SITHS för privata vårdgivare

I Regelbok/förfrågningsunderlag 2016 anges en förändring avseende SITHS-kort.

Privata vårdgivare kommer inte längre att kunna köpa SITHS-kort via Region Uppsala. Förändringen sker efter beslut av Region Uppsalas jurister med motiveringen att denna tjänst även tillhandahålls av andra företag, vilket gör att Region Uppsala inte får konkurrera enligt kommunallagen.

Praktiskt innebär denna förändring för er att:

  • Kort som köpts från Region Uppsala kan användas till giltighetstiden går ut (står på kortets framsida)
  • Nya kort ska köpas från annan valfri utgivare av e-legitimation
  • Region Uppsalas certifikat (HCC) ska läggas in på det nya kortet. Beställning av certifikat sker via PV/IT för privat primärvård eller MSI för övriga privata vårdgivare.
  • Reservkort tillhandahålls fortsättningsvis av Region Uppsala. Beställning av reservkort sker via PV/IT för privat primärvård eller MSI för övriga privata vårdgivare.

Passerkortsenheten kommer som följd av detta bara att ta emot beställningar som kommer från PV/IT eller MSI.

Ni som har beställningar som ligger där fotografering redan skett kommer att få ut SITHS-korten.

 

Förändrad rutin för E-tjänstekort

När en personals anställning eller uppdrag upphör, som har kort från Region Uppsala, ska följande hantering göras:

  • E-tjänstekortet ska inhämtas av chef/beställare när anställningen/uppdraget upphör. (Obs! Går personen vidare till annan enhet inom landstinget behåller personen kortet).
  • Kortet ska klippas mitt itu i endast två delar. Detta för att e-tjänstekortet ska bli obrukbart.

    

  • Kortet ska sedan skickas omgående till Passerkortsenheten som avregistrerar kortet

 

Passerkort till privata vårdgivare

Passerkort för dörrpassage kan beställas från Passerkortsenheten. Innan fotograferingstillfället ska en beställning ha kommit till Passerkortsenheten inskickad av behörig beställare på enheten. Har du ett passer-/e-tjänstekort sedan tidigare måste du ta med detta också.

Tag alltid med dig giltig legitimation vid fotografering.