Kliniska beslutsstöd

Här hittar du länkar till evidensbaserade kliniska beslutsstöd, vårdprogram och riktlinjer, såväl regionala som nationella och internationella

Programråden i Region Uppsala arbetar för att säkerställa att nationella riktlinjer och behandlingsstrategier implementeras.

Antibiotikabehandling är en sida med rekommendationer och länkar från Strama Uppsala län.

Kliniska handböcker med information om beroende- och neuropsykiatri , psykisk sjukdom hos gravida och akutpsykiatri. Från verksamhetsområde psykiatri på Akademiska sjukhuset.

Svenska sällskapet för Trombolys och Hemostas har råd och riktlinjer för NOAK vid blödning och kirurgi

UpToDate är ett kliniskt beslutstöd med sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd, behandlingsriktlinjer, läkemedel och interaktioner. Ges ut av Wolters Kluwer, prenumeration finns på Akademiska sjukhuset.

Micromedex är en samling evidensbaserade databaser över bland annat läkemedel och toxikologi, som ges ut av Truven Health Analytics. Här kan du söka detaljerad information om enskilda läkemedel. Tillgänglig inom Region Uppsala.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket

Trip är en fritt tillgänglig sökmotor för att hitta evidensbaserade kliniska beslutstöd och systematiska översikter. Ges ut av Trip Database Ltd.

ClinicalKey är en portal med guidelines, tidskrifter och e-böcker från Elsevier. Tillgänglig inom Region Uppsala.

Cochrane Reviews gör systematiska sammanställningar över relevanta randomiserade kontrollerade studier.