Regional kulturplan

Kultursamverkan och kulturplan

Från och med 2013 ingår Uppsala län i kultursamverkansmodellen. Det är en statlig bidragsmodell som innebär att Region Uppsala fördelar statsbidrag till regionala kulturverksamheter i länet. I samverkan med länets kommuner och i samråd med kulturlivet tar Region Uppsala fram en regional kulturplan. Kulturplanen anger satsningar och prioriteringar på kulturområdet, och ligger till grund för myndigheten Kulturrådets beslut om statsbidrag till länet. Landstingsfullmäktige antog en ny regional kulturplan för åren 2015-2017 vid sitt sammanträde den 17 juni 2014. Planen gäller alltså för de kommande tre åren och finns att ladda ner via denna webbsida.

Regional kulturplan för Uppsala län

Den första regionala kulturplanen gäller för åren 2013-2014. Verksamhetsåret 2013 har redovisats till Kulturrådet och en rapport från hela landet publiceras under hösten av Kulturrådet. Den första kulturplanen arbetades fram stegvis med början år 2010 och i en process med många inblandade samverkansparter. Det gjordes till exempel en kartläggning av länets kulturliv där många representanter från kulturlivet och kommunerna deltog. Den första kulturplanen låg till grund för arbetet med den nya kulturplanen för åren 2015-2017. Beredningen av beslutet om en ny regional kulturplan har gjorts av kulturnämnden och tjänstemännen vid förvaltningen Kultur och bildning. Samverkansprocessen är central. Många parter och verksamheter i länet har bidragit till att formulera mål, prioriteringar och satsningar inför kommande år. Under 2013 och 2014 har det genomförts många möten och kulturnämnden gjorde exempelvis besök i alla kommuner i länet för att föra samtal och diskussioner. I april 2014 antog landstingets kulturnämnd den version av Regional kulturplan 2015-2017 som även antogs av landstingsfullmäktige i juni 2014. Kulturrådet fattar sedan beslut om vilket statsbidrag som tilldelas länet och beslutet om bidragsnivån till länet brukar komma i månadsskiftet januari-februari varje år. Kulturplanerna som är statens beslutsunderlag är oftast treåriga.

Vision kulturplan 2015-2017

År 2025 är Uppsala län en stark kulturregion med internationell lyskraft. Länet är ett kreativt kraftcentrum där ett dynamiskt konst- och kulturliv präglat av mod, bildning och nytänkande ger Uppsala läns samtid och rika historia en levande gestaltning. 

Strategi

Landstinget och länets åtta kommuner samverkar med kulturinstiutioner, Regionförbundet, universiteten, det professionella kulturlivet, civilsamhället och andra aktörer på kulturens arena, för att tillsammans nå visionen. Kultur, bildning och kreativitet är självklara framgångsfaktorer för demokratisk och hållbar regional utveckling i Uppsala län.

Den regionala kulturplanen för Uppsala län, är landstingets program för hur kulturförvaltningen med samarbetspartners under perioden 2015-2017 ska arbeta för att nå visionen 2025.

Mål

  • Ett rikare konstliv
  • En ökad kulturell delaktighet
  • En attraktivare livsmiljö


Uppsala läns styrka ligger i kulturinstitutionernas kompetens, universitetens akademiska nivå, de professionella kulturskaparnas drivkraft samt medborgarnas inspirerade engagemang. Genom hög konstnärlig kvalitet, kulturell delaktighet samt mångfald och interkulturellt arbete, skapas en stark kulturregion med internationell lyskraft.

I dialog med länets aktörer på kulturområdet - landsting, kommuner, institutioner, professionella kulturskapare och civilsamhälle - har kulturplanen tagits fram. Alla dessa kulturaktörer utgör tillsammans nätverk och plattformar som gör det möjligt att genom delmål och särskilda insatser nå visionen.

Samverkan är nyckeln och den avgörande framgångsfaktorn.

Utveckling och satsningar

Den regionala kulturplanen lyfter de tre perspektiven med sina utvecklingsområden och särskilda satsningar under de kommande tre åren:

  • Ett rikare konstliv


Kulturplanen formulerar bland annat satsningar på litteraturen i länet genom att bland annat möjliggöra författarbesök, skapa en scenkonstkarusell för teater och dans i länet, samt beaktar utvecklingsområdena för bild- och formkonsten, konstlivets internationalisering och de professionella kulturskaparans villkor.

  • En ökad kulturell delaktighet


Kulturplanen beaktar länets strävan efter ett tillgängligt kulturliv för alla, t.ex. de nationella minoriteternas möjligheter att utveckla sin kulturella identitet, se till att barn och unga runt om i länet får tillgång till kultur genom Kulturbuss och på läsfrämjande genom digitalisering och digitalisering av kulturhistoriska samlingar för att öka tillgängligheten till vårt kulturarv.

  • En attraktivare livsmiljö


Kulturplanen formulerar en rad satsningar inom utvecklingsområdena arrangörer och lokaler, kulturmiljöer i länet, konst i det offentliga rummet och kultur och samhällsutveckling.

Mer information

I vänstermenyn hittar du mer information om kultursamverkansmodellen och de kulturpolitiska mål som är utgångspunkt för den regionala kulturplanen. Där kan du även läsa mer om arbetet med att ta fram kulturplanen. Till höger finns kontaktuppgifter till ansvariga på Kultur och bildning, om du har frågor eller synpunkter.