LSS - rådgivning och annat personligt stöd

Du som har stora och varaktiga funktionshinder kan ansöka hos Region Uppsala om Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Rådgivning och annat personligt stöd är ett komplement till de insatser som ges av sjukvård, habilitering och rehabilitering. Det kan till exempel handla om

 • individuellt utformat expertstöd, kartläggning av behov
 • att få expertkunnande förmedlat till viktiga personer, till exempel personliga assistenter, skolpersonal, förskolepersonal, personal inom boende och daglig verksamhet
 • stöd till anhöriga och närstående.


Råd och stöd ges av personal med särskild kunskap utifrån psykologiska, sociala, medicinska och pedagogiska aspekter av funktionsnedsättningen. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, logoped eller annan yrkesperson.

Insatsen Råd och stöd är kostnadsfri.

Vilka kan få råd och stöd enligt LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
 • Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindren ska vara stora och ge betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.


Ansökan

Ansökningsblankett finns på den här sidan.
Ifylld blankett skickas till Landstingets LSS-enhet, se Kontaktinformation.

Övriga LSS-insatser

Kommunerna i länet har ansvar för övriga insatser enligt LSS:

 • Biträde av personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Biträde av kontaktperson
 • Avlösarservice
 • Korttidsvistelse
 • Korttidstillsyn
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet


Ansökan om dessa övriga insatser görs hos hemkommunen.

Assistansersättning kan sökas hos Försäkringskassan.

Individuell plan

I samband med ansökan, och när en insats beviljas, ska den som ansökan gäller erbjudas att en individuell plan upprättas, se Länkar