Initiativrätt

Ledamot i fullmäktige/nämnd har rätt att väcka ärenden i fullmäktige/nämnd, enligt kommunallagens 4 kap, 19-20 §§. 

19 § Varje ledamot i fullmäktige får väcka motioner samt ställa interpellationer och frågor enligt 5 kap. 59-64 §§.

20 § Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.

Region Uppsala har tagit fram rutiner för hur dessa hanteras: