Mag- och tarmsjukdomar

Gastroesofagal refluxsjukdom
Förstoppning
Rörelsesjuka
Springmask
Vitamin D-brist

Pictogram barn Gastroesofagal refluxsjukdom

Barn under 12 år bör handläggas av eller i samråd med barnläkare. Allmänna råd om livsstil och kost kan övervägas, liksom mjölkfri diet hos de yngsta barnen.

Förstahandsval

esomeprazol

granulat till oral suspension

Nexium

 

Ålder

Dosering esomeprazol

1-11 år (≥10 kg)

10 mg x 1

≥12 år

20 mg x 1

 

lanzoprazol

munsönderfallande tablett

generika

 

Vikt

Dosering lansoprazol

≥30 kg

15-30 mg x 1

Om vanlig tablett- eller kapselformulering är möjlig

omeprazol

tablett, kapsel

generika

 

Ålder

Dosering omeprazol

≥2 år

20 mg x 1 (kan vb ökas till 40 mg x 1)

 

Andrahandsval

ranitidin

tablett

generika

 

 brustablett, oral lösning

 Zantax/Zantac brus

 

Ålder

Dosering ranitidin

≥3 år

5-10 mg/kg/dag uppdelat på två doser* (max 300 mg/dag).†

* Dosen kan behöva justeras vid nedsatt njurfunktion. † I svåra fall med esofagit kan maxdosen höjas till 600 mg/dag.

Behandling med syrahämmande läkemedel hos barn är ofullständigt studerat. Baserat på klinisk erfarenhet kan dock sådan behandling vara indicerad vid gastroesofagal refluxsjukdom hos bl a barn med neurologiska handikapp, vid motilitetsstörningar, och hos barn som opererats i mag-tarmområdet. Barn <12 år bör dock handläggas av eller i samråd med barnläkare pga risken för annan bakomliggande sjukdom. Större barn och tonåringar med gastritsymtom kan erbjudas kortare tids behandling. Effekten bör utvärderas efter 2-4 veckor. Om besvären blir långdragna bör man remittera till barnläkare.

Utsättning av behandling med protonpumpshämmare

Utsättning kan ske tvärt, men det finns en risk att patienten får symptomåterfall en tid efter utsättning p.g.a. reboundfenomen vid behandling >1-2 månader. Behandlingen kan då behöva sättas in igen men i nedtrappande dos upp till 12 veckor. Har behandlingen inte överskridit 1-2 månader kan dosen trappas ned under 4 veckor. Nedtrappning kan ske med lägre dos protonpumpshämmare eller H2-receporblockerare (som är svagare än protonpumpshämmare). Om man väljer att sätta ut behandlingen tvärt bör patienten/vårdnadshavare upplysas om denna risk och man bör ha en plan om hur man hanterar detta.
 
Läs mer i ”Vårdprogram för gastroesofagal refluxsjukdom hos barn och ungdomar” från Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition.
 
Upp

Pictogram barn Förstoppning

Förstoppning är en mycket vanlig orsak till att ett barn har ont i magen och även i fall där barnet har daglig avföring av normal eller lös konsistens bör förstoppning uteslutas. Avföringsinkontinens (enkopres), urininkontinens och upprepade urinvägsinfektioner har ofta sin förklaring i problem med förstoppning.

Allmänna råd

Allmänna råd vid förstoppning är adekvat fiber- och vattenintag, fysisk aktivitet och ökat intag av frukt. Mycket viktigt är att upplysa om fysiologin och vikten av regelbundna toalettvanor, samt att gå på toaletten vid trängning även vid vistelse i skola eller förskola.

Initial behandling vid förstoppning

natriumdokusat + sorbitol

Klyx

Även receptfritt

 

Ålder

Dosering Klyx

0-5 mån

20-40 ml x1

6-11 mån

60 ml x1

1-5 år

120 ml x1

> 5 år

120-240 ml x1

Behandling av förstoppning inleds med Klyx som engångsdos, vilket kan upprepas efter ett dygn vid behov. Överväg administrering med hjälp av kateter. Samtidigt inleds underhållsbehandling enligt nedan.

Underhållsbehandling

Både makrogol och laktulos kan övervägas som underhållsbehandling. Det finns belägg för bättre effekt av makrogol, men priset är högre. När regelbundna avföringsvanor har etablerats, vilket kan ta månader och i vissa fall år, kan behandlingen gradvis avslutas under några veckors tid.

makrogol + salter

generika, t ex Movicol Junior Neutral, Laxido Junior

 makrogol

 Forlax Junior
generika, t ex Forlax, Omnilax, även receptfritt

Movicol Junior Neutral /Laxido Junior och motsvarande generiska produkter innehållande makrogol + salter har en något salt smak. Ett alternativ är Forlax eller Omnilax (makrogol). Även Forlax Junior är ett alternativ, men är dyrare, endast tillgängligt i liten förpackningsstorlek och kan inte köpas receptfritt.

