Äldrereklistan: Andningsorgan

KOL

Vad bör behandlas?

KOL ska behandlas in i sent palliativt skede då behandlingen är symtomlindrande, förhindrar exacerbationer och ökar överlevnaden. Spirometri med reversibilitet krävs för att ställa diagnos samt vid uppföljning, men är svår att genomföra. Den enklare FEV1/FEV6-mätningen kan användas tillsammans med anamnes med ganska stor säkerhet. Samsjuklighet är mycket vanligt, främst hjärt-kärlsjuklighet, osteoporos och ångest/oro, och bidrar till KOL-sjukdomens svårighetsgrad.

Stadium ska bestämmas med hjälp av GOLD A-D och avgör behandlingen (se tabell). Respiratorisk insufficiens med hypoxi bör behandlas med syrgas. Dyspné orsakar stort lidande och är prognostiskt ogynnsamt och bör behandlas symtomlindrande, lågdos opioider kan provas. Exacerbationer bör behandlas, och är i cirka 1/3 av fallen bakteriella.

Icke-farmakologisk behandling

Rökstopp! Vaccination mot influensa och pneumokocker. Anpassad KOL-rehabilitering, främst andnings- och inhalationsteknik. Energi- och proteinrik kost, flera små måltider på grund av snabb mättnad för att öka förutsättningen för ett tillräckligt intag, behov av näringsdrycker och andra kosttillägg. Adekvat fysisk aktivitet.

Vilka läkemedel bör användas?

Viktigast i behandlingen av de mest sjuka äldre är att man kontrollerar inhalationsteknik och inandningskapacitet vid behandlingsstart och vid varje återbesök! Den här patientgruppen får ofta allt svårare med detta, även utan kognitiv svikt. Vid sviktande teknik: överväg alternativa administrationsformer, främst spray med andningsbehållare eller nebulisator. Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation finns det ingen tydlig evidens föratt något läkemedel eller administrationssätt kan rekommenderas starkt framför något annat. Välj i enlighet med lokala vårdprogram (se tabell). 

Stadieindelning och behandlingsrekommendationer vid KOL

Klicka för större bild.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

  • Överväg dosminskning eller utsättning av inhalationssteroider vid upprepade pneumonier.
  • Vid hjärtkomorbiditet bör man hålla mängden beta-2-agonister så låg som möjligt.
  • Undvik underhållsbehandling med perorala steroider och kortverkande bronkdilaterare (biverkningar).
  • Undvik kontinuerlig behandling med acetylcystein (ingen dokumenterad effekt) samt icke-selektiva betablockerare.
  • För enkelhetens skull bör inte olika administrationssätt kombineras hos enskild patient, då tekniken skiljer sig.


När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Behandlingen ska fortsätta in i sen palliativ fas för symtomlindring så länge patienten upplever nytta och kan tillgodogöra sig läkemedlet. Vid utsättning av inhalationssteroider rekommenderas nedtrappning. Syrgasbehandling vid dokumenterad respiratorisk insufficiens med hypoxi ska fortgå.

Upp