Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nationell modell för kunskapsstyrning

Under 2018 går alla landsting och regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Det är ett viktigt steg mot en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Alla landsting och regioner har politiskt förbundit sig att stödja modellen och bidra med resurser och kompetens. Som första steg bildas 18 nationella programområden (NPO). Dessa ska mötas upp av motsvarande regionala programområden (RPO) och lokala programområden (LPO).

Nyheter om kunskapsstyrning

Nationella programområden (NPO)

Nationella programområden består av en representant från varje sjukvårdsregion - med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela regionen inom det specifika området.

Uppsala-Örebo sjukvårdsregion är värdregion för akutsjukvård, öron-, näsa- och halssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt äldres hälsa.

Utöver programområden bildas också ett antal nationella samverkansgrupper (NSG) för generella uppdrag rörande metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel samt patientsäkerhet samt ett nationellt primärvårdsråd.

Nationell representation i NPO (SKL)

Mer om de nationella programområdena och deras uppdrag (skl.se)

Förslag på nationell högspecialiserad vård från NPO

Regionala programområden (RPO)

På sjukvårdsregional nivå bildas regionala programområden, ett för varje nationellt programområde. I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns så kallade Specialitets- och programråd som nu byter namn till regionala programområden. Inom några områden kommer nya RPO bildas.

Regionala programområdenas huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO samt att initiera frågor för nationell och regional samordning. RPO tar emot och initierar implementering av nationella kunskapsunderlag som tagits fram av NPO.

Lokala programområden (LPO)

För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet kommer det att skapas en matchande sakkunnigorganisation på lokal nivå i Region Uppsala; lokala programområden.

I dagsläget finns en föregångare till de kommande lokala programområden i form av Programråd. Uppdraget för Programråden kommer att förändras och i högre grad riktas mot implementering av nationella kunskapsunderlag och integrering av dessa. Förändringarna kommer att genomföras successivt och kommer att behöva anpassas till den nationella modellen.

Den lokala länsnivån är den mest centrala för att kunna nå målet att bästa kunskap ska finnas tillgängligt vid varje patientmöte. En länsövergripande styrgrupp är en viktig mottagarorganisation för de underlag och prioriteringar som genomförs på nationell och sjukvårdsregional nivå. Gruppen styr och samordnar det lokala länsövergripande arbetet och bereder kunskapsstyrningsärenden till Region Uppsalas vårdledningsgrupp och TML HSVO.

Länsövergripande styrgrupp för kunskapsstyrning

 

modell för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård