Region Uppsalas diarier

Region Uppsala byter diariesystem, vilket under en övergångsperiod kommer att innebära att webbpublicering av diarierna sker genom en daglig publicering av diarieförda ärenden i en samlad fil per diarium. En lösning för en mer avancerad webbpublicering av diarierna finns och kommer att tas i drift. De diarier som finns i vårt nya diariesystem är regionsstyrelsen, vårdstyrelsen, sjukhusstyrelsen, fastighets- och servicenämnden, regionala utvecklingsnämnden, Kollektivtrafikförvaltningen, Kultur och bildning, Lasarettet i Enköping, Akademiska sjukhuset, Hälsa- och habilitering, Landstingsservice, Landstingets resurscentrum, Primärvården, Folktandvården samt varurförsörjningen. För upplysningar om diarieförda ärenden och utlämnande av allmänna handlingar i ovanstående diarier hänvisas till registratorerna enligt lista i högerspalten.

Länkar till ärendeförteckning i nytt diariesystem:

Akademiska sjukhuset (fr o m 2016-08-01)

Fastighets- och servicenämnden (fr o m 2016-03-21)

Folktandvården (fr o m 2017-01-01)

Hälsa- och habilitering (fr o m 2016-09-01)

Kultur och bildning (fr o m 2016-05-02)

Kollektivtrafikförvaltningen (fr o m 2016-04-01)

Regionarkivet (fr o m  2016-11-01)

Lasarettet i Enköping (fr o m 2016-05-23)

Resurscentrum (fr o m 2017-01-01)

Regionstyrelsen (fr o m 2016-03-21)

Landstingsservice (fr o m 2016-12-01)

Primärvården (fr o m 2016-08-08)

Regionala utvecklingsnämnden (fr o m 2017-01-01)

Sjukhusstyrelsen (fr o m 2016-03-21)

Varuförsörjningen (fr o m 2016-08-19)

Vårdstyrelsen (fr o m 2016-03-21)

Hälso- och sjukvårdstyrelsen och produktionsstyrelsen upphörde 2015-12-31.
I landstingsstyrelsens diarium nedan skapas inga nya ärenden efter 2016-03-20. Nya ärenden skapas i det nya diariesystemet.

Länk tilll tidigare publicerade diarier 

Följande förvaltningsdiarier publiceras (tidigare system)

 • Regionstyrelsen (tidigare Landstingsstyrelsen, Regionkontoret) (ärenden skapade t o m 2016-03-20)
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (Regionkontoret) (ärenden skapade t o m 2016-03-20)
 • Folktandvården (ärenden skapade t o m 2016-11-30)
 • Hälsa och habilitering (ärenden skapade t o m 2016-08-31)
 • Kultur och bildning (ärenden skapade t o m 2016-05-01)
 • Lasarettet i Enköping (ärenden skapade t o m 2016-05-22)
 • Primärvården (ärenden skapade t o m 2016-08-07)
 • Varuförsörjningen (ärenden skapade t o m 2016-08-18)
 • Landstingsservice  (ärenden skapade t o m 2016-10-31)
 • Akademiska sjukhuset (ärenden skapade t o m 2016-07-31)
 • Produktionsstyrelsen (Landstingets ledningskontor) (ärenden skapade t o m 2016-03-20)
 • Kollektivtrafiknämnden (Landstingets ledningskontor) (ärenden skapade t o m 2016-03-31)
 • Kollektivtrafikförvaltningen (ärenden skapade t o m 2016-03-31)
 • Landstingets resurscentrum (ärenden skapade t o m 2016-11-30)


Därutöver finns ett diarium på Landstingsrevisionen.

Inom Akademiska sjukhuset, Primärvården, Landstingets resurscentrum och Regionkontoret finns ytterligare diarier för specifika ärendetyper som inte publiceras på denna webbplats. Vid frågor kring dessa diarier hänvisas till respektive registrator. Äldre registreringar finns tillgängliga hos respektive registrator. Du kan söka i och begära ut handlingar via e-post och vanlig post. Webbdiarierna uppdateras en gång per dygn.  

Den information som visas i webbdiarierna är datum för registrering, diarienummer, ärenderubrik, rubrik på handling i ett ärende samt handläggare av ärendet. Det framgår om ett ärende är avslutat, makulerat (felaktig registrering) eller om en handling i ett ärende är makulerad eller sekretessbelagd.

Du kan inte ta del av ett ärendes handlingar, men möjlighet finns att begära ut allmänna handlingar. Äldre handlingar går att begära ut från respektive förvaltnings registrator.