Sammanträdesarvoden 2017

Landstingsfullmäktige: 1 910 kr/heldag
(Vid ev. kortare närvaro halvdagsarvode enl. nedan)

 Styrelser, nämnder, utskott och beredningar inom Region Uppsala

Heldag         1 280 kr
Halvdag          640 kr            

Beredningen fördemokrati, jämställdhet och integration, Beredningen för barn och unga, Beredningen för äldre och funktionshinderfrågor, Regionstyrelsen, Regionstyrelsens hälso-, sjukvårds och FoUU-utskott, Regionstyrelsens personalutskott, Vårdstyrelsen, Sjukhusstyrelsen, Fastighets- och servicenämnden,  Kollektivtrafiknämnden, Regional utvecklingsnämnd, Politiska styrgrupper för närvård, Patientnämnden, Kulturnämnden, Regionrevisionen, Gemensam nämnd för varuförsörjning, Gemensam nämnd för kost, Gemensam nämnd för kunskapsstyrning, Ambulansdirigeringsnämnden, Stiftelsen Musik i Uppland, Stiftelsen Upplandsmuseet samt Styrelserna f. G:a U:a buss AB, U:a Länstrafik AB och Prebus AB, U:a Buss AB och Uppl. Lokaltrafik AB   

Övriga organ där Region Uppsala svarar för arvodering

Pensionärsrådet, Rådet för delaktighet, Styrelsen f. Medicinhistoriska museet, Universitetssjukvårdsstyrelsen, Samrådsnämnden, Samverkansnämnden, Föreningen norden Biskops Arnö , Stiftelsen Leufsta samt Regionalt forum samt samråd               

Heldag         960 kr
Halvdag        640 kr

Vad är hel- och halvdagsarvode?
Sammanträden som är kortare än fyra timmar betraktas som halvdag. Dock har du alltid rätt att räkna in restid till och från sammanträdet med två timmar (schablon) och med tre timmar om du har resväg som är 70 km eller längre (tur och retur).

Flera sammanträden samma dag
Flera sammanträden samma dag ger maximalt det högsta heldagsarvodet från de politiska organen. Regeln om maximalt ett helt arvode per dag inkluderar ersättning för deltagande i sammanträde med partigrupp.

Arvodering vid utbildning m.m.
Deltagande i utbildning, konferenser eller motsv. arvoderas i förekommande fall med 960 kr för heldag.  Arvodering tillstyrks av respektive organ.

Resepolicy

Var och en har ansvar för att det egna resandet följer resepolicy samt gällande avtal och regler.

Resepolicyn finns tillgänglig på Region Uppsalas externa webbplats.