Förbättrat anhörigstöd

Projektbeskrivning

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdstyrelsen har uppdragit till hälso- och sjukvårdsdirektören att under två år genomföra ett projekt för att utveckla stödet till anhöriga vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och inom primärvården, i nära samarbete med länets samtliga kommuner.

Anhöriga spelar i de flesta fall en mycket viktig roll för patienten och är därför också en viktig partner för personalen och deras möjlighet att göra ett bra arbete. Att vara anhörig till någon sjuk, äldre eller funktionshindrad person är i sig en riskfaktor för ohälsa. Det är därför av stor vikt att anhöriga och deras behov på ett tidigt stadium uppmärksammas av all personal inom landstingets verksamheter.

Kommunernas anhörigstöd regleras av socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen kap 5 10§ ska socialtjänsten erbjuda stöd till anhöriga. I Hälso- och sjukvårdslagen finns inte någon motsvarande bestämmelse till § 10 i Socialtjänstlagen. Däremot har hälso- och sjukvården en lagreglerad uppgift att förebygga ohälsa, sjukdom eller skada, enligt 2c§ i Hälso- och sjukvårdslagen. Varje landsting skall också enligt §3 erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Även i övrigt skall landstinget verka för en god hälsa hos hela befolkningen.

Från den 1 januari 2010 gäller också ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen angående barn som anhöriga.

Hälso- och sjukvården ska enligt 2g§ särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder, eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med, har en fysisk eller psykisk nedsättning, sjukdom eller skada eller har ett missbruk av något slag. Detsamma gäller om förälder eller vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med avlider.

Omständigheterna vid sjukdom, olycka och förestående död, innebär också att de vuxna är utsatta för stor påfrestning vilket kan leda till nedsatt förmåga att stötta barnen. Rutiner och metoder för att stödja föräldrar eller det vuxna nätverket runt barnen är nödvändigt.

Syfte

Resultatet av projektet, i form av modeller och metoder för ett hållbart anhörigstöd, ska ligga till grund för en fortsatt utveckling av stödet till anhöriga inom hälso- och sjukvården i Landstinget Uppsala län.

Mål

Att utarbeta modeller och metoder för ett hållbart stöd till anhöriga, dels inom Landstinget Uppsala län och dels i samverkan med kommunernas anhörigstöd, olika trossamfund, intresse- och frivilligorganisationer.

Det innebär också att arbeta för en ökad medvetenhet där patienten och dess tillfrisknande ses i sitt sammanhang där anhöriga är en del och en resurs.

Berörd personal ska ha kunskap om vad det kan innebära att vara anhörig, vad anhörigstöd kan vara samt hur man kan ge stöd.

Berörd personal ska också ha kunskap om vilket stöd som finns att erbjuda och vad samarbetet med kommunens anhörigstöd, olika trossamfund, intresse- och frivilligorganisationer innebär.

Projektet beräknas pågå från 2012-04-02 till 2013-12-31

Aktiviteter

Information för ökad medvetenhet och kunskap

Genomföra utbildningsinsatser för att öka kunskapen om vem som är anhörig, anhörigas situation och vad anhörigstöd kan vara.

Utbildningar kan ske via Navet, genom seminarier, föreläsningar eller liknande. I samverkan med länets kommuner, olika trossamfund, intresse- och frivilligorganisationer anordna aktiviteter, informationsdagar m.m. för att synliggöra anhöriga och anhörigstöd.

Utarbeta en informationskatalog om samverkan riktad till personal. Personal inbjuds till studiebesök på kommunernas olika Anhörigcentra, Anhörigkonsulenter och frivilligorganisationer presenteras i Blå Rummet.

Skapa modeller och metoder

Projektet planerar att skapa modeller och metoder i tre steg

Steg 1

Nio ”Lärande nätverk” genomförs enligt Nationellt kompetenscentrum anhöriga ( NkA) metod. Ett ”Lärande nätverk” per division genomförs, förutom OTM som genomför två nätverk, samt ett för Enköpings sjukhus och ett för Primärvården. Primärvården deltar också med en representant per nätverk i de nätverk som genomförs i varje division och Enköpings lasarett.

”Lärande nätverk” träffas vid fyra tillfällen under projekttiden mellan oktober 2012 till mars 2013.

Ett Lärande nätverk är en blandad grupp och bör representeras av olika yrkeskategorier ur vårdpersonalen samt beslutsfattare på olika nivåer inom respektive verksamhetsområde. Kommunernas anhörigstöd och anhöriga är också representerade i gruppen.

Till arbetet i ett Lärande nätverk bjuds alla målgrupper in att delta. Nätverken leds av projektledarna. Dokumentationen från de lärande nätverken sammanställs av Marianne Winqvist, forskare vid NkA och vetenskaplig handledare, Regionförbundet Uppsala län. Av övriga deltagare krävs vare sig förberedelse eller efterarbete.

Genom att det finns deltagare från olika grupper skapas möte mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer. Deltagarnas individuella och unika kunskaper och erfarenheter tas till vara och delas med övriga deltagare. Det är ett sätt att lära av varandra och skapa samverkan. Det är också ett sätt att hjälpas åt att omsätta forsknings- och utvecklingsresultat i praktisk verksamhet.

Steg 2

Målet för de lärande nätverken är att identifiera förbättringsområden.

Kunskapen ligger sedan till grund för det förslag på metod och modell som ska utvecklas för ett hållbart stöd till anhöriga. Resultatet från nätverken och förslaget på modell för anhörigstöd presenteras för personal inom Landstinget Uppsala län vid seminarier som genomförs tillsammans med våra samverkansparter.

Steg 3

Den framtagna modellen implementeras och prövas i praktiskt arbete på ett antal utvalda avdelningar/mottagningar och/ eller vårdcentraler.

Projektorganisation

Christianne Simson Projektledare 80% Utvecklingsenheten ledningskontoret

Anette Marklund Delprojektledare 20% utvecklingsenheten ledningskontoret

Styrgrupp;

Åsa Dahlén Utvecklingsenheten ledningskontoret

Eva Jansson Vårdchef OTMdivisionen

 

Eva Smith Samordningschef Psykiatridivisionen

Helena Tibell Morberg Biträdande centrumchef Medicinskt centrum

Enköpings lasarett

Marianne Winqvist forskare NkA och vetenskaplig handledare Regionförbundet Uppsala

Charlotte Jonasson Falk sakkunnig verksamhetssamordnare Anhörigcentrum Uppsala kommun