Fördjupad uppföljning och utvärdering

Landstingsfullmäktige antog i november 2015 ett program för uppföljning av privata vårdgivare för perioden 2016-2018. Uppdraget baserar sig på att landstinget är huvudman för all landstingsfinansierad verksamhet, oavsett om den drivs i egen regi eller om den genom avtal har överlämnats till en privat utförare.

Region Uppsala är därmed skyldigt att följa upp och kontrollera, inte enbart egna verksamheter, utan även verksamheter som bedrivs i privat regi. Utöver detta framgår av kommunallagen att varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt respektive område.

Mer information om uppföljning och utvärdering i landstinget