Journalförstöring

Journalenheten CESÅ är den enhet inom Landstinget som hanterar administrationen vid journalförstöringsärenden. CESÅ agerar mellanhand mellan verksamheterna och IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och ser till att ärendena sköts på ett enhetligt sätt.

Journalförstöringsärenden som kommer till verksamheterna ska sändas till Journalenheten CESÅ för diarieföring och vidare handläggning.