Hörcentralen

En specialistverksamhet för rehabilitering och habilitering

På Hörcentralen ger vi stöd till dig som har nedsatt hörsel, lider av tinnitus eller är döv. Det kan handla om att få vardagslivet att fungera eller att hantera en ny livssituation med hörselnedsättning. Vi provar ut hjälpmedel som exempelvis hörapparater. Vi erbjuder kommunikationsträning, till exempel teckenspråk, ger samtalsstöd samt stöd och hjälp till familj och andra nära. Vi informerar också om hörsel- och hörselproblematik på förskolor, skolor och arbetsplatser och samarbetar bland annat med kommunernas hörselinstruktörer.

Vi vänder oss till dig som behöver utökat stöd runt din hörselsituation. Här kan du få träffa audionom, förskrivare av text- och bildtelefon, hörselingenjör, hörselpedagog, hörseltekniker, kurator, logoped, psykolog och teckenspråkslärare. Vid behov bokar vi teckenspråkstolk eller skrivtolk.

För att komma till oss krävs en remiss. Den kan du få från audionommottagning, husläkare, öron-näs och halsläkare, företagshälsovård eller från någon av hörsel- och balansklinikens enheter på Akademiska sjukhuset.

 

Totalkonversation_48x48 
Klicka här för att ringa direkt till vår bildtelefon!