Arvoden

Regionfullmäktige fastställer ersättningsregler och ersättningsnivåer. Regionstyrelsen har till uppgift att följa utvecklingen av ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och vid behov ta initiativ till ändringar. Till höger finner du länkar till relaterade dokument och blanketter. 

Sammanträdesarvoden 2019

Regionfullmäktige: 2 010 kr/heldag
(vid eventuell kortare närvaro halvdagsarvode enligt nedan)

 Styrelser, nämnder, utskott och beredningar inom Region Uppsala

Heldag         1 340 kr
Halvdag          670 kr             

Övriga organ där Region Uppsala svarar för arvodering

Heldag         1 000 kr
Halvdag          670 kr

Vad är hel- och halvdagsarvode?
Sammanträden som är kortare än fyra timmar betraktas som halvdag. Dock har du alltid rätt att räkna in restid till och från sammanträdet med två timmar (schablon) och med tre timmar om du har resväg som är 70 km eller längre (tur och retur).

Flera sammanträden samma dag
Flera sammanträden samma dag ger maximalt det högsta heldagsarvodet från de politiska organen. Regeln om maximalt ett helt arvode per dag inkluderar ersättning för deltagande i sammanträde med partigrupp.

Arvodering vid utbildning m.m.
Deltagande i utbildning, konferenser eller motsv. arvoderas i förekommande fall med 1 000 kr för heldag.  Arvodering tillstyrks av respektive organ.

Resepolicy

Var och en har ansvar för att det egna resandet följer resepolicy samt gällande avtal och regler.

Resepolicyn finns tillgänglig på Region Uppsalas externa webbplats.