Äldrevårdsenheten

Information till vårdgivare om Äldrevårdsenheten

Äldrevårdsenheten är en läkarresurs för äldre personer i Uppsala kommun som har behov av läkarvård i hemmet. Vi gör läkarkontroller, medicinska vårdplaneringar och läkemedelsgenomgångar.
Förutom läkare finns även dietist och logoped att tillgå. 

Omlistning och övertagande av det medicinska ansvaret sker med utgångspunkt från nedanstående kriterier samt en individuell bedömning i samband med ett hembesök.

Kriterier för inskrivning

 • Personer som är 65 år eller äldre och bor, i ordinärt boende, i Uppsala kommun 
 • Har behov av läkarvård i hemmet
 • Har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom
 • Har svårt att ta sig till en vårdcentral
 • Har remiss från läkare eller sjuksköterska i kommunala hemsjukvården 

Inför remittering

 • Samråd med patient och eventuella närstående före remiss och dela ut informationsblad om Äldrevårdsenheten (kan beställas) 
 • Patient/närstående måste godkänna remiss och ett byte av husläkare
 • Efterfråga patientens samtycke om journalinformationsutbyte
 • Om behovet av Äldrevårdsenhetens service upphör eller att man inte vill vara listad där så finns möjlighet till återlistning hos tidigare vårdcentral.
 • Dokumenten Phase 20 och SeniorAlert behöver vara ifyllda.

Vem får remittera

 • Sjuksköterska i kommunala hemsjukvården skriver pappersremiss. Finns i ViS, Vård i samverkan.
 • Husläkare inom Region Uppsala skriver konsultremiss i Cosmic.
 • Privata husläkare skriver en konsultremiss i Cosmic alternativt pappersremiss. 

Pappersremiss skickas till Äldrevårdsenheten, Box 26074, 750 26 Uppsala eller faxas till 018-13 35 08.

Av remissen bör följande framgå

 • Svårigheter att ta sig till vårdcentralen, orsak 
 • Sammanfattning av sjukdomshistorien
 • Om remittering skett i samråd med patient/närstående
 • Behov av insatser från hemtjänst/närstående, omfattning 
 • Namn på ansvarig sjuksköterska i kommunen
 • Namn på ordinarie husläkare om remiss skrivs av annan vårdgivare
 • Samtycke från patient angående journalinformationsutbyte

 

Övertagande av läkaransvaret och omlistning framgår av remissvaret.