Riks-Stroke


Ett register för akut stroke 

Riks-Stroke är ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård. Registret samlar in uppgifter om patientens situation vid insjuknandet, under sjukhusvistelsen och följer upp patienten efter tre månader och efter ett år. Varje år analyseras de data som samlats in från deltagande sjukhus.

Resultat från registret finns i form av årsrapporter där data presenteras på riks-, landstings- och sjukhusnivå.

Lasarettet i Enköping började registrera information 1994. Sedan 1998 deltar alla sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet.  

Målsättningen med Riks-Stroke är att 

  • bidra till att strokevården håller en hög och jämn kvalitet i alla delar av landet för att ytterst komma patienterna tillgodo i form av bästa möjliga vård.
  • fungera som verktyg för sjukhusens kontinuerliga kvalitetsförbättringsarbete.
  • fungera som instrument för uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokevård.
  • öppen redovisning av Riks-Strokedata för allmänhet, närstående, patienter, professioner och beslutsfattare.