss
Sari Palosaaris och White arkitekters skiss till ljusverket Cloud Cube för området utanför aulan.

Pågående skissuppdrag för ingång 100

Aula - ett integrerat samarbetsprojekt kring aulavolymen mellan konstnär Sari Palosaari och White arkitekter
Entré - Astrid Göransson skissar på fristående skulpturer för entrérum och Södergården, interiört och exteriört
Stora gården - Sirous Namazi skapar ett verk integrerat med landskapsarkitekturen
Friskluftstornet - Catrin Andersson skissar på ett skulpturalt tillägg till tornet utanför den norra fasaden
Strålningsavdelningen - In every tree arbetar med en helhetsgestaltning av strålningsenheten, exteriört på lilla gården och interiört på avdelningen 


Uppsala folkhögskola, Ultuna

Landstingets försäljning av Ulleråkerområdet till Uppsala kommun medför stora förändringar, ombyggnationer och rivningar av befintliga byggnader. Den del av Wiks folkhögskola, Uppsala folkhögskola, som är placerad i området måste i och med detta lämna sina nuvarande lokaler.

Nya lokaler för verksamheten planeras i Skogsvårdsstyrelsens gamla byggnad från 1880-talet i Ultuna. Regionen hyr två våningsplan i byggnaden och omfattar sammanlagt 1600 kvadradmeter. Inflytt planeras till sommaren 2018.

Projektledare: Yvonne Billman


Stadsbussdepå i Fyrislund

I samband med en ombearbetning av den nya stadsbussdepån i Fyrislund har ett preciserat konstprogram utvecklats. Programmet tar upp gestaltningar på flera platser i och utanför lokalerna men lägger vikt vid gestaltningar som signalerar verksamheten mot omgivningen och bidrar till detaljplanens krav på särskild omsorg och hög kvalitet på fasader mot huvudgatan. I dessa fall planeras konstprojekt med ljus och färgat glas i fönsterband och insatser på staket, väggskärmar och annat.

Projektledare: Åke Forsgren
Konstkonsult: Martin Ålund


Hus B11/ingång 70, Akademiska sjukhuset

Renovering och modernisering av sex vårdplan inklusive det så kallade läkarskeppet samt personalutrymmen i kulvertplan planeras starta våren 2017. Ett konstprogram är framtaget för projektet och under hösten 2016 färdigställdes systemhandlingen där kraven för de konstnärliga gestaltningarna preciserades. Kulturenheten kommer att beställa konst till hisshallar och trapphus samt i anslutning till receptionen varje avdelning. I vårdplanens korridorer, dagrum och personalrum placeras löskonst.

Projektledare: Andreas Bjersby
Konstkonsult: Martin Ålund


Gottsunda vårdcentral

I Gottsunda fyller vårdcentralen en särskilt viktig funktion som kontaktyta mot det offentliga samhället och i mars 2017 öppnar en nybyggd vårdcentral i centrum, granne med matbutiker och restauranger.

Kulturenheten har anlitat konstnären Ellen Ruge som med ljus kommer att skapa ett kraftfullt och enhetligt uttryck i lokalerna. I den öppna trappan mellan vårdcentralens två plan och på den inre gården placeras svävande ljusskupturer och i korridoren monteras ljuspaneler på strategiska platser.

Projektledare: Eva Rosengren

Ellen Ruge skiss
En del av Ellen Ruges skiss till den konstnärliga gestaltningen i Gottsunda vårdcentral.


Cosmos

Cosmos är en mottagning för asylsökande och nyanlända i Uppsala, samlokaliserad med husläkarmottagningen för hemlösa, båda organiserade inom Hälsa och habilitering. Projektet kommer även att omfatta nya lokaler för Sprutbytet. Arbetet med konst till verksamheten pågår sedan hösten 2015. 

Projektledare: Åke Forsgren


Kvarteret Eldaren/Regionens hus

Eldaren är ett nytt kontorshus för Landstingets ledningskontor, landstingets politiker, UL, Regionförbundet, Kultur och bildning, Upplandsstiftelsen med flera, inflyttade i september 2016.

Kulturenheten och projektets konstgrupp har till huset köpt in konst med hög konstnärlig integritet och som på olika sätt reflekterar över begrepp som individ, identitet, tillhörighet, mångfald och demokrati.

Projektledare: Andreas Bjersby
Konstkonsult: Anders Boqvist

 

Läs om nyligen avslutade konstprojekt här!