Fullmäktiges debattregler

Gruppledarna för samtliga politiska partier har i samråd med fullmäktiges presidium träffat följande överenskommelse om tidsregler med mera för debatter vid regionfullmäktiges sammanträden under mandatperioden 2019-2022.

Ledamöterna förutsätts tala om inom nedanstående tidsrymder. Om ledamoten överskrider talartiden äger ordförande att påminna om talartiden.

Om presidiet, i samråd med gruppledarna, bedömer det önskvärt kan längre tidsrymder avsättas i särskilda debatter. Presidiet kan också medge förlängd talartid för ledamot i vissa fall.

I regel gäller att talartiden begränsas till 5 minuter för första inlägg och 3 minuter för återkommande inlägg. Därtill medges högst två repliker á 2 minuter, under förutsättning att ledamoten tidigare haft ordet och/eller uttryckligen blivit apostroferad.

Särskild anordnad debatt kan avse aktuellt ämne av allmänt intresse eller ha sin utgångspunkt i en särskild händelse av intresse för fullmäktige. Önskemål om särskilda debatter anmäls till fullmäktiges presidium som avgör om debatten ska hållas. Vissa debatter förläggs normalt efter att fullmäktige avgjorts sammanträdets beslutsärenden. Varje parti utser en talare för att företräda partiet i debatten.

Regionpolitisk debatt genomförs två gånger årligen, i juni och november. Debatten inleds med en gruppledarrunda där varje parti företräds av en talare. Därefter följer ämnesvisa debatter inom ett antal i förväg fastställda ämnesområden där debatten är fri. Talartid för gruppledarrundan är 7 minuter för ett första inlägg och 2 minuter för ett återkommande inlägg.

Interpellationsdebatten inleds med ett första inlägg om 4 minuter från interpellanten och den svarande. Därefter ges tillfälle till två återkommande inlägg om 2 minuter. Då interpellanten och den svarande haft sina inlägg ges tillfälle till inlägg om 2 minuter från övriga debattörer. Interpellationsdebatten avslutas med var sitt inlägg om 2 minuter från interpellanten och den svarande.

Fråga inleds med inlägg om 3 minuter från frågeställaren och den svarande. Därefter ges utrymme för två återkommande inlägg om 2 minuter från respektive part.