Projektmedel - Regionala projekt

Region Uppsala beslutar om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling, det så kallade länsanslaget 1:1. Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) är det som styr hur medlen ska fördelas.

Vi finansierar projekt som på ett direkt sätt ska bidra till att realisera målen i den regionala tillväxtpolitiken.

Hur stödjer just ditt projekt den fortsatta utvecklingen av Uppsala län?

 • Inspireras och stäm av med den Regionala utvecklingsstrategin (läs den i korthet i länken).
 • De projekt som bäst bidrar till länets utveckling prioriteras.


Allmänna villkor för projektmedel:

 • Den regionala utvecklingsstrategin är grunden för projektstöd.
 • Projekten ska ha ett uttalat regionalt mervärde.
 • Sammantaget stöd från Region Uppsala får inte överstiga
  50 % av kostnaderna för projektet.
 • Projekt med EU-finansiering prioriteras. (för att få EU-medel krävs ofta offentlig delfinansiering, därav denna prioritering från oss).
 • Projekt för samarbeten över länsgränsen prioriteras.
 • Projekt som bygger på samverkan mellan olika aktörer prioriteras.
 • Projektstöd ges inte, annat än i undantagsfall, för en längre period än tre år.
 • Projektstöd kan gå till organisationer, ideella föreningar, kommuner m.fl. Men ej till företag.
 • Projektet får inte avse finansiering av ordinarie verksamhet.
 • Det ska framgå att Region Uppsala är medfinansiär i sammanhang där projektet presenteras.
 • Projektstödet betalas ut vid delredovisningar och/eller vid slutredovisning.

Hur går det till?

1. Du gör en intresseanmälan till oss. En kort beskrivning om 1-2 A4-sidor.
2. Vår beredningsgrupp hanterar inkomna anmälningar i sex omgångar per år; februari, april, juni, augusti, oktober och december.
3. Du får återkoppling från oss via telefon eller e-post.
4. Du lämnar in din ansökan via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

Vad ska intresseanmälan innehålla?

 • Beskriv det problem du vill hantera och/eller den möjlighet du vill ta tillvara.
 • Mål och syfte.
 • Samarbetspartners.
 • Tidsplan och budget.