Dosering styrs efter effekt, avföringen ska vara daglig och mjuk. Ett likvärdigt alternativ till att öka doseringen enligt nedan är att börja med en högre dos och sedan minska beroende på effekt. Effektiv dos av makrogol varierar vanligen mellan 0,7-1,5 g/kg/dag vid funktionell obstipation.

Ålder

Dosering Movicol Junior Neutral
(1 dospåse = 6,6 g makrogol

 6-12 mån

½-1 dospåse/dag

 1-6 år

1 dospåse/dag, kan ökas successivt till 4 dospåsar/dag

 7-11 år

2 dospåsar/dag, kan ökas successivt till 4-6 dospåsar/dag

≥12 år

Använd Movicol för vuxna, se FASS.

Observera att Movicol Junior är godkänt för ålder 2-6 år (max 4 dospåsar/dag) – ange OBS! på recept.

 

Ålder

Dosering Forlax/ Omnilax
(1 dospåse =10 g makrogol;

 6-12 mån

½ dospåse/dag

 1-6 år

½ dospåse/dag, kan ökas successivt till 2 ½ dospåsar/dag

 7-11 år

1 dospåse/dag, kan ökas successivt till 2 ½-4 dospåsar/dag

≥12 år

Som dosering för vuxna, se FASS.

Observera att Forlax/Omnilax är godkända från 8 år (max 2 dospåsar/dag) – ange OBS! på recept.

 

laktulos

generika, oral lösning

Även receptfritt

laktitol

Importal Ex-Lax, oralt pulver

Även receptfritt

Alternativen ovan är likvärdiga. Effektiv dos av laktulos varierar vanligen mellan 0,75-1,3 g/kg/dag vid funktionell obstipation. Ekvivalent dos av laktitol är densamma eller något lägre.

Ålder

Dosering Laktulos oral lösning
(670 mg/ml)
 

1 mån-1 år

2,5-10 ml/ dag (eller 0,5-1 ml/ 100 ml ersättning)

 1-6 år

5-20 ml/dag

 7-11 år

10-40 ml/dag

≥12 år

Som för vuxna, se FASS.

Observera att godkänd maxdos för laktulos vid obstipation är 15 ml hos patienter ≥1 år – ange OBS! på recept.

 

Ålder

Dosering Importal Ex-Lax
(1 dospåse = 10 g laktitol)

 <1 år

Använd laktulos oral lösning p.g.a. säkrare doseringsmöjligheter.

 1-6 år

2,5-10 g/dag

 7-11 år

5-20 g/dag

≥12 år

Som för vuxna, se FASS.

Observera att godkänd maxdos vid obstipation är 5 g hos barn 1-6 år, samt 10 g hos barn 7-12 år – ange OBS! på recept.

 

Analfissur vid förstoppning

lidokain

gel/salva

Xylokain, även receptfritt

laktitol

salva

Xyloproct, vid samtidig lokal irritation/klåda, även receptfritt

 

Analfissur är oftast en följd av förstoppningen och läker ut då denna försvinner. Lokalbehandling med lidokain med eller utan hydrokortison kan påskynda läkningen. Vid kvarstående analfissur som underhåller förstoppningen bör patienten remitteras till barnkirurg. Xyloproct är ej förmånsberättigat.

Upp

Pictogram barn Rörelsesjuka

Rörelsesjuka är vanligast hos barn mellan två och tolv år. Förekomsten är låg under två år.

Allmänna råd

  • Försök att vara utvilad inför resan.
  • Besvären kan mildras om man stannar och tar pauser. Frisk luft kan göra att man känner sig bättre.
  • Undvik att äta stora måltider precis före eller under resan. Under resans gång är det bra att istället äta lite och ofta.
  • Åk med näsan i färdriktningen. Sitt längst fram i fordonet. Observera dock att barn av trafiksäkerhetsskäl bör färdas bakåtvänt till ca 4 års ålder.
  • Försök att fästa blicken mot horisonten. Att läsa och titta i böcker under resan kan förvärra illamåendet.
  • Vid båtresor är det bäst att sitta mitt i båten, där det gungar minst. En del personer tycker att det känns bättre att sitta längst fram och se ut. Det bästa är att vara ute, om vädret tillåter.
  • Om man ligger ner, slappnar av och blundar kan illamåendet minska. Det blir oftast bättre om man sover eftersom balansorganen då blir mindre känsliga.

Läkemedelsbehandling

meklozin

tablett

Postafen, även receptfritt

 

Ålder

Dosering tablett Postafen 25 mg

 2-5 år

¼ tablett var 12:e timme

 6-12 år

½ tablett var 12:e timme

>12 år

1 tablett var 12:e timme

Läkemedlet ska intas 1-2 timmar före avresa. Observera att behandling är godkänd från 6 års ålder enligt FASS.

