Symtomskatta med PHASE-20 - www.lul.se

Symtomskatta med PHASE-20

Bild läkemedelsgenomgång

Symtomskattningsskalan PHASE-20 (PHArmacotherapeutical Symptom Evaluation, 20 frågor) används för att identifiera symtom hos äldre som kan ha samband med läkemedelsbehandling, till exempel biverkningar eller interaktionseffekter.

PHASE-20, som rekommenderas av Socialstyrelsen, används främst inför läkemedelsgenomgångar. Tillsammans med läkemedelslista och diagnosuppgifter utgör PHASE-20 ett underlag för optimal läkemedelsbehandling. PHASE-20 kan också användas för att utvärdera effekten av förändringar i läkemedelsbehandlingen.

PHASE-20 finns i olika varianter för olika situationer. Här kan du läsa mer om hur du använder PHASE-20 i dessa situationer:

 
På denna sida kan du även läsa mer om:

 

Symtomskattning av personer på särskilt boende/med hemsjukvård (PHASE-20)

PHASE-20

PHASE-20 används för personer på särskilt boende och i hemsjukvård som själva kan medverka i bedömningen. En sjuksköterska, undersköterska eller ett vårdbiträde går igenom frågorna tillsammans med den äldre och fyller i svarsalternativen. Skalan består av 19 symtom, som identifierats som vanliga i samband med läkemedelsrelaterad problematik hos äldre, samt en öppen "övrigt"-fråga. Om man vill kan man fylla i blanketten på datorn och därefter skriva ut eller spara.  

 PHASE-20 symtomskattning av personer på särskilt boende eller med hemsjukvård (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Personalinstruktion (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Om du har patienter som pratar engelska, finska, assyriska och arabiska så finns PHASE-20 även på dessa språk.

PHASE-20 på engelska, finska, assyriska och arabiska 

Symtomskattning av personer med kognitiv nedsättning som inte själva kan medverka i bedömningen (PHASE-Proxy)

PHASE-20 patientFör personer som inte kan medverka i bedömningen och därför är beroende av att någon annan skattar för deras räkning, exemplevis de med framskriden demenssjukdom, används PHASE-Proxy. De symtom som efterfrågas i PHASE-Proxy är därför möjliga att identifiera för annan person än den som själv upplever dem.

PHASE-Proxy - för personer som inte kan medverka själva (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Mer om PHASE-Proxy

 

Symtomskattning för patienter i öppenvård

PHASE proxyPHASE-20 finns också i en version för användning i öppenvård, där instruktioner om hur skalan fylls i ges till patienten på baksidan. Den versionen kan med fördel användas inför besök hos husläkare. PHASE-20 kan då skickas hem till patienten i förväg för att sedan användas som utgångspunkt för samtal om läkemedelsanvändning.

 Patientversion - att använda i öppenvård (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

 

Referens

Hedström Mariann, Lidström Bodil, Hulter Åsberg Kerstin. (2009). PHASE-20: ett nytt instrument för skattning av möjliga läkemedelsrelaterade symtom hos äldre personer i äldreboende. Nordic Journal of Nursing Research and Clinical Studies (VårdiNorden); 4:9-14

Frågor och svar om PHASE-20 

Varför frågar man efter sittande blodtryck istället för liggande?

Det finns olika uppfattningar om vilket blodtryck som är lämpligast att mäta. Generellt kan sägas att sittande och stående blodtryck är en bättre kombination om man vill undvika att överdiagnosticera hypertoni, vilket är det alternativ vi valt. Kombinationen liggande och stående blodtryck identifierar däremot ortostatism bättre.
 

Varför frågar man inte efter annan smärta än ont i magen/ont i bröstet och huvudvärk?

Under utvecklingen av PHASE-20 identifierades specifika symtom som är vanliga på grund av läkemedelsrelaterad problematik hos äldre. Vi har dock blivit uppmärksammade på att symtomet "övrig smärta" saknades i den första versionen av PHASE-20. Därför har vi lagt till "till exempel smärta" vid "20. Annat".

Varför frågar man efter ont i magen/ont i bröstet i samma fråga?

I samband med utveckling av PHASE-20 visade en korrelationsanalys av symtomen ont i magen och ont i bröstet på en samvariation. Detta kan bero på svårigheter att lokalisera smärtans ursprung. Både ont i magen och ont i bröstet är symtom av sådan art att de kräver en individuell smärtanalys.

Hur gör man om vårdtagaren inte kan medverka alls i bedömningen?

