Motion, interpellation och fråga - www.lul.se

Motion, interpellation och fråga

Motion

En motion är ett förslag till beslut som skrivs av en eller flera ledamöter och som ställs till regionfullmäktige.

Motionen ska lämnas in till Regionkontoret eller vid ett fullmäktigesammanträde. Den får endast beröra ett ämne eller en sakfråga, inte flera.

Vid ett fullmäktigesammanträde på våren och ett på hösten redovisas de motioner som inte har beretts färdigt.

En ersättare får bara väcka en motion när han eller hon tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Interpellation

En interpellation är en skriftlig fråga som kräver ett utförligt svar och ska undertecknas av en enskild ledamot. Den ska ställas till den som är ordförande eller vice ordförande i en nämnd eller en styrelse. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering.

Interpellationen lämnas in till Regionkontoret senast åtta arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde eller senast följande datum. Under 2018 gäller följande datum senast kl 09:00.

2 februari
13 april
6 juni
14 september
16  november
30 november

Vid inledningen av fullmäktigesammanträdet beslutar fullmäktige om interpellationen får ställas. En interpellation kan även lämnas in vid ett sammanträde, men besvaras då vid nästkommande sammanträde.

Interpellationen besvaras skriftligt vid det sammanträde som den har ställts till. I den efterföljande debatten får även andra ledamöter delta.

En ersättare får lämna in en interpellation vid ett sammanträde när han eller hon tjänstgör som ledamot.

Fråga

En fråga kan ställas av en enskild ledamot till en ordförande eller vice ordförande i en nämnd eller styrelse för att hämta in sakupplysningar. Den ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande förklaring. Fullmäktige beslutar om frågan får ställas.En fråga kan besvaras muntligt.

Frågan ska lämnas in skriftligen till Regionkontoret senast en arbetsdag före fullmäktigesammanträdet.

När en fråga besvaras i fullmäktige får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen.