Nervsystemet

Febernedsättande och smärtstillande läkemedel
Lätt-måttligt smärtsamma procedurer
Migrän
Depression och ångestsyndrom

Pictogram barn Febernedsättande och smärtstillande läkemedel

Feber är en normal del i kroppens reaktion på infektioner och har sannolikt betydelse för läkning. Febernedsättande medel ska bara ges om barnet mår märkbart dåligt av febern, har ont eller har svårt att dricka.

paracetamol

10-15 mg/kg x 4 (max 1 g x 4)

>3 mån, generika, även receptfritt

ibuprofen

5-10 mg/kg x 3-4 (max 10 mg/kg x 3 eller 400 mg x 3)

>3-6 mån, generika, även receptfritt

Alternativen ovan är väsentligen likvärdiga.

* Ibuprofen, liksom övriga NSAID, bör undvikas i samband med vattkoppor pga den möjligt ökade risken för allvarliga hud- och mjukdelsinfektioner. Bör ej användas hos patienter med tecken på uttorkning p.g.a. risken för njurinsufficiens.

Observera att det kan ta 1-2 timmar innan effekt av behandlingen inträder. Det primära är att utvärdera barnets allmäntillstånd och orsaken till febern. Kombinationsbehandling med paracetamol och ibuprofen kan ha en viss tilläggseffekt och kan övervägas efter läkarordination.

Ibuprofen kan i normalfallet användas även till barn med astma, eftersom ASA/NSAID-överkänslighet nästan inte förekommer hos små barn och är extremt ovanligt hos ungdomar.

För barn som inte kan ta tabletter finns oral lösning av paracetamol och ibuprofen. Alvedon finns dessutom som munsönderfallande tablett på 250 mg för barn. Både paracetamol och ibuprofen finns också som suppositorier.

För paracetamol kan man inom vården efter läkarbedömning under kortare perioder (2-3 dagar) överskrida ovan angivna maxdoser, liksom välja att använda högre laddningsdos. Likaså kan man välja att använda högre maxdoser för ibuprofen inom vården efter läkarbedömning. I egenvårdssammanhang och utan läkarbedömning ska dock maxdoserna för paracetamol och ibuprofen inte överskridas. Läs mer i ePed för paracetamol, och för ibuprofen.

Tramadol ska inte användas till barn och ungdomar. Kodein har tidigare använts men bör enligt nya rekommendationer inte användas alls hos barn ≤12 år, och endast i undantagsfall hos barn >12 år pga risken för allvarliga biverkningar, bl.a. andningsdepression. Både kodein och tramadol är associerade med en risk för missbruk och beroende.

Upp

Pictogram barn Lätt-måttligt smärtsamma procedurer

Smärtskattningsskala är ett viktigt hjälpmedel för att utvärdera behandlingseffekt. Från 5–6 års ålder kan man oftast använda en självskattningsskala (t.ex. NRS, Numeric Rating Scale). En observationsskala är annars ett bra alternativ (t.ex. FLACC, Face, Legs, Activity, Cry, Consolability).

Förstahandsval:
Icke-farmakologisk behandling/ topikal anestesi

 • Förberedelse och planering - vårdnadshavare närvarande, förklara proceduren för barnet och vårdnadshavare, amning/matning innan proceduren.
 • Söta lösningar - till barn ≤12 mån. Från 3-6 mån ålder överväg kombinationsbehandling med annan smärtlindring. 0,5 ml 30% glukoslösning ges per os ca 2 min före ingreppet och 0,5 ml delas upp i mindre portioner. Totaldosen på 1 ml kan upprepas 1–2 gånger.
 • Topikal anestesi – t.ex. lidokain-prilokain (generika, plåster/kräm). På intakt, begränsat hudområde, såsom vid nålsättning, hudbiopsi, punktion etc. Hos barn <1 år på begränsat område och med begränsad behandlingstid p.g.a. risk för toxicitet (se FASS).

Om behandling enligt ovan är otillräcklig:
Distraktion och fysikaliska metoder

 • Hud mot hud, kyla, värme, massage, videoklipp
 • Lokalanestetika:
  lidokain (generika, infiltration/indränkta kompresser)*, maxdos 4 mg/kg
  lidokain gel (ytanestesi av slemhinnor)

* Buffring av lidokain minskar smärtan vid injektion och förkortar anslagstiden. Man blandar då 10 ml lidokain (oavsett styrka) med 2 ml natriumbikarbonat (50 mg/ml). På öppna sårytor kan kompresser med buffrad lidokain appliceras minst 15 min innan såret behandlas.

Tilläggsbehandling om kvarstående smärta förväntas

paracetamol

per os, rektalt, intravenöst

generika

ibuprofen

per oralt
rektalt

generika
Ipren

Beträffande kodein, se Febernedsättande och smärtstillande läkemedel. Tramadol ska inte användas till barn och ungdomar. Sederande läkemedel till barn rekommenderas bara till verksamheter med tillräcklig kompetens att hantera möjliga komplikationer. Rekommendationen baseras på Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation.

Upp

Pictogram barn Feberkramp

diazepam rektallösning

generika

Vid förstagångskramp bör patienten bedömas på närmaste akutmottagning. Patient som tidigare har haft feberkramp behöver inte läkarbedömas; råd om egenvård är tillräckligt. Vid kramp som överstiger 2-3 minuter kan diazepam rektallösning ges. Sådan behandling har ringa vetenskapligt stöd, men kan ha ett värde i att ge föräldrarna en ökad trygghet. Feberkramp kan inte förebyggas med febernedsättande läkemedel.

Upp

Pictogram barn Migrän

Förstahandsval

paracetamol

initial dos upp till 30 mg/kg (max 1 g), därefter 10-15 mg/kg x 4 (max 1 g x 4)

generika, även receptfritt

ibuprofen

initial dos upp till 15 mg/kg (max 400 mg), därefter 5-10 mg/kg x 3-4 (max 10 mg/kg x 3 eller 400 mg x 3)

generika, även receptfritt

Alternativen ovan är väsentligen likvärdiga.

Andrahandsval

sumatriptan

10 mg intranasalt (max 10 mg x 2 per dygn).

 • Om en första dos inte har effekt ska en andra dos inte ges.
 • Om en första dos har effekt, men symtomen återkommer, kan en andra dos ges inom 24 timmar. Minst 2 timmar ska ha gått mellan doserna.

Imigran nässpray (>12 år)

Vid svårare fall eller bristfällig effekt av ovanstående, remittera till barnläkare.

Upp

Pictogram barn Depression och ångestsyndrom

Behandling av depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar bör ske av, eller i nära samråd med, specialist i barn- och ungdomspsykiatri.

Upp