PHASE-20 är utvecklad för användning av personer som kan medverka själva (helt eller delvis) i bedömningen. För personer som inte kan medverka alls används PHASE-Proxy.
 
Vems uppfattning är det som ska anges om vårdtagaren och personalen inte är överens i skattningarna?
 
Det är alltid vårdtagarens uppfattning som ska markeras i skattningsskalan. Om vårdpersonalen har en avvikande uppfattning om symtomförekomst kan detta antecknas i kolumnen för kommentarer.
 

Erfarenheter från användare

"Jag har mångårig erfarenhet av läkemedelsgenomgångar på vårdcentral, sjukhusmottagning, vårdavdelning och äldreboende. PHASE-20 är för mig ett mycket viktigt verktyg i detta arbete. Där får man en god uppfattning om den aktuella symtombilden och kan sedan komplettera den med riktade frågor när man träffar patienten. Det blir mycket effektivt och tidsbesparande. Den nya patientversionen är ett välkommet tillskott, lätt för patienten att själv fylla i och ta med sig till sin läkare. I år kommer det att bli krav från Socialstyrelsen på att läkemedelsgenomgångar görs i större omfattning än nu och då behövs bra underlag!"
Christina Grzechnik Mörk, geriatriker och allmänläkare

"Jag har de senaste åren använt PHASE-20 i samband med årskontroller och läkemedelsgenomgångar för äldre i ordinärt boende. När jag får ett meddelande från kommunsjuksköterskan att apodosreceptet för en patient är på väg att gå ut, bokar jag in en besökstid för patienten på vårdcentralen och meddelar tiden till kommunsköterskan. Samtidigt uppmanas sjuksköterskan att göra en symtomskattning enligt PHASE-20 före besöket. Jag kallar också sjuksköterskan att delta vid mottagningsbesöket. Jag brukar sätta av 45 minuter för ett sådant besök. Ofta deltar närstående och ibland någon från hemtjänsten vid besöket.

Genom PHASE-20 får jag en aktuell sammanställning av de hälsoproblem som patienten har, vad som fungerar bra respektive mindre bra. Jag stämmer av hälsoläget med patient, närstående och ev medföljande personal. Därefter undersöker jag patienten och tar del av provsvar, om prover är tagna i förväg. Därefter går vi tillsammans igenom de läkemedel som patienten har. Jag tar ställning till vilken behandling som fortfarande är behövlig, om läkemedel ges i rätt dos och om någon behandling saknas. Sedan beslutar jag vilka läkemedel patienten ska använda efter en sammanvägd bedömning av nytta och risk.

Det är till stor hjälp att ha en strukturerad hälsoinformation till hands inför besöket. Både sjuksköterskan och patienten har fått tillfälle att i förväg tänka igenom hur han/hon mår och vilka besvär som de vill ha hjälp med när de träffar läkaren. Besöket blir fokuserat på det som behöver åtgärdas och det känns meningsfullt för alla att rätt saker diskuteras. Genom sjuksköterskans närvaro vid besöket får sjuksköterskan direkt information om de läkemedelsändringar som blir följden av genomgången. Vi bestämmer tillsammans hur uppföljning ska ske och vilka symtom eller tecken som särskilt ska uppmärksammas. Jag som läkare känner mig trygg i att veta att någon har uppsikt på patienten i hemmet och meddelar mig om något händer. Det är förstås extra viktigt om patienten inte själv kan rapportera till mig. Arbetssättet gör det lättare för mig att genomföra läkemedelsändringar, som trots allt kan vara riskfyllda. Utvärderingen av förändringarna är mycket viktig och måste tydligt beskrivas för patient och vårdpersonal. Det handlar om att åtgärderna ska vara patientsäkra från början till slut."
Barbro Nordström, Distriktsläkare Gottsunda vårdcentral

PHASE-20 som skattningsskala för symtom som kan ha samband med läkemedel är lätt att använda. För den ovane med frågeformulär kan den synas svår att fylla i vid första anblicken men är relativt lätt när man läst instruktionerna. Den kan fylla en viktig och snabb funktion i kommunikationen patient - läkare. Patienten kan enkelt redovisa vad hon/han tar för olika preparat och ställer även frågan om samband mellan besvär och läkemedel. Vi rekommenderar våra medlemmar att använda den vid läkare-/sjuksköterskebesök och misstänkta samband mellan subjektiva besvär och läkemedel.
 
Gunnar Michaelson, Leg läkare, med dr, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

 

Så utvecklades PHASE-20

Utvecklingen av PHASE-20 har beskrivits i en vetenskaplig artikel och en FoU-rapport.

