Vad är Nationella Kvalitetsregister?


Dessa är ett system av kvalitetsverktyg som ger oss i Sverige unika möjligheter att utveckla kvaliteten inom vården. I registren finns information om hur enskilda patienter behandlas och vilket resultat behandlingen ger. Uppgifterna sammanställs och detta gör att varje enskilt landsting, sjukhus eller klinik får en möjlighet att jämföra sig med riksgenomsnittet, diskutera och analysera internt och vid behov vidta kvalitetsförbättrande åtgärder.

För närvarande (2013) finns 73 nationella register och ytterligare register planeras eller är under uppbyggnad. Registren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en nödvändig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. Gemensamt för dem är att de startas av vårdpersonal för att höja kvaliteten på vården vid deras egna kliniker.

Alla register måste varje år lämna rapportering över behandlingsresultaten och en förnyad ansökan om ekonomiskt stöd. I samband med det får man en återkoppling med förslag på utveckling och förbättring av registret.

De Nationella Kvalitetsregistren har länge varit delvis outnyttjade guldgruvor för svensk klinisk forskning och generellt har intresset från våra lärosäten varit låg. Även inom registerforskningen pågår något av ett skifte med ökat intresse från den medicinska forskningsvärlden.

Intresset för de Nationella Kvalitetsregistren har fortsatt att öka både bland beslutsfattare, professionerna och inom den kliniska forskningen. Rapporten Öppna jämförelser, som till stor del bygger på resultat- och processmått ifrån olika kvalitetsregister, anses av många som katalysator för ett pågående paradigmskifte när det gäller ledning, styrning och implementering av "best practice" inom svensk hälso- och sjukvård.

Ansvaret för de nationella kvalitetsregistrens drift, utveckling och finansiering sköts av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. En viktig del i det arbetet är att fördela de offentliga medlen.

Kvalitetsregistren har sedan många år publicerat medicinska resultatmått men det är först när det samlats i en gemensam nationell rapport som medicinsk kvalitet har fått ett tydligt genomslag i den strategiska ledningen av hälso- och sjukvården.