Äldrereklistan: Gynekologi och urologi

Prostatahyperplasi (BPH)

Urinvägsinfektion

Urininkontinens

Prostatahyperplasi (BPH)

Vad bör behandlas?

Symtom relaterade till avflödeshinder.

Icke-farmakologisk behandling

Transuretral prostataresektion (TURP). KAD, bör om möjligt undvikas.

Vilka läkemedel bör användas?

5-alfareduktashämmare (finasterid). Vid mycket uttalade besvär kan tillägg av alfa-1-receptorblockerare (alfuzosin) övervägas. Komplikationer, som yrsel och sänkt blodtryck, bör beaktas hos äldre män med tanke på risken för fallolyckor. Viktigt att utvärdera behandlingen efter 3–6 månader.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Antidepressiva, framförallt tricykliska, antipsykotiska och andra antikolinerga läkemedel, då dessa ökar risken för urinretention.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Vid utebliven effekt och/eller när biverkningar överväger nyttan. Vid insättning av permanent kateter ska alfa-1-receptorblockerare sättas ut och ställning bör tas till om även 5-alfareduktashämmare kan sättas ut. KAD kan med fördel spolas vid bakteriuri/illaluktande urin.

Upp

Urinvägsinfektion

Vad bör behandlas?

Symtomgivande urinvägsinfektion (UVI). Överdiagnostik är dock vanligt och leder till onödig antibiotikaanvändning och resistensutveckling. Observera att asymtomatisk bakteriuri (ABU) är vanlig hos denna patientgrupp samt i princip alltid förekommer vid KAD och ska inte antibiotika behandlas.

Icke-farmakologisk behandling

Undvik KAD om möjligt. Om påbörjad antibiotikakur rekommenderas byte av KAD efter 3 dagar. Kontrollera eventuell resurin.

Vilka läkemedel bör användas?

Symtomgivande afebril UVI:

  • Nitrofurantoin 50 mg x 3: i 5 dagar (kvinnor), 7 dygn (män). Ska inte användas vid eGFR <40 ml/min.
  • Pivmecillinam 200 mg x 3: i 5 dagar (kvinnor), 7 dygn (män).


Febril UVI:

  • Ciprofloxacin 500 mg x 2: i 7 dagar (kvinnor), i 14 dagar (män).

Vid nedsatt njurfunktion rekommenderas följande dos av ciprofloxacin:

  • eGFR: 30-60 ml/min: 250-500 mg x 2
  • eGFR: <30 ml/min: 250-500 mg x 1

Andrahandsval enligt odlingssvar.

Kvinnor med atrofiska slemhinnor bör behandlas med lågpotenta östrogener, i första hand lokalt administrerade (estradiol, estriol).

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Hiprex saknar evidens för att förebygga urinvägsinfektioner.

Upp

Urininkontinens

Vad bör behandlas?

Nedre urinvägsbesvär hos de allra äldsta kan ha flera orsaker och påverka livskvaliteten inklusive det dagliga sociala livet. Utredning och behandling kräver ett medicinskt och omvårdnadsmässigt förhållningssätt.

Det finns olika typer av urininkontinens:

  • Trängningsinkontinens med läckage
  • Ansträngningsinkontinens
  • Funktionell inkontinens där man inte hinner till toaletten i tid på grund av fysisk och/eller mental oförmåga
  • Överfull blåsa på grund av tömningssvårigheter
  • Blandinkontinens


Icke-farmakologisk behandling

Icke-farmakologisk behandling är förstahandsval, exempelvis bäckenbottenträning.

Andra åtgärder: Bostadsanpassning för att öka möjligheten att komma till toaletten. Inkontinenshjälpmedel. Uppmärksamhetsträning och toalettassistans med regelbundna toalettvanor.

Vilka läkemedel bör användas?

Kvinnor med atrofiska slemhinnor bör behandlas med lågpotenta östrogener, i första hand lokalt administrerade (estradiol, estriol).

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas?

Läkemedel med antikolinerg verkan, exempelvis tolterodin och solifenacin.

Beta-3-receptorstimulerare, mirabegron, kan ge hypertoni och takykardi. Få studier hos äldre.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling?

Pågående behandling bör utvärderas och sättas ut vid utebliven effekt. När biverkningar överväger nyttan.

Upp