Ett utbildningsmaterial om Cannabis – varför då?

För att stärka förmågan att ta ställning, genomskåda myter och värdera information som till exempel finns på nätet behöver unga mer kunskap om cannabis.

Detta utbildningskoncept är slutprodukten av projektet "För Hälsa mot Cannabis- ur ett ungdomsperspektiv i Uppsala län", ett samarbete mellan Hälsoäventyret och Länsstyrelsen i Uppsala län. Syftet med projektet var att ta fram ett konkret koncept för skolpersonal som arbetar med att motverka cannabisanvändning bland ungdomar i Uppsala län. Genom fokusgruppsintervjuer fick elever i årskurs nio samt årskurs ett och tre på gymnasiet dela sina tankar och åsikter kring cannabis och på så sätt påverka hur utbildningsmaterialet skulle komma att se ut. Det som skiljer detta utbildningsmaterial från andra, redan existerande, är på så sätt att innehållet bygger på ungdomars egna tankar kring cannabis och sättet de önskar få information på kring ämnet. Det har också lagts stor vikt vid att lektionsförslagen ska ha ett upplägg som är lätt att följa och utföra för skolpersonalen samt att det inte ska vara för tidskrävande.

Till lärarhandledningsmaterialet erbjuder vi utbildning för skolpersonal för att ge bakgrundskunskap om cannabis och handledning i att använda materialet. Utbildningsmaterialet är även kompletterat med en presentation att använda i samband med föräldramöten där cannabisfrågan berörs. Lärarhandledningsmaterial innehåller fyra färdiga lektionsupplägg kopplade till filmerna Cannabis – hjärnan och kroppen, Cannabis- i sociala relationer, Cannabis- lagen, Cannabis- miljöpåverkan.