Hur bereds ett ärende i Region Uppsala?

Ärendet påbörjas
Ett ärende till någon av Region Uppsalas styrelser och nämnder kan antingen initieras externt eller internt, till exempel från någon av förvaltningarna inom Region Uppsala eller av politiker. Ärendet fördelas därefter på lämplig handläggare som bereder ärendet till någon av Region Uppsalas styrelser och nämnder.

Beredning av ärendet
Att bereda ett ärende innebär att handläggaren skriver ett underlag och därefter inhämtar synpunkter från de instanser eller funktioner som kan tänkas beröras av ärendet. För varje ärende krävs att det skrivs fram på ett sådant sätt att det är möjligt för ledamöterna att fatta beslut som grundar sig på de dokument som tillhör ärendet.

När handläggaren har färdigställt underlaget ska ärendet stämmas av med närmaste chef och ytterst föredragande i den styrelse/nämnd som ska besluta i ärendet. Ärenden som ska beslutas av regionstyrelsen bereds vid regiondirektörens ärendeberedning. Samtliga beslutsunderlag ska vara färdigställa och godkända innan inlämningsdatum till styrelsen/nämnden.

Politisk beredning
Ordförandeberedning
När nämndsekreterarna fått in samtliga ärenden inför månadens beslutsprocess sammanställs de i en föredragningslista. Denna lista med tillhörande ärenden gås igenom vid en ordförandebredning, där respektive direktör och ordföranden i styrelsen möts.

Arbetsutskott
Varje styrelse/nämnd har utsett ett arbetsutskott som möts regelbundet för att bereda ärenden på väg fram för beslut i styrelsen/nämnden. Vid arbetsutskottets möten deltar även utsedda ledamöter från oppositionen.

Styrelse-/nämndsammanträde
När ärendena är politiskt färdigberedda skickas de i god tid ut till respektive styrelse/nämnd tillsammans med kallelsen till mötet. Vid mötet gås underlagen igenom och beslut fattas.

Facklig samverkan
Under beredningen är arbetsgivaren skyldig att samverka med de fackliga organisationerna enligt det samverkansavtal som slutits mellan parterna. Detta sker normalt cirka två veckor innan styrelsemötet.

Ärendet avslutas
Efter styrelsemötet skriver respektive sekreterare ett protokoll, som justeras inom de närmaste dagarna av utsedda justerare. Protokollet läggs ut på Region Uppsalas externa webbplats regionuppsala.se/politik och anslås på regionuppsala.se/

Därefter diarieförs besluten och protokollsutdrag expedieras till dem besluten berör.

Slutligen verkställs besluten av berörd förvaltning inom Region Uppsala.