Hedström Mariann, Lidström Bodil, Hulter Åsberg Kerstin. (2009). PHASE-20: ett nytt instrument för skattning av möjliga läkemedelsrelaterade symtom hos äldre personer i äldreboende. Nordic Journal of Nursing Research and Clinical Studies (VårdiNorden); 4:9-14

Artikel Vård i Norden (pdf, öppnas i nytt fönster)

Hedström Mariann, Lidström Bodil, Hulter Åsberg Kerstin. (2010). PHASE-20 - ett gemensamt språk för skattning av äldres läkemedelsrelaterade symtom FoU-rapport 2010/5

Länk till artikeln "Frågor om läkemedel gav svar om människan" (öppnas i nytt fönster)

FoU-rapport (öppnas i nytt fönster)

Artikel - så utvecklades PHASE-20 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Publicerat om PHASE-20

Rekommenderat av Socialstyrelsen

"Ett sätt att ytterligare bedöma kvaliteten i läkemedelsanvändningen för den enskilde individen är att skatta förekomsten av olika symtom vars förekomst kan signalera läkemedelsbiverkningar eller underbehandling. Ett stöd för detta är det validerade instrumentet PHASE-20, som omfattar 20 olika potentiellt läkemedelsrelaterade symtom"
(Socialstyrelsens nya indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (artikelnr 2010-6-29, sid 17)

God läkemedelsterapi hos äldre (pdf, öppnas i nytt fönster)

PHASE-20 – användning på sjukhus?

I en masteruppsats har Louise Furubomundersökt om PHASE-20 är ett användbart verktyg för att identifiera läkemedelsrelaterade problem hos patienter över 65 år som vårdas inom akutsjukvården. 41 patienter som vistades på en av tre vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset våren 2010 inkluderades. Ordinarie läkemedelsgenomgång av apotekare kompletterades med PHASE-20 samt ytterligare läkemedelsgenomgång. Tiden det tog att fylla i PHASE-20 registrerades. Resultatet visade att med PHASE-20 kunde fler (och andra) läkemedelsrelaterade problem identifieras, och det visade sig också vara ett tidseffektivt verktyg.

Eftersom patienterna också var akut sjuka var det svårt att bedöma i vilken grad symtom var kopplade till läkemedelsrelaterade problem. Trots att PHASE-20 bedömdes vara användbart för att identifiera läkemedelsrelaterade problem som annars skulle ha missats rekommenderas inte rutinmässig implementering i samband med läkemedelsgenomgångar på vid akutsjukvård.

Referens:
Furubom, Louise. (2010). Evaluation of PHASE-20 as a tool for medication reviews in a hospital setting. Master programme in clinical pharmacy, 15 credits. Department of Pharmaceutical Biosciences. FacultyofPharmacy. Uppsala University.

Evaluation of PHASE-20 as a tool for medication reviews in a hospital setting (öppnas i nytt fönster)

Därför vann PHASE-20 Guldpillret 2012

För PHASE-20 vann Nätverket Äldre och läkemedel Guldpillret 2012 för bästa initiativ till att förbättra läkemedelsanvändningen inom sjukvården. Priset instiftades 2010 av Läkemedelsförsäkringen och tidningarna Dagens Medicin och Dagens Apotek och består av ett utbildningsstipendium på 50 000 kr. Syftet med priset är att uppmärksamma behovet av en bättre och säkrare läkemedelsanvändning för att minska risken för läkemedelsskador. I Nätverket för äldre och läkemedel ingår representanter från landstinget, kommunerna, regionförbundet, pensionärsorganisationer samt Uppsala universitet. Genom det tvärprofessionella samarbetet i Nätverket för äldre och läkemedel har PHASE-20 fått en snabb spridning och används nu i de flesta landstingen i Sverige. Användning av skalan anses bidra till en säkrare läkemedelsanvändning hos äldre eftersom en strukturerad översikt över patientens hälsotillstånd ökar förutsättningarna för en bra läkemedelsgenomgång. Dessutom får äldre personer bättre möjligheter att involvera sig i sin egen läkemedelsterapi.

Juryns motivering

"Med en vetenskapligt validerad symtomskattningsskala har pristagarna tagit fram ett värdefullt verktyg för att tidigt identifiera symtom hos äldre som kan bero på biverkningar eller interaktioner av läkemedel. Genom en tvärprofessionell ansats, som även involverar patienten, kan läkemedelsrelaterade problem signaleras och kommuniceras på ett systematiskt sätt. En metodisk spridning av instrumentet har gett god acceptans i sjukvården."

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/guldpillervinnare-skattar-aldres-symtom/