Arvoden

Från och med den 1 februari kommer Nordea att sköta utbetalningen av alla löner. Klicka här för att läsa vad du behöver göra för att du ska fortsätta att få din lön till ditt konto.

Regionfullmäktige fastställer ersättningsregler och ersättningsnivåer. Regionstyrelsen har till uppgift att följa utvecklingen av ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och vid behov ta initiativ till ändringar. Till höger finner du länkar till relaterade dokument och blanketter. 

Sammanträdesarvoden 2020

Regionfullmäktige: 2 050 kr/heldag
(vid eventuell kortare närvaro halvdagsarvode enligt nedan)

 Styrelser, nämnder, utskott och beredningar inom Region Uppsala

Heldag         1 370 kr
Halvdag          680 kr             

Övriga organ där Region Uppsala svarar för arvodering

Heldag         1 030 kr
Halvdag          680 kr

Vad är hel- och halvdagsarvode?
Sammanträden som är kortare än fyra timmar betraktas som halvdag. Dock har du alltid rätt att räkna in restid till och från sammanträdet med två timmar (schablon) och med tre timmar om du har resväg som är 70 km eller längre (tur och retur).

Flera sammanträden samma dag
Flera sammanträden samma dag ger maximalt det högsta heldagsarvodet från de politiska organen. Regeln om maximalt ett helt arvode per dag inkluderar ersättning för deltagande i sammanträde med partigrupp.

Arvodering vid utbildning m.m.
Deltagande i utbildning, konferenser eller motsv. arvoderas i förekommande fall med 1 030 kr för heldag.  Arvodering tillstyrks av respektive organ.

Resepolicy

Var och en har ansvar för att det egna resandet följer resepolicy samt gällande avtal och regler.

Resepolicyn finns tillgänglig på Region Uppsalas externa webbplats.