Hur vi arbetar med amning i vårdkedjan i Uppsala län


Syftet med denna sida är att underlätta för dig som personal i det dagliga arbetet.

Målet är att all personal i hela vårdkedjan får en samsyn i frågor kring amning och bröstmjölk.

Här finns evidensbaserade information samlad kring amning och bröstmjölk, som ligger till grund för amningsstrategin.


Amningsstrategi

Initiering av amning kan vara en känslig process som kan påverkas av många omständigheter. För all personal i landstinget i Uppsala län som kommer i kontakt med blivande och nyblivna föräldrar finns en gemensam amningsstrategi. Utgångspunkten har varit WHOs tio steg till lyckad amning.

Personal som möter blivande/nyblivna föräldrar ska uppmuntra och underlätta amning samt erbjuda en amningsvänlig miljö. Detta kan ske genom att lyssna, ge stöd och vid behov hjälpa föräldrarna så att de känner sig trygga med amningen.

Amningsstrategin är utarbetad av styrgruppen för amning i Landstinget i Uppsala län med representanter från mödrahälsovården, förlossningsvården, BB-vården, neonatalvården, barnsjukvården och barnhälsovården.


Tio steg som främjar amning

Personalen inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB-vård och barnhälsovård bör:

1. Följa ett handlingsprogram för amning som all personal är medveten om.

2. Ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att följa handlings-programmet.

3. Informera alla blivande mammor/föräldrar om fördelarna med att amma och hur man kommer igång med och upprätthåller amningen.

4. Låta barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud mot hud hos mamman under en till två timmar. Se till att barnet har fria luftvägar och mår bra. Uppmuntra mamman/föräldrarna att lägga märke till när barnet är redo att bli ammat och erbjuda hjälp om det behövs.

5. Visa mammorna hur de kan amma och hålla igång mjölkproduktionen, även om de måste vara åtskilda från sina barn.

6. Inte ge nyfödda barn annan föda än bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt motiverat.

7. Ha samvård, det vill säga låt mammor/föräldrar och nyfödda barn vara tillsammans dygnet runt.

8. Uppmuntra mamman att amma så ofta barnet vill.

9. Informera mammor/föräldrar om att de vid amningsproblem kan undvika att ge barn sug- och dinapp under första en till två levnadsveckorna för att underlätta att amningen ska komma igång.

10. Uppmuntra att det bildas stödgrupper för amning. Informera mammor/ föräldrar när de skrivs ut från sjukhuset om möjligheten att få stöd och hjälp vid amningsmottagningar och BVC.