Pågående konstprojekt

Akademiska sjukhuset, ingång 100

Ingång 100 är en helt ny vård- och behandlingsbyggnad som även kommer att inrymma en aula för föreläsningar och konferenser. Konstprogrammet för projektet är omfattande och inkluderar förutom aulaområdet även friskluftstorn, entré, hisshallar, ljusgårdar och stilla rum, samt dag-, vänt- och personalrum. Projektet planeras vara klart vintern 2018/2019.
Projektledare: Eva Rosengren
Konstkonsulter: Anders Boqvist, Marianne Jonsson

Sari Palosaari Cloud Cube skiss
Sari Palosaaris och White arkitekters skiss till ljusverket Cloud Cube för området utanför aulan.

Pågående uppdrag för ingång 100

Aula - ett integrerat samarbetsprojekt kring aulavolymen mellan konstnär Sari Palosaari och White arkitekter
Entré - Astrid Göransson har skapat fristående skulpturer för entrérum och Södergården, interiört och exteriört
Stora gården - Sirous Namazi skapar ett verk integrerat med landskapsarkitekturen
Friskluftstornet - Catrin Andersson har arbetat fram ett skulpturalt tillägg till tornet utanför den norra fasaden
Strålningsavdelningen - In every tree arbetar med en helhetsgestaltning av strålningsenheten, exteriört på lilla gården och interiört på avdelningen 


Akademiska sjukhuset, ingång 70 (hus B11) 

Renovering och modernisering av sex vårdplan inklusive det så kallade läkarskeppet samt personalutrymmen i kulvertplan påbörjades 2017. Kulturenheten har gett konstnären Marie Andersson i uppdrag att gestalta hisshallar på samtliga plan. I vårdplanens korridorer, dagrum och personalrum kommer löskonst av bland andra Gunnar LarssonSara Nilsson och Tommy Hilding att placeras.

Projektledare: Andreas Bjersby
Konstkonsult: Martin Ålund


Akademiska sjukhuset, länk mellan ingång 100 och ingång 70

För att tillgodose behovet av en smidig logistik mellan ingång 70 och de nya luftbroarna till ingång 100 planeras en ny hiss- och trapphall med tillhörande korridorer. En koppling till den pågående ombyggnationen av hus B11 planeras med bland annat samordnad konstnärlig färgsättning av trapphus och korridorer. Konstnärsduon Mari Rantanen och Axel Lieber har fått uppdraget att ta fram ett skissförslag till gestaltning till byggnadsförbindelserna.

Projektledare: Andreas Bjersby
Konstkonsult: Martin Ålund


Akademiska sjukhuset, hus B20

I samband med att hus B11 renoveras och byggs om för att uteslutande inrymma vårdavdelningar flyttas dialysavdelningen till hus B20. Verksamheten som i dagsläget bedrivs på flera platser på sjukhusområdet samordnas i och med flytten. Kulturenheten har påbörjat arbetet med att konstnärligt gestalta de nya lokalerna.

Projektledare: Åsa Östlund


Akademiska sjukhuset, kvinnokliniken och Barnsjukhuset entré

Flera omfattande insatser samordnas i samband med att garaget under kvinnokliniken renoveras och förstärks. En ny entrésituation planeras med åtgärder såväl inom- som utomhus. En ny infart från Dag Hammarskjölds väg och en väganslutning mellan ingång 100 och kvinnokliniken/barnsjukhuset ingår också i projektet. Kulturenheten har skrivit ett konstprogram som lyfter fram behovet av en omsorgsfull yttre gestaltning av området. Dag Hammarskjölds väg har ett offentligt läge och ett konstnärligt samarbetsprojekt mellan Region Uppsala, Uppsala universitet och Uppsala kommun har diskuterats.

Projektledare: Wanja Eriksson


Almunge vårdcental

En ny vårdcentral om cirka 1000 kvadratmeter byggs i Almunge och beräknad stå klar våren 2019. Vårdcentralen ersätter de nuvarande mottagningarna i Länna och Knutby som har slitna lokaler som inte är ändamålsenliga.

Platsen är belägen inom en äldre del av Almunge, i ett område som utgör värdefull kulturmiljö, vilket även tagits i beakting i konstprogrammet. Särskilda krav har ställts på byggnadens karaktär för att respektera områdets landskapsbildsskydd.

Projektledare: Wanja Eriksson


Stadsbussdepå i Fyrislund

I samband med en ombearbetning av den nya stadsbussdepån i Fyrislund har ett preciserat konstprogram utvecklats. Programmet tar upp gestaltningar på flera platser i och utanför lokalerna men lägger vikt vid gestaltningar som signalerar verksamheten mot omgivningen och bidrar till detaljplanens krav på särskild omsorg och hög kvalitet på fasader mot huvudgatan. Flera konstnärer har fått skissuppdrag till projektet, bland andra Fredrik Vestergård som har tagit fram ett förslag för gestaltning av fasader, Kristina Wiklund arbetar med glaspartier interiört och Filippa Arrias som har påbörjat arbetet med färgsättning av ett helt våningsplan.

Projektledare: Åke Forsgren
Konstkonsult: Martin Ålund


Ambulanshall Tierp

En ny räddningsstation byggs i närhet till E4:an i Tierp med planerad inflytt våren 2019. Stationen delas med brandförsvaret och kommer att inrymma vagnhallar, konferensrum, gym, jourrum med mera. Arbetet med den konstnärliga gestaltningen sker i samverkan med Tierps kommun. Konstnären David Molander har fått i uppdrag att ta fram en skiss till gestaltning av besöksentré och hisshall.

Projektledare: Wanja Eriksson

 

Läs om nyligen avslutade konstprojekt här!