Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2018

Maximal ersättning för förlorad arbetsförtjänst är fr.o.m. 2018-01-01, 3 052 kr/dag eller 382 kr/timme.

Anställning, A-kassa eller föräldrapenning
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst som föranleds av uppdrag inom Region Uppsala utgår till ordförande och vice ordförande samt ledamöter och ersättare som med intyg kan påvisa förlorad arbetsinkomst, förlorad ersättning från A-kassa eller förlorad föräldrapenning. Sådan ersättning utgår även för deltagande i kurser och konferenser som har betydelse för nämndens/styrelsens verksamhet.

Ersättning utgår även till anställda inom Region Uppsala som har förtroendeuppdrag inom Region Uppsala.

Förlorad arbetsförtjänst för egna företagare
Vid beräkning av inkomstbortfallet för egen företagare (motsvarande) ska 90 % av den hos Försäkringskassan registrerade årsinkomsten vara utgångspunkten. Inkomstbortfallet för hel dag beräknas som 1/248 av nämnda belopp. Inkomstbortfallet per timme beräknas som 1/8 av dagsbeloppet och avrundas till närmast hela krontal. Förtroendevald som är egen företagare ska styrka sin registrerade årsinkomst genom intyg från Försäkringskassan vid begäran om ersättning.

Förlorad inkomst från eget företag och anställning
Förtroendevald som uppbär inkomst från både anställning och eget företag (motsvarande), omfattas av schablonberäkning enligt ovan för den sammanlagda registrerade inkomsten hos försäkringskassan, om 50 % eller mer härrör från det egna företaget (motsv.).

I annat fall ska inkomstbortfall från anställning styrkas med intyg från arbetsgivare.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan inte utbetalas för samma tidsperiod för inkomstbortfall från flera arbetsgivare eller från förlust av inkomst i eget företag i kombination med inkomstbortfall hos arbetsgivare.

Individuell prövning
Möjlighet finns till individuell prövning av rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst för egna företagare eller motsvarande. Den individuella prövningen ska tillämpas då beräkningen enligt schablon inte är skälig.

Ersättning för vikarie
Egen företagare (motsvarande) kan i stället för ersättning för förlorad arbetsförtjänst, få ersättning för styrkt kostnad för vikarie som tjänstgjort i det egna företaget.

Ersättning gällande kostnad för vikarie ges maximalt med 3 052 kr/dag eller 382 kr/timme (gäller fr.o.m. 2018-01-01).

Dygnsvila/veckovila
Förtroendevald som arbetar oregelbundna arbetstider har rätt att få rimlig dygnsvila respektive veckovila utan förlorad arbetsförtjänst. Den som har skiftarbete i anslutning till sammanträde har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst för arbetspass som avståtts natten före sammanträdet. Efter sammanträde som pågått hel dag kan ersättning utgå för arbetspass natten efter sammanträdet. Den som enligt arbetstidsschema har enstaka fridag (under en 7-dagars-period) och ett heldagssammanträde infaller denna dag, har rätt att inom en vecka ta ut extra ledighet från ordinarie arbete och därvid få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Var lämnas ifylld blankett?
Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller motsv. ska göras hos den styrelse, nämnd eller annat organ som ska belastas med kostnaden. Lämna ifylld blankett till mötesordförande/nämndsekreterare eller annan tjänsteman.