Äldrereklistan: Blod och blodbildande organ

 Vitaminer (B12 och folsyra)

Vad bör behandlas?

De mest sjuka äldre har en ökad risk för brist på vitaminer, mineraler och spårämnen. Många sjukdomar, men även behandlingen av dessa, liksom undernäring, ökar risken för bristtillstånd.

B12- och folatbrist kan leda till anemi, neurologiska symtom och slemhinnepåverkan. Misstanke om B12- och folatbrist ska bekräftas eller uteslutas med biokemisk analys och etiologisk diagnos eftersträvas.

Det som särskilt bör beaktas är den inbördes påverkan som B12 och folsyra har, där B12-behandling kan maskera en obehandlad/odiagnostiserad folsyrabrist och vice versa. Vid samtidig brist korrigeras vitamin B12 först, då behandling med enbart folsyra riskerar förvärra neurologiska symtom.

Icke-farmakologisk behandling

Ersätt med livsmedel som är rika på folsyra.

Vitamin B12-brist uppkommer mer sällan på grund av undernäring, som dock är en vanligare orsak vid folsyrabrist.

Vilka läkemedel bör användas?

  • Laddningsdos B12 vid nyupptäckt brist: cyanokobalamin per os 2 mg x 2 i en månad, därefter underhållsbehandling 1 mg x 1.

Eller

  • Laddningsdos inj. hydroxokobalamin 1 mg sc varje till varannan dag i 7-14 dagar, därefter underhållsbehandling 1 mg med 1-3 månaders intervall.
  • Laddningsdos folsyra vid nyupptäckt brist: 1 mg 2 x 2-3 i 2 veckor, därefter 1 mg 1x1.

Efter ca 2 månaders behandling bör klinisk kontroll med provtagning (Hb, MCV, P-Hcy och järnstatus) genomföras, men även fortsättningsvis bör dessa patienter med behandling följas upp.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Folat- och B 12-brist finns rapporterat vid långtidsbehandling med flera läkemedel.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Överväg utsättning om indikation inte kan bekräftas. Följ i så fall patienten halvårsvis med kontroller.

Upp