Primärvårdens forsknings- och utvecklingsmedel

Kvinna vid bokhylla

Att söka forsknings- och utvecklingsmedel

Region Uppsala avsätter årligen cirka 3,1 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt i primärvården.

De krav som ställs på projektet är att det ska vara patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt i linje med Region Uppsalas forskningsstrategi, där den direkta patientnyttan ska vara tydliggjord.

Utlysning av forsknings- och utvecklingsmedel sker två gånger per år.

Senaste ansökningstillfälle var 31 oktober 2019.

Bedömning av inkomna ansökningar görs av primärvårdens vetenskapliga råd med representanter från universitetet och offentlig och privat primärvård.

Vem kan söka?

För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd i offentlig primärvård i Region Uppsala eller på en primärvårdsenhet som har vårdavtal med Region Uppsala. I offentligt driven primärvård ingår den anslagsfinansierade primärvården som drivs i förvaltningen Nära vård och hälsa.

Anställningen i primärvården ska vara minst 50 procent.

En och samma person kan beviljas medel för flera projekt.

Vilka medel finns att söka?

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedlen finansierar patientnära utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt definieras som ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya processer, system eller metoder, eller förbättringar av redan existerande sådana. Utvecklingsmedlen kan också finansiera lön för uppsatsarbetet för den som är antagen till magister-/masterutbildning.

Har du en idé för utvecklingsprojekt men är inte van att skriva en projektplan?

 

Kontakta forskningssamordnaren på FoUU-avdelningen, Akademiskt Primärvårdscentrum, Nära vård och hälsa. Du kan få hjälp med handledning för att skriva en projektplan eller en samtalspart att bolla projektidéer med. Medel motsvarande två veckors lön kan sökas för att skriva en projektplan.

Mer om utvecklingsmedel, samt om ansökan och kriterier

Forskningsmedel

Forskningsprojekt definieras som ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap. Forskningsmedlen avser ekonomiskt stöd på doktorandnivå för personer antagna till forskarutbildning eller kan ersätta lön för upprättande av individuell studieplan för den som planerar att påbörja forskarutbildning. Forskningsmedlen riktar sig även till disputerade för enstaka forskningsprojekt.

ALF-medel

Anställda i offentligt driven primärvård i Uppsala kan också söka ALF-medel för patientnära forskning.
Du som arbetar inom Region Uppsala kan läsa mer om ALF-medel på intranätet Navet.

Mer om forskningsmedel, samt om ansökan och kriterier