Regionala kulturplanen 2019–2022 ute på remiss

20 december 2017

Uppsala län ingår i kultursamverkansmodellen som bland annat innebär att Region Uppsala fördelar statsbidrag till regionala kulturverksamheter i länet. Denna modell föreskriver att alla landsting/regioner som är del av modellen upprättar en flerårig regional kulturplan. I planen beskrivs de satsningar och prioriteringar Region Uppsala vill göra för länets kulturliv.

Den nuvarande kulturplanen omfattar åren 2015–2018 och den nya kulturplanen kommer att gälla för perioden 2019–2022. Arbetet med planen har skett i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets kulturliv.

Remissupplagan av Kultur i en nyskapande kunskapsregion: Region Uppsalas kulturplan 2019–2022 har den 13 december beslutats av Region Uppsalas kulturnämnd. Den har nu också skickats till 25 berörda remissinstanser.

Synpunkter på de satsningar och prioriteringar som föreslås i remissversionen av den regionala kulturplanen för 2019–2022 ska ha inkommit senast den 20 februari via e-post till kultur@regionuppsala.se.

För mer information:
Pernilla Högström, tf. kulturdirektör, tfn 018-611 62 63, pernilla.hogstrom@regionuppsala.se
Jeanette Wetterström, utredare, tfn 018-611 62 67, jeanette.wetterstrom@regionuppsala.se

Kultur i en nyskapande kunskapsregion: Region Uppsalas kulturplan 2019–2022 - remissversion (pdf)
Läs mer om kultursamverkansmodellen och arbetet med att ta fram en regional kulturplan för Uppsala län