EQ-5D Hälsoenkät


Hälsorelaterad livskvalite representerar de dimensioner av livskvalite som direkt påverkar en individs hälsa; fysiska, psykiska och sociala aspekter såväl som generellt välbefinnande.

Flera instrument har utvecklats för att mäta hälsorelaterad livskvalite. Om mätningen görs med ett s.k. generellt instrument ges möjlighet att jämföra resultatet mellan olika interventioner och grupper oavsett sjukdomstillstånd. Ett av de mest använda generella instrumenten är EQ5D. EQ5D är ett standardiserat instrument för att mäta och beskriva hälsoutfall. EQ-5D innehåller ett beskrivande frågeformulär, en vertical visual analogue scale (EQ VAS).

Det beskrivande frågeformuläret i EQ-5D består av frågor där individen kan klassificera sin egen hälsa i fem olika dimensioner: rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och rädsla/nedstämdhet på en tregradig skala (inga, måttliga respektive svåra besvär). Individens svar på dessa frågor bildar en hälsoprofil som representerar ett specifikt hälsotillstånd.

Totalt finns 243 möjliga kombinationer av hälsotillstånd. På den termometerliknande skalan (EQ VAS) får individen beskriva hur bra eller dåligt den mår genom att sätta ett kryss på skalan från 0 till 100. Där 0 är sämsta tänkbara hälsa och 100 är bästa tänkbara hälsa. På så vis genererar EQ VAS ett individuellt självskattat hälsotillstånd, s.k. VAS score.

Formuläret, EQ-5D, lämpar sig väl att använda i individuella patientkontakter och i gruppverksamhet. EQ-5D dokumenteras i journalen.