Instruktioner för att beställa tolk

Tolkresurs Sverige Ab är landstingets leverantör av tolkförmedlingstjänster. Bokning kan göras via inloggning på deras hemsida alternativt via telefon eller e-post. Se kontaktuppgifter i högerspalten.

Faktureringsfrågor
Enligt avtalet så debiteras landstinget enligt Domstolsverkets taxa (DVT), tabell 2. Enligt den blir det olika kostnader beroende på uppdragets längd men även tolkens kompetens, därav alla olika artiklar.

Problem med osynliga fakturaunderlag- Underlagen hamnar under dokumentarkiv, kolla där och vid fortsatta problem kontakta LRC.

Bokning
Tolkresurs har inför avtalsstart lagt upp flertalet avdelningar som kommer att avropa tolktjänster. Första gången tolk ska bokas ring Tolkresurs och stäm av så att avdelningen/enheten är upplagd och erhåll ett kundnummer. Begär även inloggningsuppgifter till deras hemsida om ni fortsättningsvis vill boka tolk via den.

Fakturering
När ni erhållit kundnummer ange även de referensnummer (två bokstäver och sju siffror) samt namn på alla de personer som kan komma att beställa tolk från er avdelning så behöver det inte anges vid varje beställning. 

Avvikelser
Bekräftelser på bokning av tolk kommer per e-post. I varje bekräftelse finns en länk längst ner där den som bokat tolken kan lämna feedback. Genom denna länk kan avvikelserapportering ske upp till 48 h efter tolkningstillfället. För avvikelserapportering efter 48 h gäller info@tolkresurs.se 

Avbokning
Landstinget äger rätt att avboka tolk utan krav på ersättning minst 18 h före bokat tillfälle. Leverantören äger rätt att avboka om avbokning sker minst 18 h innan bokat tillfälle. Om avbokning från leverantören sker senare än 60 minuter innan bokat tillfälle eller tolken uteblir har landstinget rätt att begära vite om 1200 SEK. 

Bekräftelse
Leverantören skickar bekräftelse på bokning per e-post eller sms. Kontakta IT-ansvarig för att lägga upp en gemensam funktionsbrevlåda för er avdelning. Leverantören ska alltid lämna bekräftelse på avropsförfrågan snarast, dock senast 48 timmar innan tolkningstillfällets start. Om bekräftelse inte skickas inom angiven tid har landstinget rätt att begära vite om 500 SEK/ icke levererad bekräftelse.

Övrigt
Ersättning för tolk utgår enligt domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa, tabell II.
Milersättning utgår till de tolkar som bor utanför stadsgränsen.
Minsta debiteringstid är 1 h vid kontakttolk och 30 min vid telefontolkning.

 

Vid frågor angående avtalen kontakta Ida Fagrell, Upphandlingsenheten, ida.fagrell@lul.se anknytning 165 74