Kom och dela vårt driv!

Vi är i en expansiv fas där du som medarbetare har flera karriärmöjligheter och forum att bidra till vår utveckling.

Vi är en organisation där alla känner sig sedda och delaktiga, där alla tillför värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vår storlek är vår styrka; du har många kollegor och kan röra dig mellan flera kliniker, har varierande arbetsuppgifter och kan utvecklas inom flera områden. Ihop med vår satsning på forskning och utveckling och vårt eget utvecklingsprogram för framtida ledare har du många vägar att välja bland och vi har flera forum för dig att bidra till Folktandvårdens utveckling.

  • Runt 70 procent uppger en stolthet över att jobba på Folktandvården Uppsala län, rekommenderar oss och tycker att vi är en attraktiv arbetsgivare. Mer än var fjärde medarbetare ger oss högsta betyg.
  • 84 procent trivs på sin arbetsplats och lyfter särskilt fram ett öppet och tillåtande klimat samt respekt för kollegors och patienters lika värde.
  • 82 procent är som helhet nöjd med sin chef, att chefen visar förtroende, respekt och ger förutsättningar för att medarbetaren kan ta ansvar för sitt arbete.

 (Folktandvårdens medarbetarenkät 2016. Nöjd Medarbetar Engagemang är 4,2 på en femgradig skala. 91 procent av medarbetarna deltog i undersökningen)