Upp

Pictogram barn Springmask

mebendazol

100 mg som engångsdos

Vermox

pyrvin

50 mg per 10 kg kroppsvikt som engångsdos
Vid vikt 5-9 kg ges 25 mg som engångsdos

Vanquin, även receptfritt (ej förmån)

Behandlingarna ovan är likvärdiga. Båda behandlingarna upprepas efter 2-3 veckor för att undvika reinfektion.

Vermox kan användas hos barn från 1 års ålder trots varning i FASS. I dagsläget finns ingen lämplig behandling hos barn under 1 år, men behandling är sällan aktuell i denna åldersgrupp.

Upp

Pictogram barnVitamin D-brist

Profylax

kolekalciferol

orala droppar, oljebaserad lösning, 80 IE/droppe

generika, t.ex. D-vitamin Olja ACO

 

orala droppar, vattenbaserad lösning, 80 IE/droppe

D-vitamin Vatten ACO

Livsmedelsverket rekommenderar profylaktisk behandling med vitamin D3 (kolekalciferol) till de grupper som anges i nedanstående tabell.

Grupp

Rekommenderat dagligt intag av kolekalciferol

 Alla barn under 2 år

10 µg (400 IE)

 Barn ≥2 år samt vuxna som inte äter fisk och/eller D-vitaminberikade produkter

10 µg (400 IE)

Barn ≥2 år samt vuxna med mycket begränsad solexponering†

10 µg (400 IE)

 Barn ≥2 år samt vuxna med mycket begränsad solexponering som dessutom inte äter fisk och D-vitaminberikade produkter

 

20 µg (800 IE)

* Uppehåll kan göras maj-augusti, men tillskott kan intas hela året. † Personer med begränsad solexponering kan vara de som av olika skäl inte vistas utomhus, som undviker solbestrålning eller som täcker hela eller stora delar av huden med kläder när de är utomhus.

Behandling

Hos det friska barnet med normal tillväxt rekommenderar Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes ingen rutinmässig kontroll av vitamin D-nivåer. Vid misstanke om vitamin D-brist rekommenderas provtagning: 25(OH)-vitamin D, PTH, Ca, albumin, fosfat, ALP och eventuellt röntgen av handled.

Följande definitioner av D-vitaminstatus rekommenderas av European Society for Paediatric Endocrinology (2016):

D-vitaminstatus

Serum-25(OH)-vitamin D (nmol/l)

 Vitamin D-sufficiens

 >över 50

 Vitamin D-insufficiens

 30-50

Vitamin D-brist

 under 30

Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes rekommenderar behandling vid vitamin D-brist. Vitamin D-insufficiens behöver inte behandlas om kalkintaget är adekvat, men Barnläkarföreningen rekommenderar behandling även vid vitamin D-insufficiens eftersom kalkintaget ofta är lågt hos denna patientgrupp.

Vid behandling ges kolekalciferol orala droppar (samma produkter som för profylax), i nedanstående doser (doserat med doseringsspruta som kopplas till flaskan). Innehållet av kolekalciferol i de orala dropparna är ca 2500 IE/ml. Vid samtidig hypokalcemi ges tilläggsbehandling med kalcium 40-80 mg/kg/dag per os fördelat på 3 doser (max 1500 mg/dag).

Serum-25(OH)-vitamin D (nmol/l) 

Barn 0-12 månader

Barn över 1 år*

 Under 30

 0,75 ml/dag i 3 månader

 2 ml/dag i 3 månader

 30-50

 0,5 ml/dag i 3 månader

  1ml/dag i 3 månader

* Till äldre barn och ungdomar är ett alternativ Divisun 2000 IE/tablett. Vid S-25(OH)-vitamin D <30 nmol/l ges 2 tabletter x 1 i 3 månader. Vid S-25(OH)-vitamin D 30-50 nmol/l ges 1 tablett x 1 i 3 månader.

Som underhållsbehandling efter korrigerat S-25(OH)-vitamin D ges kolekalciferol 400 IE/dag. Detta kan ges som orala droppar på samma sätt som vid profylax. Till äldre barn och ungdomar är ett alternativ Benferol 400 IE/dag, 1 kapsel dagligen. Vid samtidigt lågt kalkintag ges istället 1 tablett dagligen av Calcichew-D3 eller Kalcipos-D (kolekalciferol 400 IE + kalcium 500 mg per tablett). Kontrollera S-25(OH)-vitamin D efter 3 månader och 1 år. Om nivån inte har normaliserats efter 3 månader måste diagnosen omprövas, malabsorption uteslutas och följsamhet säkerställas.

Upp